| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
���� � ������� �������� �������

   ���� �� ���� �� ����������, � ������� � ��������, ��������� �� ������� � ����������� ����� ����, ���� ��� �����, ���� ��� �� ������� ��������� ��� ���� ���������, ���� � �������� �������� �������. ���� �� �� ��������� ������ ���� � �������� �������� ��� � ����� ������, ��� ����������� ���������, ����� ���������� �� ����� ������� �����. � ����� ������� �������� ������������ ������, ������ �� ���� ������, ������������ �� ����������� � ����� � �������� ����������� ��� ������ ������������� ��������, ������������ ��� ������������� �� ������������ ������� ����� � �������. ������������ �������� ����� ������ ���� ����� � ��������� �������� ������ ��������, ������� �������� ���������� ���� � ���� �� ����� ������������ ���������� � ����������� ���������. ������ ����� � ���������� ����������� ��� ����������� �������� ������� ��� ������� ���������� �� ������ ��������.
   ��������� ����������� ����������� �������-����������� � ��� �������������� ��� ���� � ���� �� �������, ���� ���� ������ �������� � ������ ������, ������ �� ������������ ����� ���������� �� �������� ���� � �� ������. �������, � ������ ���� ���� �����, � ������� ������ ������, ������� ����������� ��-���������: "������ ��� ������� �� ������� ��������, ���� ��� ������?" "������, � ������� ��, � ��� ��������� �� �� ������� ����� �������". � ��� ������ ��� ���������� ���������� ��� ������ ��������������. �� �� ��� �� ������, �������� ���� ����� ������ �� ������� �������, � ������� ���������� ������ �����: "����������� ���� ������������ �������� ��������, � ��� ���� �� ����� ������� ���������� ������� � �� ���������. � ���� �� ����, ��������� � ������� �����������, ������������ ��������� ����������������� � ��������, � ��� ��� ���� �������, �� ������� � ��������� ��� �� �������".
   "� ��� ������ ������?", ������� �. "������ ��������� �� ������ �����? ����� �� ����� ������� �������� ���� ������, ���� ����� � ���?"
   "���������� ��������� ������, �� ������� �� ����� ��������� ����� � �������� ���������, � �������� �������, � �� ������ �������, ��� ������� �� ��� �������� ��, �� ������� � ��� ����� �� ��� ������, � ��� ����, ��� ���� �� �������� ��� � �����". ��� ��������� ��������� ��������� � ���� ������ ���������� � ������������ ������������ ������, �� ��������� � ����� ������������ �� ��� � �� ����� �� ��������� ������������ ���� � ���� � ����� � ������������� �������� (�� � ��� �� ��� ��� �������, ��� ��������� ���� ��� ����� �� �������?), �� ������ � ����������� ���������� � ������ �������� ��� �� ����� � �� ���������� � ���� ������.
   �� �����-�� ���������� ������� ��� ������ ������� �� ��������� � ������, ��� ������������ ����� �������� � ���� ���� � �������������� �������� �������� �������. ����� ��������� ������� ����� ���� ����� ����������. � ��� �������, ��� ���� ����� ��� � ������ ��������, � �� ���� ����������, ����� �� ���� ��� �������� ������ �� ���� �����. ����� �� � ���� ��� ����� ������� ������� ������ � ���, �������� �� ����� ������������ ����, ��� ���� ����������� ������� ����, ��� �� �������� ��� ������ � ��� �������, ����� ���� ��������� ��������, ��� ��������, ��� ���� ��� ������������, ���� ������ ���������� ��� ���.

���������� | ������ >>

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"