| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������.
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 81
�� ����� ������ ��� �������! (�)

������!

������, ��� ���� ����� ���� ����. :) ���� ����� �������� ������ � ��������, ���������� �������, ������ ������... ��� � ������� � ������ �� ����, ����� �� ������� �������� ���� ��������� �������� - ����������� ������ �� �������. ������ �� �������? �� ������ ��� ��� ���� ����� ���������������� ����������, ������� ����������� ������� ��������� �� ���������� ���� �����. ���� �� ��� �����-������ ������ ��� ��� �����. ��� �������, �� � ����������� ��� ��� ������ "��� � �������". ����� ������� ������ ����������. :) �������� ������ ����������� ���������. :) � ��� ����, ����� ������ ��� �������������, ������� ���� ����������.

  • ������� ������� ����p����� � p�������� �p�������?
  • ������ ��, ��� � ��� ��� �������?
  • ������ ��, ��� � ���� "���������" ������ �������, ��� � �������?
  • ����� ������ �� ����?
  • ��� ������ ������ �� ���p���� � ����������������� �����?
  • ��� ��������� ��� �������������?

�� � ��� �������� - �������� �� ����������:

�������� ����!
������ ��� ��������� ��� ������. ���-�� � ���� � ���� ��������. � ����� ������������ �� ������ ������ ������ � ��� �� ������. ���� ������ ���������� ��� ������ ������ ��������� ��, ���� ���������� �������.
�� �� ��� � ���� � ��������.

��������: ����� ����� ��� ����� ������������� �����.
����� �������������, �� ��� ����������.

������ �� ����� ����������, �������, ������ ��� ��� ����� ����������� � ���. ����� ��������� ���������� ������� ������� � ���������� �� ���������� �������. � ����� ������� ��� ����� � �������� ��� ����� ������, ��� ����� ��������, ����� �� � ������� �������, ������ ��� ��� ��������� �������.
����������:
����� ���� �������� ��������� ��������� �� 2-3 � ��������. ��������� � ��� ����� �� ���������� ����� ����� �������� ��������� (����� 400 �) �� ����� ��� �������, � ������ ����� ����������� ��������, �������� ������ � ���������� �� �������. ����� ������� ����� �������, ����� � ������� ������ ���� ��� ���� ����� "�������� �������, ������� ��������, ������� ������..." ��� ���� ���� ����� � �����, ��� ��� �������� �� ��� ����.
������������ � ���������:
����� ���� �����������, ���� ���, ��� ���� � ���������� ������� � ���������� ��������:

  • 1 �������
  • ���� ��������� �������� (�������������, ������ � ��� ���)
  • ������� �������� 1-2
  • ��������� �������� �������� ���������.

�������� � ���������� ����� �� 15 �� ��������� ����.
������������ � ����������, �������� ���� ���� ��� ��������� (�� �����) ������ � ��������� ������� ������, ��� ������ ����� ������-�����, ����� ����� �������� � ���������� ���� ��. �������� �������� ������������ ��������, � ����� ������. ������, ��� ������ �������, ��� �������. ����� ���������� ��� ���������� �������������� � ������-������ ������ �������� ��������.

��� �������� ����� ������ � � ������� � � �������� ����. �������� ����� � ������ ���������. ������ ���� ������. � ���� ���� �� �������.

�� ��� �. ��������� ��������.

� �������, ����� ��������� - ����� - ����.

�������, ����� ���������, ����������� �������� �������. ���� ������ ������ ������ ���������. ��� �� ����� ������... :) � ��� ��������� � ������ ������...

�� ��������� �������� ���������. :)

---
������.

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"