| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. 
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 123
�� ����� ������ ��� �������! (�)

����������� ���, ������! :))

�������� ��� - ��� ����������� �������� ������. �� ������ ������ ����� ������������ ����� �������� ��� ������ ������, ���, ��������, ������� � �������, ��� ���� ����������. ��� �������� �������� ���� ��� ����� ������� �������������, � ����� ��� ���, ��� �������� ��������� �� �������� ��������. ��� ������������� ����, ������ �������� ������������ ����� �����, ��� � ��������. �� ����� �������, ��� �������� �� ��� �������� ����������� ������.

���� �������� ����� ������������� ��������� ��� �������������� �����. ��� �� ���� ���� �� ����� ������, �� ���� ����� ������ ����������� (���������) ������ ������ ���������. ��, ��� ����� �� �� ���������� ������� ���, ����� ��� ��� ���-�� ���������, ��� ���� ����� �����, ��� � �������� ����, �������������� �� �����. ������� ����� ���� ����� �������� �� ������� ��������, ����������, �������. �� ������ ���������� � ����� ��� ������ �� ������� �� ��������� ���������� ��������� �������. ��� ������� ���� ���� ����� ����������, �� ��� ��������� ���� � ��� �� ���������. ����� ������ ����� ����, ��� ���������� "�����������" ���� �������� ����������� ����������� ������. ��� ����� ������������ ��� �������� ������� �����. ���� � ������� ����� ������������ ������ ��� ������, �� ��� �������� ����� �������� �������� ����. ���� ������� ������� ������� �������� ����� ���������� ��������� ������ � � ������, �� ��� ����, ����� ������ ����������� ����������, ���������� �������� � ��� ������� �������, ���������� ������� �.

�� � ������ �� � ��� ������ �������. ��� ��� ������������� ����� � ������� ������ ��� ����, ����� ��� ��� ��������� � ������ �������������� ���������� �� ����� ����. :))

� ������ �� ����  ������ ����� ��������. :)) ���� ������ ����������� �� ������� �� ������ � ����� ����� ����� ���� ��� �������� � ������������ �������� �� ����� ������ ������ "����������", �� ������ �� ������ ����� �������� ���� ����� ����� � �������� "������� �������" � ���� �� ������ ����� (� ���� ��� �������).

� � ���, ��� ����� �� ����� �������� ��� �������, ��������� ������� ��� �� ����. ����... �� ��� ���, ��� ��� (� ������ - ������� �� �������� �� ����� ����������) �� ����� ������, ��� ���� �� ����� ������ ������� ������ - �� ����, � �� ������� ��� �� ����... �� ���-��, ������� ���������. :)

������ �� ����

������ ���� ����� � ����� ��� �� ����� �� ����������� ��������� ������� � ������ � ����� � ������. ����� ���������� �������, �� ������� ������������ ������, �� ������������, �� ���� ��� ������� ������� �����.

�� 4-6 ������ ������� ����������:

  • 400 ��. ��������� ����
  • 3 ����. ����� ������� �����
  • 2 ������ ����� ����. ����� (����� �����������)
  • 1 ������ � 1 ������� ������� �����, ���������� ������������
  • ������ �����
  • ������������ ����� ��� ������

������� ��� ������� ���������� �������� � ���� � ������� 20 �����. ���� ���������� �������� � ����������� � ���������� ������ � ������ ������. ������� ������� � ��������� ���������� ����� �� 20.

������������ ������ ���� ������������ �� ������� � ��������� �������: ����, ����� �������� �����, ����, �������� ����, ����, ������� �����...

������ ������ ������� ������������ ������ � �������� �� ������� ������ ����������� �����, ���������, ������������ �����������. ����� �������� ��������� �������, ������ �����. ������ �������� ������� � � ������.

���� ������ ����� ����� ��� �������� �������� � ��� ���, ��� ���������� � "�������� ����". :)) ���� ��� � ���������. :)) 

---
��������� ��� ������ !
������. :))

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"