| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. 
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

������ 101
�� ����� ������ ��� �������! (�)

����������� ���, ������� ������ ! :))

��� � ����������� ��������� � ������� ������������� �����. :((  � ���������� �������� ����: ��� �� ����������� ������ ����������? �� ������ ������������� �� �������� �� ��. ��� � ������ ������ ���-�� �������. �� � �� ������ ������� ���� ����. � ��� ������ ����� ���� ��� ����� - ��� ����� ����� �������� ������. � ���������� ����� ��������, ���, ��������. �� �� ����� �����������. ���� ���� �� ����� ������� �������� �������� �����.

� ���� ����� , �������������, ����������� ��� ��������� ��� ��� �������� � ���������� ��� ������������ � ����� ��������� ������. ������� � ��� ��������� ����. �������, ��� ����������. :))

������, ������, � ����� ��� ��������� ��������.
� ���� ���������� ����� ��������, ������� �� ������ ����������� � ������ ���� ��������, ��� ��� � ��� ���������� ��� � ������. � ����, ������ ������ �������� �� �����, ����� ��� ���������� �������������� � ����������� ���� � ���� �������� � ����� ���� �����, ���� ���� ������ �� ����� �����������, ��...
1. ���� �� ������� ���, ������ �� �� �� �����������.
2. ��� � ��� ������, � ���� ������� ������� ������� �������� � ���� � ������� � ������� �������� �� ����� ������, �� ������, ��� ��� ����� �� ������������ ��������� ���������� ��� �� ����� ���������, � ��� ��, ��� � ��������� ������� ��� � ������ ����� ��������� ���� ����� ���������. � ����� ������, ��� ����������� �����, ��� ����, ���������, ������. ��� ��� ����� ������ � � � ������ �� ���������.
3. �-�������, � ������� ���������� ������ ���������� ������������� ���� ��� ����� �������, �.�. ��� ������������ ���������� �������, ������������� � ��� ��� ���� ������������ �����, � ��� ��� ���� ������ ������ ������������, � ��������� ������������, ��, ��� ����������, �� ������� ���������� �� ��������:-)...

���� ���������

  • 2 �������, ����� ������

  • 1/2 ��������� ��������, ���������� 

  • 50 ��. ��������� �� ����� ������� ������ ���� (2 ��.)

  • 1 ��.�. ���������� ����� ��� �������� 

  • 1 ��.�. ���� ����� ��� ������

  • 1 ������ �������, ������������ 

  • 1/4 �.�. ���� 

  • 2/3 ���. ���������, ���������, ����������.

�������� ����� ������. ���, ����� ���������, ������ � ��������� ��� �������. ���������� � ����. �������� �������� ����� ������� ���������. ��� ������� ������� �� � ������ ��� ������ ��������, ������� �� ������.
���� ������ ���� ����� ������ �������� � �������� ���� ��-����������� (� �������) ��� ��-�������� (� ���������).

��������� ��������.

������� �������, Yes Future! group

---
����-����!
������. :))


�������� �� �������

���������� �������� ������ ��������, ���� ����������� � �������� ������ �������� ����� - ����, ������, ������� ��� �����. ���.... ������ ����������.

��� ����� �� ���������� ���������� �������� ����������� ������� "� ������ �� ��!" ��� ������������� �������������� ����� ����������, ������ �� //hari-katha.org/svetik/ �����������.
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"