| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. ������ 34
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

�� ����� ������ ��� �������! (�)

������, ������!

������� � �����, ������� ����� ���� ������ ��� ������. �������, ������� ������ � ��������� �� �������������. ��� ������ �������, � ���� ������� ����, ������� ����� �������� � ���� ���� � ����� ����� ����. ��������, �� ������� �� ���������, ��������� ����������� �����, ����� �������� ����������. � �������� ������������� ������ ��� ������� ������������ ����� ������ ������������ � ���������� ������ �����, � ��������� ������� ����� �������� �������� ���� � ����� ������� ����������� ��������.

���-���� �� ������ � ��������

 • ����� ����������� ������: 5 ���
 • ����� �������������: 1 ��� 40 ��� ��� 40 ��� � ����������
 • ���������� ������: 6-8

����:

 • 1 ������ (210 �) ������������� ������
 • 7 �������� (1,75 �) ���� (6 �������� / 1,5 � ��� ����������)
 • 1 ������� (��� ������� ���������) �������� ������� �����
 • 1/2 ����. ����� �������
 • 1 ��. ����� �������� ���������
 • 4 ��. ����� ��������� ����� ��� ����� ������������� � ���������� ����������
 • 4 ������� ������� ��������, ��������� � ���������� ����������
 • 1 1/4����. ����� ����
 • 2 ��. ����� ����� ����������� ������ �������� ��� ������ ���������� �����
 • 1 1/4 ����. ����� ����� �����
 • 1/4 ����. ����� ���������

1. �������� ������������ ����� � 3 �������� (750 ��) ������� ���� �� 5 �����, ����� �������� �� ������� ��� ����.

2. �������� ������������ ����� � ������� 3-�������� ��������, ����� ��������. ������� �����, �������� ������� ������ �����, �������, ������� �������� � ������� ��������� (��� ����� ������������� � ����������) �����. �������� �� ������� �� ������� ����.

3. ������������� ����� �� �������� �������, �������� ������ ����������� �������, � ����� ���� ����� � ������� ����. �������� ������� � ����������� ������ ��� ������� ����� 30 ���, ���� ������������ ����� �� ������ ������ � ��������� �� ��������. (������������� � ����������: ��������� ��������� ����������� � 6-�������� ���������� � ������ � ������� 30 ��� ��� ���������. ������� � ����. ����� �������� ��������� ���� �� ����.)

4. ��������, �������� ���� � ������, �����������.

5. �������� ���������� �������� ����� (��� ����� ������������� � ���������� �����) � ��������� ���������� �� ������� ��� �������� ������� ����. ������� � ������� ����� ������ ����� � ������, ���� ��� �� ������ �����������. ������� ���������, ������ ��� 1-2 ���, � ����� ������ ������ �������� � ���. ����� �� �������� ������� � �������� �� 1-2 ���, ����� ��� ���������� �������� ������. ����������� � ���������.

 ---
������! :)

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"