| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������

������ 152
�� ����� ������ ��� �������! (�)

����������� ���, ������! :)

�� ��� ���� �� ������, ��� � ����� ������ � ���� ������� �������������� ����. ����, ������� ��, ����� ����������� ������ �� ��� ��������, �� �� ����� �������� � � �������� ������� �����. ��� ���, ��� ������ ������ ������ ���� � �������� �����, � ��������������, ��, ��� ��������  ���� �� ����-���� ��������� ���� ����� ������ ���������, ��� �� ����� �����������, ����� �� ���������� ���������� ������� ������. �� �� ����� ���������, ��� ����� - ��� ���� ������ �� �����. ������� ����� ��������� �����������, ��� ��� �� ������������ �������, ��� ������� ������ - ��� ����������� � ������ ����, � �� ���� � ��������� ���������� ���������, ������� ������ : "��� ���, ����� �� ������� � ������". �� ���� �� ���� ������ ���� �����������.

���� ��������� ������� �. ������� �����, ��� �� ����� ����� ���� �������� ���������� �������� ��� ������ �������� � �������: ����, ���������, ������; ���� ��������� �� ������� ����� � ����������� ������� ���� ��������.

�� �����, ��� ����� ���� ���������. :)) � ��� ��, ��� ����� � �������������� ����? ����������� ��������������� ����� -  ������� ����� ������, ������ �������, ������ �����������, ������� ���������. ����� ����������� � ���� ����������� �������. 

� ��� ����, ����� ���� ��������� �� ����� �������, ���������� ��� ������ �����. :))

������, ������!
��� �����-����� �������� ���� ��������.
������� ������ ������� ������������� �� ���� ������� (������� � �������� �������� ��������). ��� �� ����������.

��������� ����

  • 1 ������ ������ �������, 
  • 0.5 ������� ������, 
  • 1 ������ ����� ���� ��� �����, ���������� �������, 
  • 1 ������ ����,
  • ����� 
  • ������, 
  • ����. (+ �������)

��������� ������� � �������, ����� �����, ������ � ������� � ���������� �����.
��������� ����� ������, �������� � ������ ��� ��������, ����������� � �� ����� � �������� � ������� 30-40 ����� ��� ����������� 150 ��������. 

������� ����� �������� �� ����� ��������.

� ���������, ����.


������� ��������� ������

 ������ ��� ���� ����� ���� ������� ����������� �������������. ���� ���� ��������, �� ��, ��� ������ ���� ������ ������, ����� ��������� � ������ ����, ������� ������������ ������� � ����� �����, �������. ���� ������� � ��. ����� ����� ����� ����� ���� ������ �����, ����� ������� �����, ����� ����, ���� � � ����� ���-�� ��������. ����� �� ����� ������ ������. ����� ������ ��������� ������, ������� ����� ��������������� ���-�� � ��������, � �������� � �����, ��� �������� ��������� �����. �� ����� ����, �� ������� �������, �� ��� �� �� ������������ �� �����. �������, ��� ����� ��������� ��� ���� ������������� �� ���� ���� �� ������ ����� ��� ������. 

������� ���

---
���� - ����. :))
������. :))

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"