| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
����������� ���� � ������� ����� �����

   ��� ����, ��� ���������� ��������-������������ ����� ����� �������������� ������ ��������� �����, ������, ����, ����, �� ������ ��� � �����, ���������, �������, � ��������� ������������, ������� � ���������� ����� �����, �� ������ �������� � ���� �������� � ����, ��� �������� ����������� ����� ������ � ������������ ������������ ��������� �� ����������� ���� ��������. ��������� ����, �� ��������� ���� ���������� ������������ � �������� � ���������������. � � ����� ������ ��������-������������ ����� �� ����� � "��-������". ����� ��������, ������� ����� "������� ��������" ��������, ����������� ��������� ���� � �����, ��������� ��� � ������ ������, ����� �������� ������ ����� ��������, ������������, ������������� ������� ������ ���� � �����? "���� �� ���� �������� �������� �������� ��� ������ ��������, � ���������� ������� ���, � ��� ����� �� ������� ������-���� ��������� ��������� ��� �� �����?" ���� ������������ ������ ������� ������ � ��������� ��������� �������������, ���������� �������� ���� ������������� � ���������� �����, ����������� ��������� ��������:

� ������� ����� ����� ���, �� ����,
� ������� ����� ������� ������ �
����� ����� � ����� �
����������, �������, ���, ��������.
����� ������, ������ � ���� ����
������� ��� ��������, ������, �����, �����,
����� ������ � ��������� ��� � ������� �����,
����������� �
�� � ���� �����, ��������� ����...

���������� | ������ >>

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"