| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������.
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 80
�� ����� ������ ��� �������! (�)

���!!!!

�������-�� � ��� ������� ����! ��� ��� ����� //hari-katha.org/svetik/ 
�� ��� ���� ����� ���� ����� ��������, ���� ������, �������� �����, ��������� ������ � ������ �������. ���� �� �������� ���-�� �����, �������� ������ ������������ �����, ���������� ������� ���� ����� "����" � ������ ���� ������ � ���������� ����� ������ ��� ��� ��� ������.
������ �� ������ ��������� ���� ������ � �������� ����� � �� ����� ������.

��� ������, ������ � � ��� ��� �������������, � ������� ������ � ��������. :)) �������, ��� ���������� ���� �����������. ��� ���, � ���� ��������, ��� ���. :))

� ������� ��������� �������� �������. ������� - ���, �������, ����� ������� �������� ���� �������. ����� ��� �� ��� ���� ������, ������, ��������� � �������� ���� �����. �� ������� ����� ����������� �������� ������ (����� ������ � �������), �������� ���������, ������� ���� �����������, �����, �� � ������ ��������. � ��� ����� ���������� ���� ������� ��������:

������ ����, ��������!

���� ��� ���������� ����, � ��������� � "�����" ������� ������ (������ ��� �������� � "�����" ������ ����, ��������, ��� �� �� ������� :(( ).

�� ����� �� 3 �������: 100-150 ��. ������� "����", 3-4 �����������, 1-2 ������� (������� �� ������� ������), ��� � 2 ������� ������. ��������� � ������� ����� � ����� ��� �� "������", ����� �������� ����� "����" � ������, ����� �������� ���. ���� �� �����. ��� ������������ � �������� �������� ��� ���������.

�� � ��� �� ������� ����� ���������� ���� �������� �� �����. ��� �� ����� ����� ������� �� �������� �� ����� ����. :))

����� ��������� ������ ������ �� ���� ������� ��������:
��� �����:
1. ������ (������� - ������� �� ������ ��������).
2. ��� (� ����������� �� ���������� �����).
3. ������ � ���� �� �������.
4. ������.

� ��� ��������� ������, �����, ���� � �����������. ���������� ���� �������, ������� � ��� ����������, � ����� �������� ������� ������.
������ ���������� �� ��������� ��������� ������ � �������� �� ����������. ��������, ����� �� ���������! ��������� ��������.

�� �������� � ������� �� ��������.
� ���������� �����������, ������.

�� � � ����� �������� �� ��������. ��� �� ������, ��� ������� ������� � ���� ���� � ����������, �� ��� �� ��������. � ����� ����� �� �������� �� ������, � �� ��������������� ������ ����������� ��� ��� ��������, � � ���� ��� �����������. � ���� ���� � ���� ������������: � ����� � ������� � ���� ������������ ����������� ���, ��� �� ��� ��� ��� ����� �� �������� ��� �� ���� ����. ��... �� ��� ����� ��������� �� ������. :))

�� ����� ���������. :))

---
������.

.
��� ����� �� ���������� ���������� �������� �����������  ������� //hari-katha.org/ ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� www.hari-katha.org �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"