| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. 
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 79
�� ����� ������ ��� �������! (�)

����������� ���, �������������� ���� � �������! :)

������� ��� ������� �������� ��������� ��������, ����������� ������. ��� ��� ��� ���������, � ������ ������ ���, �� ��������, �� ��� ������, ����� ��� �����-�� ����� ������������ ���� ���������� �����������. � ��� ��� � ������ �������� ������������, �� ������ ���������� �� ����� ������ � �� ����. :)) ��� �� �� ����������. :)) 

������, ��������!
(�������� ��������� � ��������, �������� ������ �������, ��, ��-������, ��� ���������, � ��-������, �� ����� ������ �������� ���-�� �������
�������������, ���� � ������������. :-) ������� �� ��������, ������� ����� ��������� � �������������, ���� � �� ������ ���� � �������������. :-)

������ ���� ������� �������� ���� ���� � ������ � ������. ��� ��� �������� �����: ����� ������, ������ � ������, � ����� ����� � ������.
������ ��������� ������� ������� ���� � ������ �������� ������ � ����������� ������� �������. ������ � ������ ����� ��, ������� ���������� ��� ����, � ���� ��� ������� ������� ������ �������� (���������� �� ����� �����), �� ���������� ������ ���� �����. � ���.
������ ����� �������� ������� �� 8 � �������� ����. ����� ��� ������� ������� � ���������� �������. ;-)

������ ���������� ������ �������� � �������� ���� �� 8-10 �����. ������ ������ ������ � ���������� �����, �� �� � ������������. ����� ������ ������� (������� ������ ������ ���� ������).
����� ���, ������, ����� (� ������ ���� ��������, �� �� ����� �����). ��� ����� �� ������������ ����� � ������� ���������, ����� ������ �� ����������� �����, �� � ����� ������ ���������.

����, � ������� ������ ��������, ������� � �����-������ �������. ����� ����� ������y� ����� � �������� ��������� �������, ���� ������ ������, ���� � ����������� ������� ������. ������ � ������ ���� �����, �� ��� �������� ��� ���� (�����, ��������, ������� ���� ����� ����� � �.�.). ���� ����, �� ����� �������� ���������� ������� ����� (� ���� ����� ��� ������� � "�����������"). ���� ���� ���� ������ ���� �������� ������� � ���������� ����������.

 ������ ��� ��� �������� �� ���������� � �����, � ����� ��������� ���� ������. ��� ������ ����� ��������� ����� 15. ��� ������ ������. ���� �� ����� �������, �� ������� ��������, ����� ��� ���������. ����� �������� � ��� ������ ������ (��������, �����, �������), � ����� �������� ������� �������. ��� ���

 ��� ��������� ������� �� ���������� ��������� ���������, ���������� �������� ����, ����������, ������ � �������� ������ ������. :-) ��, ���. ����� ����� ������, ����� ���������� ������, ��� ��� ������������� ����������� �������� ���� ��� ��������, �.�. ����� ������ ������� ���������� ������. :-)

����! ����� �������� ������ � ������� ����������!
����.

������ �� ������� ������ � �����

��������� ������� ������ ���������� ����� ���������, ���������� � �������, �������� �����, ������, ����� ����������, ���������� �������� �����, ������� ����� � ����������. �������� ������ � ���������.

�� 80 ��. ������: 50 ��. ��������� ����, 20 ��. ������������� �����, ������, ���� �� �����. 

---
����,
������

��� ����� �� ���������� ���������� �������� �����������  ������� //hari-katha.org/ ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� www.hari-katha.org �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"