| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
���� ������� � ���������� ���������
 

   ������� � ������ ���������, ���������� �� ���� ������ � �������������, ��� ���� �������� ����� ������������� � ���� �� ������, � ���� �� � ���-���� �������� ���, ��� ���������� ���� � ������ �� �������������. ��� ����, ��� ������ �������� ��������, �������������� ���������� ��������, ������ �� �������� � �� ���� ��� �����������, ������� ��������� ������� ��������� �������� �� ������. ������, ������������ � ������������, ���������� �������� ���������, ���������� ������������, ������� �������, ���������� ���� ����� ������. � ����� � ���, ��� ��� ������������ ����������� �� �� �����, ������� ��������� ��� ������������ ���, �� ������� ��������� ������ � ����� ������. ������ ����� �������� ���� ������������ ������ � ����, � �������, ��� �� ��� ����� ���� ������������. ������������� ������ ��������, ��� ������ ������������� ������ ����������. �� ��� �������� � ��� ����������� "����������� �������� ������", ���������� � ����� �� ������������ �������� ��� "������� ������� ������������..., ����������� � ���������, ��������� �� ����, �����, ������������� � ����� � ��������� ������".
    ������ ����� �� �����. � ����� ��������� �������, ��� �� ������ ���� ������ � ������ ����, �� ���������� 16 ������ ��� ������������� �� �����, ����������� ������ � ������ �����������. ��� ��������� ��� �� ��������� �������, �� ��������� ��������� �� ���� ������, ��� ��� ������� � �������� ������������.
   oxot.jpg[31 ] ����������� �� ��� ����� �������� � "������������" �����������, ���������� �� ���� �������� �� ������, ��� ����������� �� ����, ���������� �� ��� �� �������� ��� � ����������� ����������� ����������. �� ��� ���� �� ������, ��� ����������� �������� ��������� ����, ������� � ���������� ���� ����, �� ��������� �� �� ����� ���� ����� � ���, ����� ������������� ���� ��� ��� ��������� ��������� ��������? ������� �� ����� � ������� ��������� � ���������� �����, ����� ������� ��������� ���� � ���������, �������, ��� ���������� ���� �������, ������ ���������� � ������� ��������� �������� � ��������� ����. � ����������� ������, ��� ������������� ����������� �� �����������, ������� �������� ��������� �������: �������� ����������� �� ����� � ����� ��������� �������, ������� ���������. ������ �� ��� ����� ���������� ������� � ������� �������� ������ � ���.

���������� | ������ >>

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"