= ����� ����� =
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������  >> ������ >> ����������� ��� >> ������������� "��� ������"

������� �������� (26 ������� 2002 ����)

������ ����� ��������� ��������!

�� �������� �������� "��� ������" �� ������ ����� "������ ��������".

����� �������� ������� � ���� �� ���������� � �� �������� ������������� ������ ����������� ���������� �������. �� ���������������� �������������� ������, ���������� ������ ���� ������� � �������� ��������� �� ��� � ������ ��� �������� ������ "������ ������" � ��������� �����������. ���� ������� ����� ����� ����� �� �� ������� ����� ������� � ��������� - ���������� � ������ ����� �� ������ ����� � �������, � ���������� � ������ � ������� ������� � ���� ��������� ��������� ��� �� ����� �����.

��� ����������� �������� � �������� ������� ����������� ���� �������� ���������, � �� �� ����� �� �������� �� ���� ����������������� ���� ������� � ����� ����� � ��������� ����� ��������� ������� � ����� ����� ������ ��������� ��������� � ����������� ����. �������� ������ �� ��������� ������� ��� �������� ������� ���� ��� ����� � ����� ��������� ��� ��������� � ���� ������ ��� ��������, ��� ����� �����������, ����� ������������� �������� �������� ���������� ������ ���������� �� ������������ �����. �� � ����� ������������ �������� ������� ����� �������� ������� ������� �� ������ ��� ����������� ��������. ��� ������������ �������� ���� ������� ���, ��� ������ ��� �������� ���� ������������ � ������ ��������� � ���������������, ��������� � ��� ������ �������� ����������, ���������� � XV ����, ����� �������� ������ ��������� ������������ �����.

������� � �������� ��� ��������� ������� �� ��� ����� "����� � �������� � ���������� ����������". ����, ����������� ����� ����� �������� ���������, ����������� ������� ����������� ��������, �������� ������ ������� � ������� �����.

��� �������, � ���� ���� �� ����� ���� ��� ����, ��������������� ���������� � �������, ����� �������� �������. ��� ������ ���������� �� ��, ����� �������� ��� � ��� ������ �������, ����� ������������� �� �� ������ ���������� � ����� ������� ��� �����, �� ������ �����. ������, � ����������� �������, ������� ���, ��� ����� �����. � ���� ���-�� ������������ ���� ��������, �� ������� ������, ��� �������������� ������������ ����� �����, ����������� ���������� ���� ����� ����� � �������������� �������. ������, ����� ��������� ��� � �������� ����������� ���������, ��� ������������, ��� ������� ��� �� �������� ��������� ��� ������� �����, ������� ����� ��������� ��� ���� ����������� ���������� ������� � ����� ������ � ���������� ����������� ���������, ���� ����� ����������� ��������. �� �� ������ ��������: ��, ��� �������� �����, �� ����� ����������� � ��� ��� �������� � ������. �������� ���� ���� � ���������� ���� ����� ����������� ��������, � ���� �� ����� ����������� ���� ���� ����� ���������� �������? ��������� � ���� ����� ������ ��������. ����������� ����� ��� � ������� �������� ���. ����� ����������� ���� ����������� ������ ��� ������� �����, �������.

�������� ���������� ������ ����, ��� �� �� ������������ �� ������ � �� �������� �� ��� ��� � ���������� �������� � �������� �����. �������. ������, ��� ����� ���������������, �� ��������� �� ���� ���� ������ �����. � ��� ���, �� �������, ����� ���� "�". �� ������� �������� �� ������� ��� � ������� ��������������, ������� ����������� � ����������������, � ������ ����������� ���������. ������� ���� ���������� "�" � ���������� ���, ��� ����� ���� "�". ����������� ����� ���� ���. �����, ������� � ����. ����������� ���� ������� ������ �� ��, ����� ���� �����, � �� �� ��, ����� ��������� �� ����� ����� � �� ����� ������. ���������� ����� ����� ������ ����� ������, � ����������� ����� ��� ������. ��������, ��� ������������ ������� ����. ������������ ������, ��� ���� ��� ���, � ������ ��� ���. ��� ������ "�������� ���"? ��� ���� ������������ �������, ���� ������. ��� ���� ����������, ��� ������ �� �� ����. �� ���� �������, ���� ���-�� ������� ��������� ��� �� ����� ����� �����.

��� ���������� ����������, ��� ������� ��� ���������� �����. ���� ������� ������ ���� �����: "��� ��� � ��� �, �� � ��������������. ��� ������������� ��� ���������� "�"?" �� � ����� ��� ���������� �� ���? ��� ���� ���������� �������� ����, �� � ��������������� ������ � ���� � � ������, � ������� �������, � ����� � �.�. � ��� ������� �������������. ������ � ������� ����� � ��. � ������ �������� ������. ���� ������� ������ ���� ���������� ���: "��� � ����� � ������ ���� ���������� ��������? � �� ���� ������, ��� ���������� �� ���� ���������." ��� ����� ������������ ������ � ���� ����� ������ ������.

������ � ������? ��� � ����, � ��� ���� ����? ��������� �������, �������� ������, ��� ���� ���� �� ������ ��������� �� ����� �������. � ��������� ��� �� ������ � ������ �������� � �� ��� � ������, ��� ������ �������� ��� ����� ��������.

���� ����������� ���������� � � ������ ��������� ������, ���������� �� � ��� �� �� ����, �� � ������ ������ ����� � ������ ������ ����� ���. ������� ���������� ���������� ���: "��� ��� ������? ��� ������ �� ��� �����? ������ ��� �������? ������ ��� �����, � ��� ������� ���������� ������������� �����?" ����� ������ ���� ��� ������ �������, ����� ������� �� ������������ � ������ ���� �������. ����������� ����� ����� � ����� ��� �����, ������� ���������� ��������� �������� ����������, ����� ���� ������� ����� ���������� � ������� �����������, � �� ���������� ����������. ������ �������� ������ ��, ��� ���������� �� ���������� ��������� ���� �����, �������, �� ������������� ������ ������, ������� ��������� �� � ������ �����.

������ ����-���� � ��� �������. ������������, ��� ����� ��� ������ � ��� �������� ��������� ������ � ������ ��� ������. � ������� �� ����� ���� ����� ����� ������������ ��� �� ������ ����.

������ ���� ���� �����������, ������ ��� ��� ��������� ����������, � �� �� ������ ����� ������ ����� ������������� ��� ������ ���������� ���������.

�� �������, ��� ��������� ������-����, �� ��� �������� �����, ������ ���� ������ ���� �� ������� ���������. ����� ������, ������� ����� � �����-�����. ���� ������� ������� � �������� ������������� �����, � ��� ������ �� ���� �����. � ���� ���� �����-��� ����. ������� � ���� ����� ���� ������ �����, ��������� ����� ���. ������� ����-�� ��� ���� � ������ ������ � ���� ��� �����������, ����� ���� �� ����� ���������� ��������� ������ �������� � ���� ���� �� ����� ������� ���������? ���� ��� ���, � ��� ������ ����� ������ ���������� ��� ���� �������. �� ���� ����� ��������� ���������� �����������, �� ��� ����� � ����� ������� ���� �����. �������� ���� �������, ������������ �����, � �� ����� ��������������������. � ���� �������� ����.

� �����, ��� ���� ��������� ���������� � ������������ ����������� ������� �����, � ������������ ���������� ������ ��������. ����� ������� �� ������ � ��������������� � ���������� � ������������ ������ �����. ��� ��������� �������������� ������� ����� ������ ����������, ������ � ������, �� ����� ����� ����� ����� �������� ���������� �� ���.

����� ���������� ����� �� ���� ��� ��� �������� ����������. ����� �� �� �������� �� ����, � �� ���, �� �������� ������������? � ����� ������, �����, ��� ���� ������ �����: ��������, ������, �������� � �������, �� ����� ���� �������� ���������� �������. ���, ��� ������, �� ����� ���� �������. ������ ������� ��� ���� ���������� ������� ��� ����� ���������� ����� ����� ���� ���? ���������� ������ �����. ������, �� ���� ����� ������������, �� ������ ��������� � ���, ��� �� �� ������ ����. �� ������ ������� ����� ������� ���, ��� �������� �������� �����.

� ������ ��������-���� ������ �������: "�� �����, ������ ��� �������� � ���� �������� ���, ���� ��� ������ �������. �� ���������� �������: "������ � ���� ���� �� ������ ������� ��������� ����������� � �����������. ��� ������� � �������� ����, ���� �� ���� �������� ��� ������ � �������, �������� ��� �� ���. ���� �� ������� ������������� �� ��������� ����� � �������� � ����������������, �� ��������� �� ������ ��������� ����, ����� �� ������ �� �� ���, ��� ��� ��� ������ ��������� �� � ���������. �������� � ������, ����� ����������� ����� ������������. ������ �� �� ������� ���� ���� �� ��, ��� ��������� � ��������� �� ���������, � ������ �������: ������, �� ���� ������ ����. �� �� � ���� ����������� ����. �� ���� ����, ���� �� �������� � ����������������� ���� ������������ �����. �� �� ������ ���� ������ ������ ����, � ����� �� ������ ������� ���� ����� ������, ��� �� ���... ���� �� ���� ������� �������� ���������� � ����� �����, �� ��������� ��������� ���� ���� � ������� �� � ������� �����, ��� ���� ���� �������������, ����� �� ������ ��������� ������ ������ ����. �� ���� �� ������� �� ������ � ������ ������, ��� ������ �� ����� ������������, ��������� � ���������, �� �� ���� ������ ����. ������� �� ����: ���������, ������� ��� �������, ����� ����� ���������� �������."

������������ ����� ����������. � ��� ���� ����������� � ��������, �� �� �������� ��, ����, ��������� ������ ������������ �����������, �� �������� � ���� ������, ����� ��� ������ �����. ������ �� �� ����������, ��� � ����� ��������� ����� �� �� ���������� � ���� ���������? ����� � ��� ��������?

������������ � �������� ���������� �� ������ � ������� ������. �������� �� �������� � ����� ���� ���� � ����������, �� ���� �� ������������� ��������� � ���������� �����������, �� �� ������� �� �������������, ��� ����� ��������� ��������. �� ������� � ������� ���� �������� ������ ��������� ����������� ���������, ��������� ������ ������. �� ��, ��� ���� �������� ������-�� ������� �����������, � � ������� �� �������, ����� ���� �������, ���������, ������������... �� ���� �� ����� ���� � ����. ������ -���������� ���������: ����� �� ���-�� �����, ���������� ����� ��� �������. �� ����������: "��, � ��". ����� ����� ���������, ���� � �������� ����� ����, � ��� ������ �������������� �� ���; ������ �����, �� ������������ ���������� ���������: "��, � ��". �������� �������, � �������� ����� ��������� ��������� ������ ��� �������������� ������ �����������.

������ �� � ������������ ����; ��� ��������� �����, �� ��� ������ � ������. ���� �������������� ������� �������� �� ���������, ����������� ����. ����������, ���������� ��� ��� � ������������� � ���� ������� �����, � �� ������ ����, �� ���������� � ������ �������������� � ����, ��� �������� ����� ������� � ��� �����.

� �������, ��� � ����� �� ����� �� ����� ����� �������� ���������, ����������� ������� ����������� ��������, "����� � �������� � ���������� ����������".

��� ������ ������������ ��������� ����������� ���������� ������� ���������� ������-�����. ������ � �����������, � ���� � �����. ����� ������� � ��� �������� ������������ ��� ����������� ���� �������� �������, �������� ��������������� ��������� � ������ �����.

�������� ����� �� ���������� ������� ���������� ��� ���������� ���� �������, � ����� ��� ����������� ������������� �������� ������������� �� ���������� ������ �� ��� ����������� ��������.

� ��������-���� (4.34) �������: "�������� � ��������� ��������� �������, �������� ��� �������� � ����� ���. ���������������� �������� ����� ���� ���� ������, ��� ��� ����� ������".

�����, ����� �� ����������� ��������� ���� ������ (���� ������ ���� ������ ������ ������ ���� ����, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����) ������ �� ������������� ��������� �������, �� ����������� �������, ���������������� �� �����. ��� ����������� �����. � ����� � ���, ����� ������� ������������� ������ � ��������� ������� ������, � �� � ���-�� ������������. � ������ ���������� ���������: �������� �������� ������ � ������� ����� �������� �����, ���������������� ���������� ������, ��������� ������������ �������� � ������� �������� � ����������. ����� �������.

����� ������� ������� �������� ������-����, ���� �������� ���� ���������� �������, ��� ����� ���������� ����������� � �� ���������� �������� ���� ��������������� � ��������� ��������. ��� ����� ��������� ������ ������� ����� ������������������� ����������, � ������� �� �������� ���� ��. ����� ������� ����� �������� ��� ����, ��� ������ ������� ��� � ������. �� ������� �������. �������� ����, �������� ������, �� �������� ���-�� ������������ ���������� ���; ��� �������� � ����������� ������� ������ ��������. � ����� �� ������ ��������������� ����� ������ ���� ������, ��� �������� ������������ � ���.

����� �������, ����� ������-���� (�������� ������) ����� � ������������ ����������, � ��� ���� ���������� �� ������ ������������� � ��������� � �������� ����� ����������� � ���� ����������� ��������� � �������� ���� �������� �������. ����������� ������������� ����� ��������� ������-����. ��� ����, ��� �����, ������������� �������� ���� ����� �������� ������ � ������.

�� ������� �������� "��� ������" �� ������ "����� ������ ��������". ��� �������� ���� �������.
(������ ������� "������ ��������" � ���������� ����� ������������� �����).

������ ��� �� ������: [email protected]


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100