| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������.

 ������ 9
�� ����� ������ ��� �������! (�)

������� ���������� ���, ������������ � �� �����!

��... �����, �����.... ���-�� �� ������ �������� ����, �����-�� ������� � ��� �������� ����� ��� ��������. ��� ����� ������� ��������� �� ��, ��� ��� �� ����������� ���� � ��� ��� ���������� ������� ���� ������� �������� ��������� ��� ��������������. � ����� ��� �������, ��� ��� �������! � ����� �������� (��� ����������?). ��� � ���� ����� �� ���������--� �� ����. � ���� ��� ���� �������� ���������� ��� �����:)). 

���, �������� � ��������� ����. ��� �������, ��� ��� ���� �� ����� �� �������� ����������� ������ ��������� �����. �� �� ��� �� ����:)) �����������, ��� ���� ������� ����� ������ ������������� �������������. �� ��� ����������� ����������. ���� ��� �� ������, ���, �����, ��� � � ����� ������ ���� ���������� ������. � ������� ���� ����� ����������� �� ������?.. �� ������� ������ � ��������. ������ ���������� ������� ��������. �� � ��������� �� � ���� ��� ���������, � �������. 

������� ��� �� �������� ���������� ��� ����������� ������������ ��� �� ������.

��������� ���

 • ����� ������������� � 2 ����
 • ��������� ������������� - �������� ������
 • ����������� ��������� - ������������
 • ������������ - ����������
 • ��������� ����� ������ � ����������

 • 1 ������ ������ (������ ����� ���� �����, �� ����� �������, � ������ �� �����:))
 • ��� � 0,5 �������, ����� ������
 • ������� � 1 �������� �������
 • ��������� - 2-3 ���������
 • ����� (��� ���������, ��� �����) - ���� ����. �����
 • �������� � 2-3 �� ( ����� �������� ����� - 0,5 ����.)
 • 1 ������� �����

����� ������� �������� ������ �� 3 �������� ���� � ������ �� �����. ����� ���������� � ��������� ������ � �������� �� � �������� � �����. � ������ ����� ������� ������ � ���� ��� ����������� ������ ����� ��� �������� ���-�� ������ �������� �� ���-�������.

����� ���, ����� �� �������� ���������� ��������:)), ��� ������ �������� ����������� (���������� ������������ �� �������� ���� - ����. ����� ����������, �������������, ��� �� �� ��������� � ������� ��� ��������) - �� ������� �����. ����� �������� �������. ��� ����� �� ������ �� ����� ����������, ������������ ����� � ���������� �������� �������. � ������������� ������� ��������� ���������� ������� �����, ���� ��� ������� ������������ � � ����� ��������� ���������� �������� ��� �������� ���.  ��� ��� ������� , ��������� � ���� � ���� ����� ������� :))

���� ������ ����� ������ � �� � ��� ��������� ���������� ���������. ��� ������ ��������� ����� �����, � �������� �������� �������� ���. ��� ����� 5 � ��� �����. ��� �� ����� �������� �� ������ ����������. ���� ��� ����� ��������, ��� ������ �� �������� � �� ����� ���������. ���� ��� ��������� � �� ����� ��������� � ��� ��� �������. ������ ���� ���� ����������� ���� ��������� �� ��������� ���� ��� ����� 5, � � ����� �������� ���� �� �����, �������� ���� � ������. ��� ����� ��������� � ���� ������� ������ � ������� ���� ����� �����.

������� ���� �� ����������� ����. ��� ������� ���� ��� ��������. ���� ��� ��� ��� ������, �������� ������� ����, ����� �������� �����������, � ����� ��� ������� ���� � ������. �������, ��� ����������.

����-����!

===
� ��������� � ���,
������

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"