| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. ������ 10

�� ����� ������ ��� �������! (�)

������� ���������� ���, ������������ � �� �����

�� ��� � ������, ������ � ������� ������. �� � ���� ����������, � ��� �� �� ���� ��� ��� �����? �? �� ������� ��!
������� �� � ������!

��� ���, ���� ���� ����������� ���� ������, ����� �������� � ��������� ������� � ������ ������������� ��������� ������ ���������������� �����. �� � ��� ����� ������� �������� ���� ������ ��� ������� �������������� �� �����, ����� ����������� ��������� ����, ���������� ����

���� - ��� ��������� �������, �������� �� �������. ��� ����� �������� � ����� ������������� ���� � �������� ��������� ����� �����.

����

 • ����� ������������� ����� -  15 ����� 
 • ����� ������������ � ����� ������ ���� - 2 ���
 • ��������� ������������� - �������� ������
 • ����������� ��������� - ������������
 • ������������ - �������
 • ��������� ����� ������ � ����������

 • 250 �� ���� 2 �����
 • 100 �� ���� ������� �����
 • 0,5 ����. ����� ����
 • 1 ��.����� ����. �����
 • 175 ��.(3/4 ����) ������ ����
 • ������������ ����� ��� ����������� �� �������

���� � ��� ��� ���� ������� �����, �� ������ ����� �������� ����� ������� �����. ���� ���������� �������� � �����, �������� ����, ��� ���������� � ������� � ���� 1 ��. ����� �����. ������ �������� ��������� ���� � ���������� �����. ��� ����� ���� ����������� ������������ ������ � ������� ����� 5-6 �����, ���� ��� �� ������ ���������� � �������.

������ �� ������ �� ����� ��������, ������� ��� ��, ��� �� ������ ������������ � �������� �����������, �������� ������������ ����� � ���� ��� ���������. �����������, ��� ����� ����������� ����� ���������� ������� ������. ���� ������ ��������, �.� ��� ����� ������ � �����. � ��� ����� ��������� ����� ��� �������� � �������� ��� 16 ������� (� ����� ���� � ������). ��� ������ ����� ��������� � ������ ������� ����� ����� �������, ��������� ����� � ����� ���� � �����. ������� ���� ������ � �����, � ����� ���������� �� �����������. ����� �� ����� � ������ ���������� ��������� ������� � ����� �������� �������� �������, ���� ������� �� �������� ��� �����. ����� �������� ���� � ������ ������� � ������� ���������� ������ � �������� �� ����� � �������, ����� ����� �������. ����� �������� ��������� ����. ������ ���� ���������� ���������� ������-����������� �����. 

�������� ���� ����� �������� � ����� ������ ��� ��� �������, ������� �� ������ ��� ������ �����. � ������ �����... ��� ��, �� ���� ��������� ��������! :)

����-����!

===
� ��������� � ���,
������


���� ������

� ��� � ���� ������ ������ ��������. :)

������������ ��������� ��������!

������� ��������� ����������� ����� ��������, ���� �� ������� �������������. � ��� � ������, �����-�� ���� �������������� ����, �������������� �����������. � ����� ����� ��� ������. ������ ��� �������, �� ����� �� ��������, � � ������ ������ �� �������� ����. �� ����� �� ��, � ����� ���������, ������������ ������ ����?

������� ����������!
������

����� ������� ���� ������, ��� ����� ���� �����-�� ������ (������, ��������), ������ �� ����� e-mail
������� ������� - �������������� ������ ����� ��������� ���������� ��������� �������������� - www.hari-katha.org
��� ���� "��� �������". :)  ��������� ������������! ������, ��������� ������������ ������� � ������... ����-� :) 
 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"