= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ ��������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ����� ������������� ����� >> ��� ����� ������

��������� ������ ������� �������� ������ � ������
��� ��������� � ����������� ��������̔

� ���� ���� (1996) �������� �������� ������ � ������ �������� ���� �����������������. �������� ��������� ���������� ����, �������� ���� ����� � ���� � ����� ����������� ��������, ����������� ��������������� � ������� ������������� ����������, � ������ ������� � ������������, � ����� �������� ��������� �������������, �������������� ����������� �������� ������������������� ���������, ����� ������� �������� ������ � ������ ������� ����������� ������� ��������� ���������:

"�������� �������� ������ ������������ ������� ���������������� ����������� �������� � ��������, ���� �� �������� ����������� � ��������, ������� �� �������� ������� �������. ������, �������� ������� ���� ��������, �������� � ����� � ��������� �������� ��������. �� ����� ��� �������� ������ �.�. ������������� ����� (1896-1977), ����� ��������� ��� ������ ����� ����������. ������ ��������������� ��������� �������, ����������� ��������, ��������� � ��������� ����������, �������������� � ������� ���� ����������� ��������������� � ������-������-�������� ���������, ����� ���������� �������� �������� �������� � ���������� ��������� � ������� �� ������ ��������� ������� ����� ����������� � ������� ��� �������� ���. � 1957 ���� ��� ��� �������� ������� ����� ��������, ������������� ����������� ��������� ����������, � � 1966 ���� �� ������� ������������� �������� �������� ������ (����). ���������� �� �������� ���� ������� �� ������� "������" - ������������ ����������� ���������� �������, ������� ��������� � ���������� �������� �������, � ������ �������� ������ ����� ����������. �������� �������� ������ ������ �������� � �����, ��� ������������ �������� �����������.

� ������ �������� ���������� � 1971 ���� ����� ��������� ������ ����� ���������� � ������. � ������� ����� �������� ����������� ��� �������� ����������� � �������� ��������, � ��� �����, ��� � ������������� ������ ���������, ������������ �������� � ����������. ��� ��� ����� ���������� �������� �������� ������ ���� ���������� ����������� �� ��������� � ����������� ���������� �� ����. ��� �������������� �������������� ������������ ��������������� ����������� �� ���������� ���������� ����, ���������� �������� �������� ������ � ������ �� �������� �� ������. ���������� ���������� ������� �������� ������, ������������ 112 ����������� ����� � ��� ����������� ����������� � ��������������� ���������� ������������, ������������� �������� ������ � ������ ���������� ������ ����. ������������� ���������� ��������� � ������ ��������� �� ��������������� ��������� � ��������������� ���������������� � ������������� ��������� ��� ����������� ������.

����� ���������� ������� � ������ � ������ ����������� �� ��� ����, ����� ���������� ������������� � �������� "������������ ����". � �� ����� ������������� ������������ � ������� ������������ ������, � ������ ������������ ��������� ���� �������������� ���������, � �������� "��������� �� ����� ������������ ����������" ������ �� ������. �� ������� ����� ������ ����� � ���� � ����� ��������� ������ ����, ��� � �� ������� ���� ����� ������ �����������. ������� �����������, ��� �������� �������� ������ � ������ ������������� � ����������� ������� ������� �� ������ ��������, �������������, ����������, � ����� �� �����, ��� �������� � ��������� ����� � ����������� ������� � ��������� ������ �������� ��������. ��������� ������� ��������� � ��������� ����, ������� �������������� � ����� ����� ����� ������ ��������, ������� ������ ���������� �� �������� �������� � ����� ����� ������ �����, ��� � ���� ������� ������� ���������������� � �������-������������ ������� � ����������� �������. ������� �� ������� ��������� �������� �������� ������ � ������ ����������� ����������� � ��������, ���� �������� ��������� �������� ��������� ������������� � �����������.

����������� ����������� �������� �������� ������ ������ ���� ����� � ���, ��� �������� �������� � ������ ����� ��������� � ���������� �����������, ��������� �������������� �������������� �������. ������� ���� �������������� ������ �� ����� � ���, ����� ������� ����� ������ �������� ��������� � ���������, ������ � ���������� ���������� ��������. � �� �� ����� �� �������, ��� ����� ����� ����� � ������ ��������� ��������� ���������� �������. �� ����� ������������������� ���� �������� �� ���� ������������ ��� ������ ���������� � ������ ����� � ������� ������������ ������, �������� ������� ������� ����� ���������� �� � �������������� ��������. �� ������� ��������� �� ���� ������������ ����������. � ������� �� ������ ����� ����������� �������� � ����, ������� ����������� ���� ������������� ������ �������������� �������� ��� �������� ������������ �������, �� �� �������, ��� ��������� ��������� � ������ ���� "����������". �� �������, ��� ����������������� � ����������, ������������ ������ ����� �������� ��������, �������� �������������� ������������ �� ���������. ��������� � �������� ������ �������� � ������ ������� � ��������� �� ������� "������������" ������ �������, � ������������� ����� ����� ��������, ���������� �� ��������� �� ���� ���� � � ������ ��������� ���������� ��������. ��������� ����������� ����� ���������� ���������� ���������, �� ������ ������, �� ��������������� � ���, ��� ���� �� ��� ��������, � ������ � ���. �� ������ �������� ������� ��� ������ ������� � ������ ������� ��������� �������, � �� �� �� ����� ������������ ������� ��� ��������� � ���, ����� ��������� � ��������� ����, �������� ��� ��������� � ����� �� ���� ��������, ��������� � ����.

�� �������� ����������� ��� �� ��������� � ������ ������� ������������ ������, ��� � �� ��������� � �������������� ���� ������� ������� � �����. ���������� ������ �������� ����� ���������� ����� �� ����� ������, ��� ������ "������ ��������� ��������� ��������� �� �������. ���� ������� �������, ������������� ��� ������������, �� ������ ��������� ����������� ����������� ���������'".

������������� ��������� ������� ������, ������ �������� �����, � ����� ������� ���������� ������ ��������� ��� ����������� ��������, ������� ������ ����������� ��� �� �������� ���� � ���������, �� ��� �� ����� �������, ��� �������, ����������� ������ ����� �������� �����-���� ����������� ��������, �� ������ �������� ��.

������ ������������� �� ��������, ��� �� ������������ �� ����������� ��� �������� � ��������, ������� ������ ���. ������ � ���, �� �������, ��� ����������� ������������ ���� �������� �� ���� �������� ���������. ����� ���������� �� ����� ������ �����: "...��������� [�� ���� ������������� �������� �������� ������] �� ������ ����������� ������ �������.(...) ������ ����, ����� ����������� ����� ����������� �������, ��������� ������ ��������� �� �������������� ������ ��������� ��������� ����� �������." �� ������ ���������� �� �������, ��� ���� � ������ ���������, � ������� ��� ���, ��� ������ ������ ������� ����.

���������� �������, �����, ��� ��������-���� � ������ ����������, ������ � ������� ����������� ������� ����������, ����������� ����, ����� ����� ���������� ������� ����. ��� ����� �� �������������, ��� ��������� �� ������� ������ �������� ���������������. ��� ������� ��������� �������: ������ � ����� �����, �����, ��������-���� � �������� ����������� ������� ��������, � ������ ������������ �������, ���������� �� ����� ��������� � ���������������, ������ ����� ��.

����� ���������� ����� ���� �������� ������ � ���, ����� ����������� ������� �������������� ��������� ���������� ������� � ���� ���� � �� ��������� � ������ �������� ����������� ���������������. �� ��������, ��� ���������� � ���� ������� ��������� ���� �������� ����������� ������������� ������� ������������� ��������������, ������������� ������ ������ ����. ����� ���������� ��������� � �������������� ������ ���������������� �������� �� ��������� ��������: "������, ����������, ��������� � ����������� ���� ������ ����������� �����������, ������ ������� � ��������� ��������� ����, �� ������ ������ ����� ���� � ���������� ������� �� ������������� �������� ��������� �����������. ���������� ������ ���� ����, �, �� ������� ���� �������� ������ ������, �� ���� ����� ��� ���������� �� ������ ������� ���� � �����������." ������ �� ����� �������, �� ����� ���� ������ � ���������� ������������� ����������� �������� � �������������� ������� ��������. ������ ��� ���� ������ ����� ����� ����� ����������. �� ������� ���� ��������� ������ ����� � ���������, ����������������� �����������, ��������������� �����. �������� �����������, �� �������� ������������ ������ � ������ � ������� � ������� ����������� ������, ������, ��� ������������ � ����������. �������� ����������, ��� ��������� ����� ���������� ��������� �������������, � ��� ������ � ������������ ������� �� ���������� ������� �� ���� � ��������, ��� �������� �������� ������, ������� ����� � ������� ����������� �����������, ������ ������ ���� ����� � �������� ����������� ����������� ��������."

��������, ��� ��������� ��������� ����� �������������� ������������ ����� ������� ������������� � �������� �������� ������ � ���������� ������������ ����������� �� ���� ���������� �������������������� ��������, ����� ������������ ������ � ��������� �����.

��������� ������ - ���������� ��� (������ �.�.)
������������ ��������� - ������ ��� (���� �.�.)
�������� ������ ������������ ������ - ������ ����� ��� (����� �.�.)

��������� ������������� ���������� ������ � �. �.-����������


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100