| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������

������ 151
�� ����� ������ ��� �������! (�)

������! :)

��� ������ ������� ������� �� ������ ����������� ���������� ��������.

����������, ��������!

�������� (����, ��� - ������ �� ����, ��� � ���� ��� ������  ����������... ������ ����� "�����������") ���������� � ����� ��  ���� ����. ������ ����������� - ������ ���������� � �����������  ��������� ������ � ����� �����, � ��� � ������� �� ��������.  ������ ������, ������ ��������� �� ������, ��� ��������������  ����� - ������ �����, �� ���� �����, ������� ���������:

  • ����� � ������ ��������, 
  • �� ������ ������� ����� ��� ����  (��� ��� ������������ �������� � ��������� � ���������  ��������������� ������������ ������������ � ������� ��������� �  ������������ �� ��������� ��������� �� ���� �����, ��� �������,  ������ ����������� ���������� ��������, �-�� "������� ���� �  �������� ���").

 �� �� ���� ������ �� ���� - ����, ������,  ���������. � ����� ���� �, � �����-��, ��� ������ ���������� -  � ���, �����������. �����������, ��������! ��, ��� �������������� ���� ������ ������� - ��� ������ ��  ������������� ������ (�����������. ��� - ���, ��� - �����)  "������" ����� �������� ������������� ����, ���� ����� �������  ������ � ����� � ��� ����������, ��� ��� �������, ������� �,  ��� ����� �������, ���������, �� ���� �� ������ -... ��� ��  ������ �� ��������. �� �, ������� ��, ��������� ���� "���������  ��� ��������" - ��� ������, ��� ������������. 

�����������, ��������! �����������, ������ ��������� �������!
����� ����! 

������� ���������� ����������,
�����.

�� � ������ ������� ����������� ��� ���� ������� �����, ��� ������� �������, ������ ���������

������� �������

���� ���������� � ���� �������� ������� �������:(�� ����� ��� ��������)
�� 10 ����� �� 0.5 ����� ����:

  • 1 ��. ������� - �����������,

  •  1 ��. ������� - ��������, 

  • 1 ��. ������� - ��������,

  • 0,5 ��. ����- �������� ��������, 

  • 2 ��. ������ - ���������� � ����������� ����,

  • 0,3 �. ����. �����. 

�������������:
��� � ������� ��������, �������� ������� � �������� �����, ���� � ���� �� ��������� ���� 20-25 ���. �������� �������� ����� � ���� �� ����������(����� 10) �� 3 ���. �� ���������� �������� �������� ���� 3-4, ������� � �������� �����, ����� �������� (�� ��������).
����������� �� ������, ��������� � ��� ����.
��������� �������� !!! 
�����


�� � � ����� �������� �� ���������, ��� �� ���� � ��� ������ ���������. ���, ��� ����� ���������� ����������� ����������� �����������, � ����� ������ ���������, ��� �������� ���������� ����, �������� ��� ���� �������������� ���� (��� ������������ ��������), � ������ ���� ������������. ������ ����������� ���� ��� ������������, ������ ������ � � �������������� ������ ����. �� ��� ��� ������� ������� ����� ������������� ��������. :)) ���������� � � ��� ����� ������������� ����� ��� �� ��� �����. :))

---
���� - ����. :))
������. :))

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"