| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. 
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 130
�� ����� ������ ��� �������! (�)

�������� ������������������� ��� ! :))

 ���� -��� ���� �� ������ ��������. � � ������ ������ ���-�� �������. :)) ����� �� ������ ������� ������������ ��������, ������� �����-�� ���������. � ��� ��������� ������ ��� ������� - ��� ������ ������� � ��������� �� ������. ������, ���-������ �� ���, ������� �������, ����� �� ������� ������������� ��������� �������?

��������� ������ - ��� ����� �������� ������� � ������ ������ ����. :)) ��������� ������ ���������� ���������������� ���� ���� ��������� ������ ��������� ������� �� ����� ���������� �������� � ������ �������� ���������� ������������ �����. ��� �������� ����� ������� �� ���������� ��������� �� ����� ������� ���� � ������, ������� ��������� ������. :))

��� �������� ������� �� ������� �� ������ ��� ���� �� �������� � �������� ����������� ������������ ��������.

��������� ����

��� �����������:

 • ����� - ����� 1,5-2 ��.

 • ������, ���������, ����� ������ - 2 ��.

 • ��� - 1/3 ������� (80 ��.)

 • �������� ��� - 6 �������� �����

 • ������������ ��� - 2 �������� �����

 • ������: ������� - 1/4 ����. �����
  ��� ������  - 1/2 ��. ����� ���������� � ���������

 • �������� (������) - 1/2 ����. �����

 • ��������� ����� - 2 ����. �����

 • ������� - 2 �������

 • ��������� ������� ���� - ��� ���������

������� ������ ����� ���������� ������� ������� ����� ������. �� ���������� 2/3 ����� ������ ���������� ������� ������. ��� ����� �� ����� �������� �����, � ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ����������� � ��������� ��� (�������) ������ ������ � ���� �����. �� ����� ������ ������, ������ ��� ������������ ������ � ����� � ���������. � ���������� ���� ������������ �������� �� ������ ������ �������� ������ �����, ���������� � ����� ������. :)) ���� ����� �������� ���� ������� ����������� � ���� �������� � ������� ����. ��� ����, ����� ���� ����� ������ ��� ����������� ������, ���������� ������� ������ ������� ����� � ��������� ����. �������������� ���� �� �������� ����� ������� ���������� � �������� � �����������.

������ ������� �� ����. ���� ���������, ������� �� ����� � ����� �����, ��� � � ������ � �������, �� ������ ���� ������ ������. ������ ������ � �����, ������� �� � �������� � �����������.

������� ��� � �������� � ������������ ������, �������, ���������� � ������ � ������� �������, ����� ��������� ���������� ����.

����� ����� ������� � ����� ������� �� ������� �������� � ������ ����, ����� ���� ���. ����� ��� ����� ���� �� ��������� � ��������. ���������� ����� ������������� � �������� ����, ������ ������ ������� ��������� � ������� ������ �����.

����� ���� ����� ���� ���������� �� ������ ���������� � �� ������ �������. ������� ��������������, ����������������� � ������� ����������. :))

---
����-����...
������. :))

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"