| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. 
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 98
�� ����� ������ ��� �������! (�)

����������� ���, ������� ������ ! :))

��� ������ ��������� ������������ �������. :)) �� ����� �����, � ����� ������� ������ ��������� (��� ��� ���, ��� �� ����� � ������ ������� ����� ������� :)) ) � �� �� ������ ����������, ��� ��� �� ������, � ��� ���� � � �������������, �������� ����� ���������� ������ ������������, ��� �� ������ ������ �����������. :))

���, ��������, ���� ����� ������� - ������. :) ��� �� �����, ��� ������ ����� ����������� �� ������ � �������� �����, �� � � "���������� ���������"? � ��, ��� ����� ��������� ������ (��� ����� ������ �������), ���� ��� � �������� � �������� �����������. � ����� �������, ��� ��, ��� ���������� ������ ������ ���� ����� �����������. � ��� ������, ��� � �������� ������ ���� ������ ����� �� ���������� �����. :) ����� ������ ���� ����������� ��������� � �������. ��� ������� �������� ��������. :))  � ���, ����� ������������ �������, �� �� ������ ���� ������� "�����" �� ����� �������.

����� ����, ������� ����������� ������ ����� ��� � ������������. ������� ������������� ����� �� ������ �� �������� ���������� ������. � ����� ��������, ��� ������ �� ����� ����������, ����� �������-�� ������� ������. �� ����� �������� � ����� ������ ����� �����: � ����� ������� � ����� ����������. :))

������ ������!!! 
����� ���� ����. ��� �������� ���� ��������, �� ���� ��� ������ ���� � ������ ����� ������� ���� ����, ������ � ����� ����� ����������. ���� � ������ � ������, � ����� ����� ���������� � ����� ������ ������� ����� � ������, ��� ���� ��������� ��������, ���� ������� � ��� ��������, ���� ������ � �� ������������, ��� ����� ����� ����. ��� ������.

������ ������.

  • 1�� ������ ���������� ������

  • ��������� �����

  • 3 �������� ��� �����

  • 3 ��������

  • 3 ������� ����, ����

������ �������, ������� �������, ������� �����, ���� ������ ������� �� ����� ��������. ��� �������� � ������ �������� �� �����, �������� ������, ����� ��� ������ ����� � ������ �� ����������, ���� �������� �� ��������� �����, �� ����� ����� ������ � �������� ����.

��� ����� �������� ������. ������ �������� ����� ����� � ��� ���������� � ������� ��������. 


������������, �����! 

� ����� ��������, �� ������ ��� ����� ������ ��� ����. � �� ������� ������������ ������ ������ ����� � ���, �� ��� ���� ����� ����� �������������� ����� ( ������ � ��� �������� ����-������ ������� ).

 ������ ����� � ���� ����� � ������� ����� - ������� ������ � ��������� �������. ������ ����������� �� ������� ���� ��� ����� �������� � �� ��������, �� ���� ������� ���� ������ - ������� ��� �������� ������, ������ ��� ��� ����� �����������, 

���� ���� �������, �� ������� ���� � � �����, ������ �������� ����, ������ ����-���� �������, ����� ������� ( ����� ), ������� - ��� ������ - ����� � ����� ����� ( �������, ������ ), ����� ������� � ������� ���!

 ����� ���� �������� ������������! 

������


��� ����� �������� ������� ������ ������������ ���� ����. �� � � ������ ����� ���� ��� ����� ��� ����������. :))

---
����-����!
������. :))

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"