| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������.
�������� �������� ����� ��������

������ 18
�� ����� ������ ��� �������! (�)

������, ������!

������� ���� ��� �� ���� ������ � �������. ����� ��� ������ �� ����� ����� ������, ���� ���� ����������� � ��������� ���� ������ � �������. � ��� ���� ������! :)

�������, � �������� �������� �� ����� �� ������ �� ����� �� ������. :)

���������� ������!

� ����� ��������� �������� ���� ���������� ������ �� �������, ��� ��� ������� ������ ������������� ������ �� ���������� �������. ��������� � ���� � ������, ������� ������� � ��������� ������. ���� ���� ����� ������� ������ - ����������. ��� ��:

�� 6-7 ������:

  • 500 ��. ������-������ (���� ����� ������� �� ������� ������)
  • 1 ����� ����
  • 2 ����
  • 2 �������� ����� ������
  • 1 ����� �������
  • ����, �����
  • �������� 
  • ������������ ����� ��� �����������

���������� ������ �� ����. �� ��������� ���� ��������� � ������ ��������. �� �� �����������!!! �������� � ����� ����, ������������ � ����� � ������, � ������ ���� ,�������(������)� �������, � ������ - ������. ��������� ����� �� ����������. ����� ������ �� ����� �����, ������ � ����, ����� � ����, ����� � ������ � �� ���������� ��� �����������. �������� �� ���� � ������� ����, ������ ������� ����� ���������� ���������.
����� ������!!! ����� �����!!!

� ��������� ������.

��������� � ����� ������� ����� ����� �� ������ ���������� "���������", ��� �� ���� ������.

���� ������ ����, � ������ ������
�������, ������, �� ���� � �� ����
���� �������, � ���� �����
������ ����� ��������� ������

��������.

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"