| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
����� ��������������� �� �����

   �������, ���������� ���� �������� ���������� � �������� �������� �� �� ����������. ��� ���������� � �������� ��������, ����������� ����� � � ������. ��������, ������� � ������ � �������� ��������� �� ��������� ����������� �������, �������� �������� ���������� �������� ������� �� ���������� ������. ������ ������������� ���������� ������ ������ ���������� �� ����� � ������ � ���������� ������������� ���. ����� ������ �������� �������� � ����������, ����� �� ���������� ���������, ������ �������� ���������� ������� "������� �������".
    � 1906 ����, ����� ����������� ��� �� ����������� ��� ��������������� ��������, ��� ������ ����������� �����, �������������� �����, ���������� ��������� � ��������������� ������, ��������� ������� ������. ����� ����� �������� ������ ���� ���� ���������, ����������, �������, � �� ������ ��� ���� ������������ ��� ������� ����������� ����� ����� ���, ��� ���������� ��������. �������� �� �������������� �������, �� ��� ��� �� ������ ����������� �����, ������� �� ����������� ��������� �������� ���������������. � ���� ��� ��������, �� �������, ����� ���������������� ����� ���������������. �������� �������� �������� �� ������ �������� ������ � �������� �����, �� � ����� ������ ��� ��������� ��� ���� � ������� ��������� ��� ����� � ����, �� ������ ������� ���������. � ���������� ����� � ������ ������� ������������ ������������� ������; ����� � ��������� ����� �������� � ������ �������������� � ��������� ������������, ����� � ������� ���� � ������ ��������� ���� � ������������ � ����������� ���� �������� ������������� ���������. ��������� �� �����, ���� ��������� ���� ����� ���������� ��������� � ����� �� ������, ������� �������� ������.

���������� | ������ >>

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"