| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. ������ 2

������, ������-�����������!

�� �������� �����, � �������� �� ��� 37(!) �����. � ��� �������. :) � ���� �������� �� ����� �������! ���� ��� ���� ������ � ������, � ����� ����� �� ������� ������� ����, � ����� - �� ����. :)
������� ��� ���� �� ������ �����, ���������, �������. ���������� ���� ����������� ����� ���������� ���� ������ � �������.


������� ����� ��� ������ ������!
��� ����� � ������� ������ �� �����, ����� ����� ������� ������ ������, ������ � �������� �����. ����� ����� �����, ��� ������ ������ ������� �� ����� �� ������, ���� �� ������ �������� ��������� ������. �� ����� ��� �������� � �����������.
���� ��������, ��� ������ (������� ��������� ����� ����) � ���������� ���� �� �� ��� �� �������. � ��� ��� ���� ������ ��� ���������. ����� ������� ���� ������. :)

���� - ������ � �������!

������ ��������� ���������� ������� (�� 2-3 ��������)
(� ��� ������� �������� - �� �������� �������������)

  • 0,5 ���� ������� (����� �� ����� �������) �������.
  • ������ (200 ��.) �������
  • ������ ����� �����
  • ������ ����� ����
  • 1/4 ������ ����� ������� �������� �����
  • ��������� ������� ������ ������ ��� ��������� � �����������
  • ������� (25 ��.) ���������� �����
  • 0,5 ������ ����� ������� (��� ��� �����, ��.����)

�� ���������� � ������������ ��������� ����� ������������ ���� �� ��������� ����������� ������ �����. ����������� ������, ����, �������. � �� ��������� ���� ��� ��������� ��������������. ����� ����, ��� ���������� ��������� ���������� �����, ����������� �����, �������. ��� ��� ����� �������������� � ��������� � ����. �������� �� ������� ������������� � �������������� ���������!
������ �� ��� ��� ������ �������� 5 �����(��� �� �������). ������ - � ����� �����, ����� ������ � ����. �������� ������.
������� ����� - ������� ��������� ������ � ���������� ��� ������������ ��������� � ������ (�� �������) ���������.

�����!
������ ������, ������� � ����!
����� ����� � �� �������� ���� ��� ������!

===
� ��������� � ����� ��������,
������


����������:

�������(�����) - ������ ������������ �������� Curcuma longa, ������� ������������ �� ������� ������� ����� ����� � ���-��������� ����. ������ ������������ � ������ � ������� ������� ����.
������� - ���� �� �������� ������ ��������� �����. �������� ������ ����������� � ������ �� ������, ������, ������, ���������� �����. ���� ������� ������ ������ - �� ����-������� �� ����������-����������. ��� ���������� ������������� �� ������� ������ ������������ ������ ���� � �������� �����-��������� �������. ���� �������� ������� ����� �������, ����� ����� ���������� ��������� - ���� ��� ������ ��������� �����, � ���� - �������. ���� �� �� ��������� ����� ������������ ����������� ��� ���������� �������, ���������� ��� ������ �� ������� ����.
��������� ������� ����� � ���������� ��� ������ � ��������� ����. �� �������������. �������� ����� �������� �������. �� �������� � ������ ������ ����� � �������.
������ �� ����� ������ � ��������� ���������, ��� � �������������. � ��������� ����� �� ����� ��������� ���� �� ��������� ������� ������. ��������� 100 ��. ������� ������ ����� $1. ������� �� ����� �������. ����������� ����, ��� ������ ������ ������������� ������.

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"