| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
�������

������� - ��� ����������� ������������� ������� ��� �������������� ��������� � ����� ����������� ����������� � ����������� �������. � ��������� ��������������� ������ �������, ��� ��������, � "����-�������", ���������� ����� �������� ������������ ����������: "������ ������ ����, �� �������� ������� ��� ������� ������ ����������. ������� ������� �������� ������������ � ���� ����". � ������ ����� "����-�������" ������: "���� ������� �������� ��������� ������������� ���� � ����������, ������� �������� � ����� �������� � �������� �������������� �������, �� �� ������ ��������� ���������� �� ����������".

����� ���� ������� �� ���� ��������������� ("����������") �������, ���������� ����� ������� �������� "��������-����" � "������-����������": "����, �������������� ����� ��� �� ��� ���� �� ���, ���� ����������, ������������� � �����������, � ����, ��������� �� �������� � ����������� ��������� (����, ���� � ���), ������ ���, ��� ��������� � ���� ����������". ("��������-����", 17. 10) "�� ��� ����, ��� ���������� ����� ��� �����" ("������-����������", 6. 18. 49)

� ���������� �� ����� ���������� � ������ ���������� ����������� �������, ��� ��� ������������ ��� �������� �����, ��� ����� �� ������� � �����������.

<< ����� | ���������� | ������ >>

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"