| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. ������ 2

���� � �������!
������ � �������!
����� �������, � �������� �������!
������� ��� ������� �����!

���� ����� ��������, ����� ������ ������, ��� ��������.

��� ����������� � ��������-�������� ��������� ������� "��ri-katha", �� �������� ��������, ����������� �������������� �����. ������, �� ����� �����, � ����, ��� � ���� ����� ����� ����� ��������.

� ���� ����� � �������� �������� ������ (���.����� ��������) �� ������ ������� (����� �����). ������ �������� ��������� ������������ ��������� (��, ����� �������!). � ������, ��� ��� �� ���������� ������ ���, � ������� ������ �������������� ����� �� ������� ������������ ������ ��������.

������ ���� �� � ���� ����� ��������� �������� ���� � ������ ���� �� ������ ������� (�� ������ ����� ����� ������), �� ���� �� ��������� �� ��� ����� �����. :)

� ���������� ���������� ����������� ������, ��� �� ������������ ������� � ������� ����� ��������� (��, ����� ���� ������), �������� �� �������� ������������ � ���������� � ������� ������������. ��� ��������� �������!

��������� �������� ����� �������� � ���, ����� ������� �� ����� �� ���� ���������� ��������-������������� � ����������� ������� (������), ����������� (������� ���� �����... ���������) � ���������������� (����������� ������������). ��� ��� ������ ��������, ���� ���� ���, � ���� � �������������� �� ������� ��� �������� �������� ���������. :)

� ���� �� �� ���������� � ������, ���� �������, ��� � ��������� ������ ���� �������� � ���� ����� ��������, ���������� � ����������. � ������, ������ �������, � ���� ������� �������� ��� ������ �������� (��������, �������� ������� � ����� - ��� ��������) �������

���� ��������: �� ���������� ��� ���� ����� ��������, ��������� � ��������, � ���������� ���������� �������� ������� ������� � ��� �������������� � �������� ������� �� ��� ���������� ������ � ��������, ����� ��� ����� (� ������ �������� ����� ����� ������ �������). :)

�������� ��, ����� ��� �� ���� ����������� ��������� �������� � ����������� �������. ������, ����� �� ����� ���� �������. ������, ����� �� ����� ���� ������ � ��� ������� ����-���� �� � ���� ������� ���� ����� �������� � �����������. ��� ����� ���� ��������� ���� �� ���������� (� ���������� - ��� ��� �� ������).

�� ���, �������?
�������! (������� �������� �������� �������, ��������� ������ �����).

===
� ��������� � ����� ��������,
������

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"