| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� �� ��������, ��� ���� ������������� � ����

   � �������, ������������ ������� ������������ ����, ��� ����������� ������ ������ ����� ���������� ���������� �� �����, �� �������� � ����� ������������� ��� ��������������� � �� �����. �� ���� ������ ��������� ���� ������������ �������, ������������� � ��������� � ������ ������������ ����������, � ������� ��, ��� ���� �� �����, ������� ���� ���� ����� ����������������-���������������� ��������� � ��������: "������ ��, �������, ���������� ������ ���������? ����� �� �� � �����, ��� ��� ���� �� �������� �������� �� �������, ������ ���� ��� ����, ����� ������ ������ � ����?" ��� ��, ��� �� ������� ������ �����, ��������� �� ��� ������ "������� �� �����������", "�����", "�������", "�������", "�����", ����� ��������� �� ����������� � ������������, �������� �� � �� ��������, �������� � �������� � ����������� ��� �������� ����� �������, ����� ���� �� �������� ����� �� �� �� ���� ��������� �������. ��� ������, �������� �� ������� ����� ������ ������������, ���������� � ����� �������� ��� "������� ������", ������ ������������ � "�������" � ������, �������������� ������� � ����������������, ������� � �� ���������� ����� "����-������". (���������, ���� �� �� ����� ����� ��������� ������, ��� �������?) ��� ������������ ������� ������� ���������� �� ���������� � ����� ���������, �� ������ � ������ ����� �������, ��� "��������", "��������", "�������", "��������", "����", "��������", ����� ������ ��� �� ���������� ����, ��� ������ ��� �� ����� � ��� ���������� ����� ������ ������, ������� ������, ����� ������ ��� ������������ ������� �����. ������������ ����� ������� �� ����� ��� ���� �������� ���� ������� ���������� ���� ����. ���� ����� "����" �������������� �������� ����������. ���������� ��� �������������� ������������� ��� ����������� ������ ����, ��� � ��������� ��������� "���� � �������"*, � ���� ����� ����� �������� ����� ��������. ������ ������������, ��� ��� �� ��� ��������� ���� �������������� ����� � �������������� ��������� "���� �����".
   ������� �� �������� �������� ���������� ���������� ������ ��� ������ ����. � ����� �� ����� ��������� ����� ������������ ����� ��������� ����� �������������� �������� ������ ���� � ������� ���������� �����-������ �������� ��� ������� ���������� �� ��������� ������� ��� �����������������. ��������� �� ������ �������� ���� ��, ��� �� ������������ ������������ �������� ������ � ���������� �����, ����� ����������� ����������� � �����������, � ������ �� ���������, ������� ����� ������ ���� ������ � ���� ����� ���������. ��������� ��� ������, ������ ��� ����� ������, ������� � ���, ����� ��������������� ��������� �� �������, � ����� �������� � ������ �������� ��������� ��� �������, �� �������� �� ����� ������� �� ������ ��������������� ��������� ������������ ���� ��������, ������ �������� ���������������� ���������

���������� | ������ >>

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"