| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. 
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 119
�� ����� ������ ��� �������! (�)

����������� ���, ������! :))

�� ����, ��� � ���, � � ��� ������ ������ �������������. ��� ��� ������� ���� ����, �� ����������, ����� �����, ��� ���� �� ���������. ���� ��������� ������. ������ �� ��������� ������ ����������� ������ ������ ������ �������������� ��������� ����. ���������� - ���� �� ����������. ���� �� ����, � ������� ���� �����-��. ����� ������ ���� ���������� ���� ������ ���� � �� ��� ������ �� ����� ����� ������. :)) ���� � �������.... ��� ������.... �������....

�������� ��������� ���������, �������, � ���� ������ ��� �� � �� ��������. ��� ��� ���������� � �� �������. ������� ���� �� ������ �������. � ����� ������ � ��� �������� ����������� ���� (�������� ����� ��������� � ���������). � ��� ��� � ������������, �� ��� �� ������� ������������ ������ ��������. :((( �� �� ��� ��� ����������. :)) ���, ��������, ���������. ������ ������ �� �������. :))

������� � ��������� ����������� ����������� ���������� ��������� � ��������. ��� ������������� ����������� ����� �� ���������, ����������� "� �������"  � ��������� � ����� � ��������, ������� ������������ ����� ���� ��� ����. ��������� ����� �������� � �������. �� ���� � ��� ���� �������, �� ����� ��������������� ��������������. 

������� ��������� � ��������

��� ������������� ��������� ����������:

 • 4 ����������� �������� �������

 • ��������� �����

 • ������� ����

�������������� ���������� ������� �� 200 * �. ��������� ���������� ������ ������, ���� ������� ��������� �����-������� � �������� �� ��������� ������. �� ��������� �������� �������������� ��������� � ������ � ������� � ������� 45-60 ����� �� ����������.

������� ��������� ������ �� ������� � ����������� � ��������� ������ �������� � ��� �����. :))

"��������"  ������ ����������� �� ���������� �������, �������� ������� �����  � ������ "���������" �����������, ������� ����� ��������. �������������� ������ �������� ������� ����� � ��������� ������.

������� �� ������� ������

 • 1 ����� (425 ��.) ���������������� ������� ������

 • 200 ��. ������ ��������� ����

 • 2 ��. ����� ����� "����" ������� �������

 • 1 ������ ����� �������� �����

������ ������ �� �����, ����� ���. ��������� ������ �� ��������� ��� � �������������. � ������ �������� ���, ���� "����", ������� ���� � ������ ����������.

������� �������

 • 2 �������, ���������� ��������

 • 1 �������, �������� ������� ���������

 • 1 ������� �����, ����� ����������

 • 115 ��. (��� �������) ���������������� ��������� �������� �������� (������ ��������������� � ������� ��������� ��������, ���� �������)

 • 3 ����. ����� ����. �����

 • ������� ������� �����

 • ������ ( ���������)

 • ����, ����� - �� �����

 • ������ - ��� ��������

 • ������, �� �������

�������� �� ������������ ����� �������, �������, ��������, �����. �������� ������, ��������, ������, ��� ������ ���������� � ����� ��������� ������.

������������  �������, �� ����������, ��� ��� ������ �� 4 �����������.

��������, ������������ ����� ������� ��� ��������� ����� � �������� ������� ���� � ������� � ������������ �����.:)) ����� ���. :))

--
����-����
������. :))

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"