| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. 
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 129
�� ����� ������ ��� �������! (�)

������� ��� ����������, ������������ � �� �����. :))

����� ������ � �������� ������������� ������� ���� � ������� ������� ������ �������� �������� �������. ����, �� ��� ������, � �� ��� �������, � � ����� ����������� ������� �������� ���� ����. ��������� ������ ������������ ����. �� ����� ��� ��� �� ����� ��������. ����� ���� �� �������� ������� (�������� �� �������) �������� �� ����� ������� ��������, ���� ���� �������, ��� �� ���� � ������ �������� ����� ����. � ����� ������������ �� ����������, �� ������ ����. ������� ���, ������� ������ �� ������ �������, �� � ����, �������������� � �����, ��������� ������� ������� ���������� � �������� ������� �������� ���. ���� ���� ��� �����, ����� ��������, ���� ��������������� ������������, �� �� ��������� ������ � � �������.  ������ ��� ������ ��������.

��� ����� � ��������� ����. ����� �� � ��� �������� �������, � ����� ����� ����� ������, ��� ��� ����� ����������, ����� ����� ���� ��� �������� � ������ ������. �� � ����������.:)) ������� � ��� ��������, ��� ������� ������� � ������. � ����� ������� �����������������. � ������ � ���� ���� ������ ��� ��� �����, ��� � ��� ��������.

������ �������

��������� �����:

  1. �������� - 5 ��.
  2. ������� ����� - 2 ��.
  3. ������� ����. �����
  4. ������ ( � ����� ������������ ������)
  5. ������ - 100 ��.
  6. ������� - 2 ����. ����� - �� �������
  7. ����, ����� - �� �����
  8. ������

�� ������ ����� ������ �������� ������ ������ �������, ��������� � �����. ���� �� �� ������ ������, �� ����� �������� � ��� ���.

�������� ����� ����� ������������ ������. �������� ��������� �� ������ � ����� ����������. ������� ����� ����������� �������, ��������� ������, � ����� ���������� �������� ��� ������� ���������. ��� ������������� ����� ���������� �������� ��������� ��� �������

���� �� ����������� ������, �� ������� �� ����� ������������ ������ ������ �������. ����� ��� �������� ������������, � ��� ����������� ������������  �������� � �����. ������, � ������� ��� ����� ���������, ����� ������� �������. ����� 5-10 ����� ( � ����������� �� ������ � �������), ����� ����� �������� ���� ����, � �������� ������ �������� �� ����� ���������� �����, �� ���������� ����, �����, ��������� � �����. ����� ������� ����� ������������� ����. ���� �� ������� ������� � ������, �� �� ���� ������� ������������� �������������. � ����� �� ���������� ������ ( � ����� �������� ������) � ������� � �����.

���� �� �������� �������, �� ������ ����������� � ������� ����� 100 �� �������, ������������� ������, ����� �������� ���� ����� �������, ����������� �������, ����� ����� �������� � ��� �� ����������. ������� ������ �������� �� ����������� ����. ���� ������ ������ ������, �� ���������� ���������� �������, ���� ������ �������� �������, �� ��� ���������� ������������.

��� ����� ������ � ���������� ������. :))

---
�� ��������� ��������

����-����...
������. :))

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"