| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 52
�� ����� ������ ��� �������! (�)

���-��� ������! :)

� ������� �� �� � ����� ����� ��� ������������� ����? ���?! �� �� ���! ��� �� ����� ����! ������, ��� ���������� ������� ����. ��� �������� ������� � �� ��� ���� �������� �������. :)...
�� � �������� �� � ����... ��������. :) � ��� � �������������� � ������� �� ����.  ������� � ����� ������ �������� ��� ���� ���� ������, ��� ������� ����. ������ ������ � ���� ����� �� ����� ������ � ��� � ��� ��������� ������������� ����������������  �������. � ���� ������ �� ������ �� �����. ���� ������ -  � �������� ���������� ������������ � ������ ������. :) � ��� � ������ ���-�� �����������, �� ��� ������ - ��� ��� �����... ������� �� � "������������" ������� ������� � ������� ������������, ����� ����� � ��� � ������ �������. � � ������ ����� �������� ������������ ������. ��� ������� ����� ����� ��������. :) �� ��� ��� ���� ���� ����� ����� � ���� ������������ �������, �������� ��� ������ ��������� ������� � ��� ����� ���� ������� �����. �� ����� � � ����� �����������. ������� � ����������� ���������� �������. ���� �� ��� ��������� � ��� ��������, ��� ������� � ����������������� � �������� �����. :) ����, ��� �� ������:

������ ����!
��-������, ������� ��� ���� ������������� �� ������� � ����� ��������� ���� �������� � �������! �� �������������, ��� ��� ������ �� ���� ������ ������� ������ � ������� ��������!

��� ��� ��� ������, ������� � �������� � ���� �������� ����� �������������. ����������� �� �� �������� "���� ����� �� ���������", � ������ � �������, ��� ��� �������� ����� �������� �����, � �� ��� �������� �������� ������������! 

����: ������� �������, ����� � ������ �� �����, ������ ������ ������������ ������ � ��������� ��� ��� � ������������� � ������ (����� �������� �����������!). �� ��������� ����� ���������� - �� ���� ���� �� �������� (� ��� ��� �������� ����� 30 �����). � ��� ����� �� �������� � � ����� ������ ������� �����, ����� �������� ���� ���������, ����� � ���������� ������ ���������. � ����� ������� �������, �� ���������� ������������ ����������� � � "��������" ���������. ���������� ������ � ������� �����. ����� � ������� �������� ��� ����� �����-������ ������� ������ �������, � ����� � ��� ����! ����� �������� ��� �� ����� ������� ����� - �� �����. ������ � ��������� ��������!

� ���������, ������

��� ����� ��� �������� ��������� ��� ��������� ������������ ����������. ����� ��� � �����, ������� ��� ��������������!!! (������ ����� � ������ ������, ���� ������������ ��������� ������� �������� �������� ����������� � ������)

������ �� �����,
������ :))

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"