| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. ������ 4

������� ������ ���, ��������� � ������� ������������!

 �� ����� ������ ��� �������! (�)

����� ����, ���� ��������, ����� ����� ���������������� �������, ������� ���������� ������: �����. ������� ��� ����� ����? ������� ����� ���� �������� �� ������� � ��������� � �������� ���������� ������ ���� ���� ��� (���, ��������!).

� �������� ��������� ������, � �����, ������ ����� ��������������� �� ����. ��� ��������� �����, ��� �� ���������������� �� ������ � ��������� ������. ��� ���������� ������������ ������ �����������������  ������ ���������, ��������� �������, ���������� ���������, �� � ������� �� �������� ���� �������. � �������������� ��� ���� �����: ��������, "�������� �����", "���� ��������� ��������", "��������� �������" � �.�.

����������� �� ������ �������������� �������� ���� ����� ����� ����. ���, ��������, �����

����� - ��� �������� ��������, ������� ��������� �� ������, �������, ���������, �������, ������ ������������� (�� �� ���� ���������, ��� ����� ������������� ������ ���� ������, � �� ��������� ��������). ������ ������� ��������� ������� - ����� - ���� ������ � ���� ���������� ������.

� ����� ��� �������� �����
� ��������� - ��������� ������

  • ����� ������������� - 5 �����
  • ��������� ������������� - ��������� ������
  • ����������� ��������� - ������������
  • ������������ - �����������
  • ��������� ����� ������ - ����� ������
  • 3 ������ ������
  • 1 ���� ������

������ ��������� � �������� ����� �-�� ������, ������ ������� � ���������� ��� ������ ����� (������ ����� �������������� �����). ���������� ����� ��������. �� ����� � ������, ������, �����, �������. ��� � ���� ������.:))

� ���! ����� ����� �� ���������. ���� ���� ��� �� ����� �����, ����� �����������! :) ������ ������� ��� ������������� � �������� ������� ����� ���������� � ������ ������� � ��������. �������������� ���� ����� ��-�-����� ������ � ������� "�����" � ����� �� ����� � ����� ����������� � ����������, ������� �� � ���� ��������� �� 5 �����.

� �������� ������������. ���� ������� �� ���� ������ � ����� �������


���� ������

������ ������� �����:

� ��� �������� ���� �������� - ����� ������!

��������, ��������, ������� ��������,
���� ���� ��� ���������.
����� � �� �������� ���������, ����� ��
�� ������ ���� ������ �����.

�������, ��������, ��������� �����
���� � ������ �����,
� ����� ��������� ������� ��������,
� ������ ����� ������!

����� ������! �� ��� ��� ��������!

��������.

---------------------------------

�������� ������:

������������, ��������!
������� �� ������ � ����� ����� � ��������. �� �������� ����������� ��-�� ��������, �������.
� ��� ���-���� ��������, �� ����, � ����� �������, ���������. �� �����, ��� �� � ������ �������� �� ������ ����������������, �� �����, ��� � ��� ���������� ����� �������������� �� ����. ���� � ���� ��������: �������� ������, �� � ������� �����. ����, ��� ������������� ������� �� "������������ ������". ��� ��� �������, ����� ������� � ����������� ��� �� ���� �������.

��������.
---------------------------------

�� � ������.... ����-����!

===
� ��������� � ����� ��������,
������

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"