| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������

������ 179
�� ����� ������ ��� �������! (�)

������������, ������ ����! :-)

������� ������ ������ � �������� ���������������� ����������� ������ � �������� (������). ���� ��� ����� �� ��� � ������ ��� � ������� �� �� �������� � �� ��������. ����������, ��� ��� ������ ���� ���������� ������� �� ����������� �������� ����. ������, ��������, ������� �������� ������ ����� ����� �� ������ 25-28 ���.

� ���, ��� ���������, ������ ������� ���������� ���� ���� ��������������. ����� ������������ ���������� - �-�� ������������ ������� ���� ���� �� �� ����� ���� - �� ����� ��� ���������� �����. ��� � ������� ������������, ���������� ���� �������������� � ���� �������� ���� � ���������� �������. ��� �������� �� ����� ������������ ����������, ������� ������ �� � ��������� ��� ������ ������ ������� �������� �����. ���������� ����� ���� ������� ������, ������� ������ �������������� ������� �� ������ � ��������� ������.

��� ���, ��� ��� ��������� ����������, ������� ����� ������������ ��� ����, ����� ���������� ����� ��� �� ����� ����������� ����� �������� � ����. "������ �����, ������ ������������ ���� ����� ������� �������� ������������� � ������" - ����� ������� �������.

�� � ����������, ������ ������ �������� �������� - ������� - ���������� ������ ��������������� ������ ������ //forum.hari-katha.org/index.php?showforum=4
�������, ���� �� ��� ������, � ������� ������� ��� �������. �� �� ������ ��������� �������, �� ��� � ������� ���������� ������� �����. ������� ��� ������� ��� ���������.


X��� ���������� ���� ����������� �������� ������������ �������� ������ (����������� ���, ������������ ������� ������, ������ - � ���������� ������). �������, ����� ����� ���������, ��� �������� ������ ������ �� ����������� � ������� � � �����. ��� ������������� ���, ������� ��������� ������� ��������� ������ ����� �����, ������� ����� ��������� ����� �������� �� �������, ����� ���� ���� ����-�� ��� ��� ����-�� ��������, �� ��� �� �����. ��� �� � ������ ����� �� ������������, �� ��� ����������� ������ ������� ������ � ��� ����� ������ ����� ���� ��������� ���������� ���������� ��� �� ������.

����� �������� ��� ���������� ��� �������, ����� �������� �� ���������� �������. ��� ������.
������ - ����� ��� �������� ������. ������� ������� ����� ���� (��������, ��� �������� ����� � ������) � �������� ������ ����. ���� ����������� � ������.

������������� ���: �������� �� ���� ������� � ���������� �������� ������, ����� ��������� � ������. ������� ������� ������, ����� ������� ����� ������������ � ����� � ������������ ����������. ����� ������� ������������ ����� ����������� ����� ���������� � �����, ��� �������.
��� ������� ����� ����� ���� ����� ������ �������� � �����, ����� �� ���� �������, ����������, ����� ����� ������� ��� ����� ������ - ��� �������, � ���������, ����� �� ��������� �������� �����, ����������� ���� ����� ������ � ��� � �����, ������ ��� ���� ������� ������������ � ������������� � ����, ��� �������� ����� � �����.

������ �����, ���� � ���� ������ ����� �������������� �����-������ ����� ��� ������������� �������� � ����� ������ ��� "����������� ���������".
������ � �������� ����� ���������� �� ������� ������� ������ � �����. �� ������������ - ��� ����� ���������

����� � ���, ��� ����� (������������) ����� ������ �� ������, ������ �������� ������, �� ����� ������� � ���������. ��� ��� ����������! � ������, ������ ����� ����� �������� �� ����, �������� ���� ����� � ������� ����� ������� � ������.


��� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ����! :) ����� ���������!

-----
����� ���  :))
������ ���� ������. :))

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"

Rambler's Top100