| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. ������ 33
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

�� ����� ������ ��� �������! (�)

������������ ������� ����-�������� :)) 

���� �� ����� �������, �� ����� ��� ���������� ���-�� ����������. �� ��� � ����� � ����������.

��� ������� ��������� � ��� ��������, �� ��, ��� � �� ����, �� ������ ���� �� �����������, ������������ ������� ������ � �������������� ���. ���, ������� �� ��������, �� ������� ���� �������. �������� ����, ����������. �-�-�-�-�-�-�-�-�-�!!!! ��������  ��� ����������. �� � �� �� ����� ���� ��� ����� ����, ����� � �����, ����� ����� (��� � �� ��� ���) ����� ��������� ���-�� ���������. ��� ������� ��� ��������, ���� ����� � ��� ����� �� ���������� (�� ���� ��������������), ����� �������� ������ �������. � ��� ����������� ������ ��� ��� ������ :))? ���.. ��� �������, ���� � ����. � �� � ������ ������� � ������ ���� � ������ ��������� :))

����,

���� �� �������

��� ������������� ����� ����� ������:

  • ������� - 300 ��.

  • ����� - 250 ��.

  • ���� - 250 ��.

  • ������� ��� �������(������������) - 1 �����

  • �������� �����

��� ������������� ����� ������������ ������� ��� �������. ����� � ������ ���� ���� � ������ ���, �� ������ ���������� ������� ��� �������. �� ���� ������� �������� ��� ����� �������� �������, ��� ��� ������ �� ����������� � ����� � ����� � ������� ����, �� � ���� ��������� ���� � ������������ �������� �������. � ���� :)) ������ ���� �����������. �������, ���� �� ����������� �������� ��� ������� �� ����������� ������� (���������) ��� �����, �������� �� ���������. ���� �� �� ������ ����������� ������� ��� �������, �� ������ �������� ������� ����.

��� ��������� ��������� ����� ��� ���������� 1 ���� �������. �����, �����������, ��� �������� �� ������ ��������� �� 4. ����� ������������ �������� ��������. 

�� � ������ ������� �����. ��� ������ ���������� ������ ������� � �������. ������ ����� ����� �� �������������, � �� � ��� ��������� ��� ����� �������� :)) ��� ���� ���������. ����� ��������� ���� � ����� � �������� ������ ��� ������������. ����� ������ ���������� ������� ������������. ����� ��� ����� ��������� ��������� ������, �������� ����� � ����������� � ��� �������������� �����. ���������� ��� ��� ��� ������� �����������.

����� ����� ����� �������� �� �����������. ��� ����� ����� ������� �� 4 ����� ��� �� 2, � ����� ���� ����������� �������. �������� ����� ����� ��������� ��������. 

������� ����� ������������ �� ������� �����:

������� ������:....�������� ���� ��������� �� ��� ������. ��������� � ������� ��������. ��������� ���� �� �������� � ���������� �����, + �������, + ����������� � ������������ ������ ����� (�� �������). �������� ���� � �������� ������ �������� �����. ����� "��������". ���������!

�������: �������� ���������� �� ������� ������ ������� (������� ����� �������� + �����), ����� ������ � ����������� �� �����. �������������� �������� ����� � ������� � ��������. ��������� ���� �� ��� ���������. ����������� �������� ����. ��������� ���� ��������� ����� ���������, ������� ������, �������� ���� ������� �� �����, ������ ����� ����. ������ ���� ��������� � ������ � ��������� (���� �� ������) �������� ������. �� ������� ������, ����� ������� ������ � "�������������" ��������. �������� ����� ���������. ���� �������� ���� �� 12 ����� � ������������. ���� ����� ���������� ����-���������. ����� ��������������� � �������� ����������� �������. :)

�� ���? ��������������?
===
������

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"