| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
5. �������

���������� � ����������� � ������ �������� ����� ����������������� ����������, ������� ������ ������� ����� ��������� ����. �� ������ ������� ��� �������� �� ���������������� �� ��������? ������ �� ���� �� ������������ ������� �� ������� �� ����� �������� ��������� � ��������� ��������?

����� �� ���� �� �������� �������, ��� ���, ������� ������ ����� ��������� ������ �����, ����������� ����� ��������� �� �������, �������� �������������� ����? ��� �� ����� ���� ���������������� � ���� ����� ������������ ����������� ������� ��������������� ������ ����� � ���� ����� ������� ��������� ��������� ������������, ����� ���� ����������� ����������� ��� ����������.

"���������� �� ��������� � ��������, � ����� ������������� � �� ����������, ����, �� ����� ������, ���� �� ���������� ������ ���� �������������. ��� �������� ������������ �������������. ���� ������� ������� ��� ����� ���������, �� ����� �� ����� ����� ����������, ����� �������� ���?" - ����� ����� (1866-1944, ����������� ��������; ������� ����������� ������ 1915 ���� � ������� ����������).

����������� �������, ������, �� ������� ��� ������ � �� �������� ��� ����. �� ���� �� ���������� ����������� ������ �������� ������ �������, �� ���������, ��� ���� �������� ����� �� ����������, � �� ������ �������� ���� �������� �����������.

<< ����� | ���������� | ������ >>

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"