| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 59
�� ����� ������ ��� �������! (�)

������������, ������� ������������������� ! :)

���������� ������� � ����� ��� � ������ ������:

������, ������!
��������� ������� ���� �������� � ��� ��� ����� ���������! �� � ���� ���� ������, � � ������ ������ ��� ����, ��� �������� �������� ����.
��� ��������, �������� ���-��� ��� ������. (� ���, ������ � ����������), � ��� ����� ��������� �����, ��� ���� ����� �� ����� � �������� ? �.�. ����� ���� ���� �����-�� ��������� ����� , ������� ������ ���� �� ����� ��� ������� ���� ������? ����� �������� �� ������!
�� ��� � ���! ������� �������, � ����������� ���� ����� ������! 
���� � �����������!
������ ����...������

�������, ���� ����� �������. ��������� ����� � ������ ���� �������, � ��� ���������� "�����" � ��� ��� ��� ���������� ���-��� � ����������� ���� ������ ������. �� ������������� ������������� ����� "� ������ �� ��" ������� ����������� ��������������� �� ����� :)), �� ���-��� � �������� �����������.

���������, ��� ������ ������������ � �������, �����������, �������� �����. �������� �� ����� ��, ��� ����� ��������. ������� ����������� ��� ������� ���� ����� ���� ���������������. :)) � ��� ���� ����� ����. ����� ������� ������������� � ����������������� ����� �������������� ������. ������� ������ � ���� ��� ����������� ������������������ ������� ����, ������ ��� ������ ���������� ������� ������. ��� ����� ��������� �������. :)) ��������� ���������. :))

�������������� ������ ����� �����������, �� � ���� ����� ���������  � �����, � ��������� �����. ��� ��� ������ ������������, �� � �� ��������� � ����� �������. �� � ��� �� ����� ��� ����� � ��� ����� ��� �������� � ��� ��������, ��������� ���� ������, ������ ������ �������� ��������� ��������������. :))
������ ����� ���������� �������� - ��� ������ �� ���� �������, ������� � ��� ����������� ����� ���� � ���������� ���� �� ���������� ������ ��� �������� ���� ������������ ��������������. :))
������� ��� ������ - ����. �� ������� �� ��� �� ����� ������� ����� ��� ����������� ���������. �� �������������� ����� ����� � ����� ���. �� ������ ������������� ������ ��� � ��������. �� � ��, ��� ����� ��������� ���������� ���������� ������� ���� - �������� ��� ���� ����� ������� ����� � �����.

��� ����� ��������� ������������ � ������������ ����.

�� � �� ������� ����������� ������ �� ������:

���� �������� � ���� ������� ������� ������:
� ������� �� �������� ���������� � ��������, �� � ������ ������ ������� ��� ����� ��������� ��������, ��� �� ������ �� ����� � ����. � ����� ��� ������� �� ����, ������� ���� ������������ ��������� �� ��������.
����� �� ������������ ����� ���� �������, ��������� ������ ������� �������� ������� � ���������� ������, ���������, �� ��������� ����, ���� ������� �� ������ ���������� ������. ���� ������� ������, ����� ���� ������ ��������. ����������� ������ ������� ������� ����� (������ ��� ����, ����, ����, ����). ����������� ��� � ������ ����, ����� �������� ����������� �� ������� � ������ � ������� ����������� ����. ����� 2-3 ������ �������� ��������, ��������� �����, �����������. ������������ ������ "��������" �� ��������, ����� �������� ������ �������. ����� ���� � �� ��������.
������. 

---
�� ������.
������ :))

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"