| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������.
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 86
�� ����� ������ ��� �������! (�)

����������� ���, ������ ! :))

�� ��� ����� � ���������� ��� ����������� ������� ���. � ��� ����� ����� ���� ������������� ������ � ����� ����. � ������� ��������, ��� ���� ��� �� ������� ���� ��������. :)) � � ����� ��� ����� ������ ���� ������� ���������. :))

������, ������������!
�������� � �������� ������� ������ ��������������� �����. ���� �������������, �� �� ������ ������ �������. ��� ��� ���������� ���� �������, ������, ��� ��� ������������ � ���������������. � ������, ��������� ���� �����, ��������� ���� �������������� ����������-��������������� (����� �� ��������� ������������ ��������) ������� ������ �����.

��� ����:
1. ��� (������� ����� � ������, �� � �� ���, � ���� ���, �� ���� ����� ��������). ����� ���������� ���������������, � �� �������.
2. ������������ ����� (��� ����������� ������ - � �������� � ������� � �������, �� ������ ������ �� ���������� �����).
3. �����-������ �������� (�������� �����, ��� ������, � ���� ���, �� ������ ������� ������� � (���) ������ ����� �� ������).
4. ��������� (1-2), �������� (� ��� �� �����������).

�� ���������� (������������ �� ����) ��������� ��. ����� �������� � ���, ��� ������ ����� ������ ���, ��� ��������� �������������� �������� (�
�������, ��� ������� ��� �����). ����� � ��������� ��������� ��� ������, ������� (�� ���������), �����-������ ������� ���������. ���������� ��� �
���� ������ ��� ���.

����������:
�������� � ���������� �������� ����� � ���������� ��� � ��������, ���������� � ��������� ��������������. �����, ����� �� ������ ������ �����
�������� ���� � �������. ��� ��� ������������, ��������� ���������� �� �������������� ������� ������� (���� � 3 ������, ��� ����� ����), ����� ���,
��������. ��, ��, ����� �������, ������ �������������. ������� ������� ��������, ����� ��� ���������� ������ (����� ������, ���� �������). ����
������ -������, � �� ����. ����� �������� ��� ��� ����� �����, ����� ��� ���� ���� � ���������-�������, ��������� ������� � �� ������-������ ����� ��
��������� ����. ���� ����� ����� ���������� �������� ��� ������.

����� ����������, �������� � ��������, �������� ��� ������ ������.
�� ���, �����������? �������, ��� �����...? ��� �����...???!!! ���� �� �������, ��� ��� �����, �� ��� ������� ����.
���� �������.
��������� ��������, ����� �� �������. 

===============================================

������� ��� ������ ������ �������� "�������� �����" :)))

1 ������ ����
3-4 ������� �����
����� �����

2-3 ��. ����� ������
50 ����� �����

��� ���� - ������ � �������� (���� - 2 �������), ��� ������ ������� - ������ ������, ���������� �� 6 ������ � ���� (����� � ��� ���, � ����� ������),����� ( � �������� ��� �������, �� ������� ������� ������); �� ��������� ����� � ����� �������. � ����� ������ �����. ���!

����� ������ � ���� ������. :))

�����

�������, ��� �����������. :)
����  

---
������.

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"