= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ����� ������� �������� >> ������� ��� ����������� ��������

������� ��� ����������� ��������

���������: ���� ��������, ��� �� ����� ������������� ���? ��� �� ����� �������, ��� �� ��������� ��� ������������?

����� ������� �������: ������ ���� ���� — �� ���������� ���� ����������� �����, � �� ���� ���������� ���� ����. ����� �� ������� ������� ����� ����� �����, �� ������� � ����� ������� ��������� ��� ���� ����, ����� �� �������������� � ����� ����, � ���� ������, ����� � ���� ������������.

��� � ������ ������������� ���� ������, ��� �� ��������, ����� � ������ ��������� ��� ��. ��� ����� ������������� ������ ��� ������; �����������, � ����, ����� � ������ ����������� ��� �� �����. ��� � ���� �������������? ��� �������� ������������ — � ���� ��������� ��, ��� ������ ��� �����������, � ������ ������ � ��� ���� ��������.

��� ������� ����� �������� � ������ �� ���� � �������� �����-������. ��� �� ������� � �������, ��� ��������� ������ ������ ������������� ������� ������. �� ������� ��� ����� ���������� �����, � ������ ����, ������ ��������� � ���� ������������ ������� �� ������ ������� ���� ����, ����������� ������. ��� ���� ������������ ���� �����, � �� �������, ��� ������ ������ ������� �� ��� summum bonum, ���������� �����.

� ��� ������� ����� �����������, ����� ������ ��������� �����? ������������ ������, � ��������� ����� ����, ������� ��������, �������� �������� — ��� ���������� ����� �������. �� ����� ���� ���������� � ����� ������ — � ������ ��������� ��������� �������� ��� �������� ������� �������������. ������� ������� ������ �� ����, ��������� �� ������ ������������ ����� ���� �������, � ��� � ���� ������. ��� ����� �� ������������, � �� �� �������������. ��������� ������ ��������� �� ������������. ��� ������ ������, ��� ������ � ��� ����� �����; ������ �� ����� �� ���� ���������� ����� — ������ �����. �������, ����� ����. ������������ �� ��������� � ����� ���� ���������. ��� ������ ���������� �������, �� ���������� ���������� ����������������. ������ ���� ����������� �������, ���� ����������� �����. � ����� ������������ ����, ��� �� ������ ������� �� ���� � ��������, �� ����� �������. ���, ��� ����� ���������� �����, ����������� ��������� ����������� ����. ���������� �������� ������� ����� ������, � ������� ����� �������� ��� �� ����. �� ������� �����, ��� ����� ���� �����, �� ��� ������ ������?! ��� ����������� ��� ���, ����������, �� �� �� ����� �������� ��� �������������. �� ������ ��� ��������� ���������� �������, � ���� ����������, ��������� ��������� ����� �����, �� �� ������� ������ ������ �� ����������. ����� ��� ��, �������� �� �������� ��������� ������ ��� ������� ���������� ����. �� ���������� ���� ������ ���� ���� � ������ �� ���: � �����, ������, �������� � �������, � ��� ��������� ������� ���� ������������� ���������� � ���������� � ����, �� ������� � ����� ����� �������� ������ �������. �� �� �������, ���� ��������� ������� �����. ������ ���������� �����-�����, ��� ������-�����, �����-�����, ������-����� — ������ ��� ������� �� ����������� �������� ����� ��������� ��� ���, ��-�� ������ ������. �� ������ ��������� ���� �������� ������ ��-�� �� �����. �� ����� ��������� ���� ����, � ��� ����� ����� �������. ��� ������ ���� ���������� ���� ���������� �����������, ����� ��� ������ �����.

������ ���� ��� ���, � ��� ������� �� ������ �� �� �����. ������ �� �� ������, �� ������ ��� ������� ����, ����� �� ������ ���, ��� � ����� �����, � ������ � ������ ��������� �� ������ � ����� ��������� �����������. � ������ ��������� �� ������ ������� ���� ����, ��� ���������� � ����� ������� ������, � ������� ����������� ����.

���� ���� �������, ��� ���� ���� ������ � ������ � �����, ������� �������� �� ��� ��������, ��� �����. ��� ������� �� ��������, � ��� ������. �� ���� ������ ���� ������ �������� �������, �� ���� �� �����, ������ ��� ��� ������. ������ �� �������� ����� ������, �������� ������ �����. ��� ��� ���� ��������� ��� ���, �� ��� ������� ���. �� �� ������ ���, �� �� �� � ����� ���������, �� � ����� ������� ���� �� ����� �������. � ��� ����� ���. ��� ����� ��� �� ���������� � ���, ��� �� �����. ����� ����������� ���� ������� ��� ���, ���, ��������, ������������� ����. � ����, �� �� ������ �������� ����� ������� ���� � �� ������ �������� ����� ������. �� ������ ������ ���������. ������ ���� �������, ������ �� � ��������� ����: ���� �������, � ������� ��� ����� ���� ����������� ������.

��������� ���������� � ������ ���� ������, � ��� ��� ����; ��� ��� ���� ����������� �������� � ������� ������������, ������, ���� ���� ������, � ������� ��� — ���������. �������� ������ �����. ��� ������, �����-�����, ���� ���������, � ��������� �������� �������, ������� — ��������� ������������ �����. �����-���, ���������, — ��� ��� �������. � ��� �� ������� ������ ��� ����������, ������� ������� ������� ����������, ����. ��� ������� �����������, ���������� ����� ��������, ���������� �� ������� �����. ��� ������� ��� �����. �� ����������, ������� �������� ���� — ����� ��������������.

������ �� �����, ��� ��� ��� ������? ��� ��� ����� ���� ������ �����������. ��� ���� �������������, ��� ���� ��������������, ��� ���� ��������, ��� �� ����� ����� ����� �������? ��� ����� �������, ��� ��� �� ������ �������? ������� ������� ������ ���������, ���������� ����� ����� ���� ��������������� �������, ��� ������ ����� ����� �������� �� ��� ����. � ��� �� ����������, ���� ���������? �� ������ ����������, �� ������ ��� ������ ���������, �� ����� �������������� ��� ����? �� �������� ����� ����� �����, � ��� — ������������ ������. �� ������� ������� ������ ������������ �����. ��� ��� ��������� ���. ��� �� �� �������� ��? ��� ������� ��� ��� ��������? ��� �������� ����������, ������� �������, �����������. �� ������, ������� ��� ����������, ��� ������������ ����, � ���� ���������� �������� — ��� ��������, ������ ����������� �����.

���������: ��������, ������ �� �� ��� ������ ����?

����� ������� �������: ��, ��� �� ����� �������� �� ��� �����. ����� �������� ��� ����, ������ ������� �������������. �� ���������� ��������, � ����������� �� ����� ������������. �����, �����, ������, ��������, ������� — ��� ��������� ��������. ���� ����������, ���� ���������, ���� ���������� ������������� — ��������. ��������� ���� — ��� ��� ����� ������� ��� ������� ������, ������, ������� � ������, ����� ������ � ���� ����. ������������ ���� ����� ����������� �����, ������ � ������, � �� ����� ������� ��� �� �������. � �������-���� ���� ���� ��������� ����. ��� ��� ������ ���������� � ��� ��� ���� ������� ��������. ���� ��� ����� ��������: ������ ��������, ��������, ��������� � ��� �����. � ������������ � ���� ���������� ��������� � ���� ������� � ������������ ����, ��� ��� ������� ��� �����������. ��� � ���������� ������ ��������������, � ���� �������� ���������, ��������� ������ ����� �������� ��� ������. � ������, ��� �����, � ���� ���������� �������, � ����� ����� �������. ������� ���������� ��� � ��� �������� ����������� �����. ����� ��������� ������������� �� ��� �����. ��� ������� ���� �������� ������. ������ ������� �� ������. ������ ����� ���� �����. ���� — ����� ����������, ��� ��� ����. �� ���������� ��� �������� �������. �������, �� ��������� �������� ����� ������������ ���. �� �� ���������� — ������, �����������, ������ ������ �������� �����.

�������: �������� �.�.���������


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100