| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
�������� �������� � �������� � ���

   �� ������ ������ �� �� ����������� � ���� ���� ��������, � ��������, ���� �� ��������� �� �������, ��� ����� �������� �����. ���� ����� ��������� �������� �������� �� ��������� ����� ������� ����� ����� ������������ ��� �������� ��������. ��������� ������ ������ ������ ������������, ��� � ������� ������� �� ��� ��� ��� �� �������� � ������ ������ ���� ����� ������������� ��������. � �� �� ����� �����, ��� �� ������ �������� ����� ����� ������� ��������� ������ �� ���������:
   "������� �� ������� � ���� ������� ������������ ����� � ��������. � ������� � ���, �� ������� ���� ��������� ������, ������������ ��� ����� ������, ������� � ���� ��� ����� ��������� ���������. ����� ��� ������ � � �������� ��������, �, ���� �������� ��������� �� ����� ��������, �������� ������� ����������� ������� � ���� ��������. �������� ��� ������� �� ������, � �������� �������� ��������� �� �� ������������ ���� �������, ������� �� �������� �������� ���� ���� ���, ��������, �������. �������, ���������� ��������, ��� ��� �� ��� ����, ��� ����������� ���������, � �������� ����� ������� ����� � ���� ��������� ��������������� �� ����������� ��������..."
   ��� �� ����� �������� ��������� ���������� � ���� ��������� ��������������� �� ��, ��� �� ����������� � ����� ���������� ��� ��������?
   "�����������, ������� ����������� �������� �������� � ���� ��������, ������� � ���, ��� �� �� ������ ������� �������� �������� ��� ��������� � ��������������� ��������, ������� �� �������������� ���� � ��� ���������, ������ ��, �������� ����������� � ���� �����, �������� � ����".
   �������� ����������� ���� ��������, �������� �������������� � ���� �����: "��..., � ������ �������� � ���� ����������� �����?"

���������� | ������ >>

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"