Hari-katha >> ������ >> �������� >> ������� ��������� ��������

��������� �������� (���� �������) ����� ����� ������� � ������� �������� ����. ������ �� ������� ����������������� �� ����������. ������ ���� �������� ��� ����� ������ �������� ������ �� ������� ����� ������������� ����� ����������. ���������� ����������� ���� � ��������� ������� �������, ������ ������������ � ����� � �������. � �������� 90-� ����� ������ �����, ����� � ����� � ������� � ����� ������ ������ ���� ������� ��������� � ��������� ��������� � ������� ���. ��������� ������������ ��� ��������� � ���������� �����������, �� ���� �������� ����� ����� � ������ ����.
����� ����� ����� ���� ��������� �� ������� ���������� � ���� ����������� ����������, ��������� ����������� �������. ��������� ����������� �� ��������� ��� ������ ���������� �����������, �������� - �������� ������. ��������� ����� � ���������� ����� � � ����������� ��������. ��������� �������. ����������� �����. ����� � ��� � � ������ ������ �����.
�� ������ ����-����� �� ����������� ��� ���������� �������, ��� �� ��� � ������ ��� ��������� �� ����������� ������ ���������, ������������ ������ ���� ������.
�� 2017 ��� �� ������ ����� ���� - Shri Bannanje Govindacharya.


����� ������������ ��������� ������
�������� �������� � �������� ��� ��������� ������� ��������


��� ����� ����, �����, ����, ��������, ������ � ���������
��� ���������� ������� �� �������� ������

���� ���� ������������ ������� �������� ������ (������� ��������������) �� ���� ��������� ������� ���� ��� ����������?
� ����� �������, ����� �� ������, ���� �� �������, ������������, �����, ���� �����-�� ��������������, ������� ������������ � ����� ��� ��������� ����� ��� ��������, ��� ����� ������������, ����� ���� ����� ������� ��� ���� �������, ����� ���� �� ������� �����-�� ������ ��������� �����-�� ������, ����� ��� ��� ��� ���������� ��� ����� ����, ��� ���-�� ���. ����� ������, ���� ������������� ���������, ���� ������������, ���� ���-�� ��� �������, ��� �� ������� �� �������, � ����� �������. ��������������, � ��� ������ ����� ������������, �� ��������� ��� ������ ����������. ��� ���������� ������� ������. � ���� � �������� ��������� �������� � ���������� ���� ����� ������������� ������, �� ��� �� �� ������������: ��� ��� �� � ��� ��� �, ���� �� ������, � ��� � �� ���� ����������� ��������������. � ������ ��� ����� ������� ��� �����-�� ��� �������� ��� ����������.
��������� ���� �������, ����������� ������������ ������� � ������� ���������� ������ �������. ������ ��� ������� ���������� �� ������� ��� �������, ��� ������������, �� ��� �� ���. ������� �������� ����������� ����������� ����������. �� ���� ��� ��� ������� �����������, �� ���� �������� �� ����-�� ������ ����������. ����� ������� �� ������� - ��� ��������, �.�. ��������� � �����-�� �������, � �����-�� ���������. �������� ������ ������� ������� � �����-�� ����� ��������� �������� ����� ������� ������� ������������ �������, �� �������� ������ � ������ ���� ������� �� ���������� ������� ���������, �������������, �� � ������ ��������������, � ������� � ���� �� ����������� �� �����-�� ����������� ��������.

�������� ������ ������� �� �����.
�����
(����-������)� ��� �� �������� ���� ����, �� ������ ��� � �����. ����� - ��� �������� ������� ����� ������. ���� ��� �������� ����� �����, ����� ��� � ���������� ����. � ������� ��������, ��������, ������� ���������� �������� �������, ����� ��� �������� ���, �������, � �.�. ��� �� ����, ����� �����: ���������, �������, � �������, �������. ���� � ��� �����, ��� ������������ ���� ������, ������� ��������� � ��� �� ����������, ��� � ��������, ���������� ����� �������, � ������� ��������� �������, ������� ��� ����� �������������.

��������� ������ ����� (����� ������� ��� ��� ������ ��� ����� � ����) ���� ���� ��� , ������, �����-�� ��� ����� ���� (�� �� ����� �����) ������������, ��� ������, ��� ������� ���� ����. ��� �� ����� �����, ������ ��� �������, ������ ��� ��� ������ ��� ����������, ������� �� ������������� ������ �������� ������ ��� �����. ������� ���� ����������� ��� �������, � �� �� ����� ����� ��� ����������. � ���� ��� ������������. ��� ����� ��� � ���. ������ ���� ������ ����������� ������ ����. �� ���� ���� �� ���������� ���� ��������� ���� ����� ���. � ����� �� ����������� �� ����.

���� ���� ����������� ������������. ��� ���������� ������, � ������� ��� � ������� ���������, ��� ������� ����, �������� ���� ����������� � ���, ��� ���� ���� ��������, ������� ��������� ����. ����� ��� � ���� ����� �� ���������, ��� ��� ����� ���-�� � ���-��, � ���� �� ������ ��� � �����-�� ������ ���, ���� � ������������ �� ����� ���������� �������� ����������� ����� ���, ��� ������� ���� � ��� ��� ���������� � �����. ��� ������.

����� ������� ������ ����� ����������� ������������, ������ ��� ��� ������ ����, ������ ���������, ����� ���� � �����-�� �������� ����� ���� �����������. ��� �� ���-�� ������������, ��� �����������, ���� ����������� ����� ����� � ������, � ������. �� ����������� ����� ������� �������� ���� (�� ����� �������������� ���� ������, � ����� �����, ������� �������� �����) ��� �� ����� ����. ����� ��� ���� �� ������ ������, ���������, ���������, �����������, �� ������� �������� ��� ������ �������� ������. � ����� � ������������� ��������� ���������. ���� � �������� ������ ���-�� �������� ��������, ��� ���� ����� ������� �������� � �.�., �� �� ���� �����, ���� �����, �������, ��� ����������� �� ��������� � ������, ���������� �� �����.
� ���� ����� �������� �������� ����� ��� ������, �� ����� ���� ������ ���������� �� �����. ��� ����� ���� �� ���������� �� ����� � � ���� ������ ���� ��������� �� ������� ������. �� ����� ������ ��� �����, ��������, � ����� ����-�� ��� ������������ �����, ��� ���� ��������� ������ � ����� ��� �� ������ �����. � ���-�� ������ �� ��� � ���� ����, ��� ���������� ����� �������� ��������, �� ����� �������� �� ����������� ������ �������, ����� ������������������, ���������������, ����� ������ �������� � ����. � ��� ���������. � ���-��, ���� �������� ��� ��� �������, ��� ���������, ����� ��������� �����, � ����� ���� � ������� ������� ���������. � �� �����, ��� ��� ��� ����� �� ���, �� ����� � �����-�� ���������� ����� ��� ������, ������ ������ ��, ����� �� �� ������� ����.

��� ���, ����� ���� ������� �� �����������, �� ������ ��������� - ��� ���������� ����. ��� ������������� ���������, ��� �� ���-�� ��� ���-�� �������, ������ � �.�. � ��������� ������� ���������� ����� ��� ��� �� ������ ���������� ���� ����� ������� �����, � ��������� �� ��������� ��� ������� ���� ��������� �������� ���� ����. � �� �� ��� �������� � ������-�� ���������� ��������������� ������� �� ���, ������ ��� �� ������������.

���� ����� ������ �������� �������� ��� ������������, ��� ��� ��������� ������ ����� (����� � ��� � �����, � ��������), ��� ��� ��������� �� �� ������. ������� ���������� ��� ������ ������� ������ �������� ���������� - ��������� ��� ������ �� ������. �� ���������� ������ ��� �������������� ����� �������, �� ��������� ������ ( ����� � ��� �����, ����, ��������, �.�. ������� ���������), ������������ ���� ����������� �������� � ����� �������������, ����� ������ - �� �� ��� ��������� �� ������, � �� ����������� �� ������, ��� �� �������� � ������, �� ������������ �������. ������� ���������� ���� - � ���� ����������� �����, � ���� ��������� �� �������� �������� � ����� ��, ��� ��������� �� ������, �������� � ����� ����� ��������, ��������������, �� �������� �� ���� ����������� �� ���� �������, ������� �� ����� �� ������; � ������� �������� - ��� ������� �����, ��� ���� �� ��� �� ���������. ������� �� ���������� �������.

��������� ����� �����, ����� ����, ����������� ����� ���, ��� �� ������ ���������� ���� ����� ������-�� ��������, � ��� ��� ���������� ����� ����. � ���������� ���, ��� ��������� ����������� ����, �� ���� � ��� ����������� �� ������� ������������ ������ ������ ����, ������������������� ����, ����������������� ����. �� ������, ��� ������ ������ ������������ �� �����, �������� �����-�� ������ ���� � ������� : ���� ��� ������� ������, � ��� �� ��� ��� ���� �������� �������� �������� �������������� � ��������. �� ���� ��� �����-�� �������, ������� ���� ������, ����� ������ � ����� �������� �������. ����� ������-������ �� ����� ���� ���� ���������� ���� �������� ����, ���� ������������ ���������� ��� ����, ������� �������� ���-��.

��������, ������������ ������� ���-������ ������, ������ �� ����������, �.�. ������� ���������. �� ��������� � ����� �� ������ ���������, �.�. ����������� ��� ����������. �.�. ��� ��� ��������� (��� ����� ���������������� ��� ���������), ��� ����� ���� ������, � ����� ���� ��� ��������, � ��� ���� ��� ���� �����, - ��� ��� ����� �������� ����� ����� ���� ���������� (��� �� ����� ���� ��� ����� ������ �����), �� ��� ���-�� ��� �����������, ���-�� ��� ������ ���������, ������� ��� ����������. � ��� ��� ���������, ��������, ��� ����� ���������� �� ������ � ���������� �����, �� ��� ��� �� �� � ��� �����, �������������� ��� ������ � ���������� ����, ��� ��� ��� ��������, ������� ��� ��������, � ���� ��� ��������, �� ����� ��� �� �������. ��� ��� �� ������������� ����, � ��� �� ��� ��������, �� ��� ����, ��� ������ ���-�� �������, ������ ��� �����, �� ��� �� ����� ����� �� �������.

��� ������, ������� ���� ����� ������������ �����, ������� �������� �������� ����������� ����, ������� �������� ������� �� ���� ����� ����� ������� ������������, �������� � ������ ������ ����, ������� ����������� ����� ��� ����, ����� ������ ����� ��������� ����������� ����� ����� �� ���������� � �� ����� ����� ��������� � ��������� ��� ���� ����� ������ �����. ����� ������ � ���������� ��������� ������ ��� ������ ���� -16-16 ����� ���, � ���� ���� ������. ����� ������� ��� ���� ��� ��������� ����������, �������� (�������� - ��� ����� ������� ��������� �����) �������� ���������: �������� ������� ��� �������, ������ �������� �� ������ � ����������� � �������� ��������� ������ ����.

����� ����� �������� �������, ��� ���� ������� ���� ������� � �����. ������, ��������, ������� ���� ������ ����� � ��������, ���������� �����, ������ ������ ����� �� ����� ������ � �.�. ����� � �������� ����� ����-����, ����� ����������� ���������� ���-�� � ������ ����������, �� �������� ���� (��� ������ ��-��� - ���������), � ������ �� ���� �������� ���� ������� ����� �������� �� ����������. �� �� ������ �������� ���� �� 4 �����. �������� ����, �� ��������� ������������ ������, ������� �� �����������. �.� � ������ �� ���� �������� �� ������ �������������� ����� ���������� ����� \18-16\ 1000 ��� - 1000 ���, ������� ������. � ������ �� ���� �������� �������������� ������ � ����� �������, ����� ������ �� ������ �� ������ ������ � ������ ����. � ��� ��� ������� ������ ��� ��������� ������ ���� � ��� ��� ���� ����������, ��� �� �������� ��������� ��� �������, ��� �������� ���������� ����� ����������� ���������� � ���������� ����.

������� ������ ���� ����� ������, ��� �� ����� ��� ����, ��� �������� ������� . ��� ��� � ���� ����������� � ����������� ������������� ������ �������, ������ ����������� � ��������, �������� ��� ����� ���� � �����������, � ���������, ������� ������. ������� �������� � ��� ��������� ������� ����������. � ������, ���������� ������� ������� ���������� ����� ���, ��� �������� ��������� ����� ������� �����, � ��� �������� ��������� ����� ����� ������� ����� ��.

� ��� ������ ����������, ������ ������ � ����� � ���� ��� ������ ������ ������. � ��������� �� ������ � ��� ������������ � ���������������, �� � ��� �������� � ����������, ������ ������, � ������������� ������� � ��� ����� ������, ��� ���� �������-�� ��������, ��������� ���� �����������. ������ �����������, ������ ���������, �� ��� ���� � ��������� � ������� ������� ����� ������� ���������� ����� � ���������� �����. �� ����� ������������ ����� �� ����� � ������������ ���� ����� ��� ������������� ������, ����� ������������� ������ ��� ������������� ����� ����������. ����� ���� ��� ���������� ���� ����� ������ ��� ����-�� �������� ����� ���������, ��� �� ����� ��������� ������� �������������, ��� ������������, ��� ������������. �� ��� �� �����, ����������, �������� ������� ���� ������ ��������� ������������� � ����, ��� ������� �������������� ����� ���� ������ ���� ��������� �� ������ � ������ ����� - ��� ���������� ����������� ��� ������.

���� ������ � �������. � ������� ��� �� �� ��� �� ������ � ����. ���� �� ��������� �������� ���� ����, ���� - ����������� ���������� ������ �����. �������� � ���������� ����������� ��� 22-25 - (������� ������ ����� ��� ���������). �������� - ��� ��������� � ���, ��� ����, �� �� ������ ����, � ���� ���? ���� �����, ����� ��������, �� ��� ������� ����������. ���� ����� ������� ������������. �����? ������ � ��, � ���� ����� ����������. ��� � ����, ���������� ������, �������� ������, �������� . ������ - ��� �� � ���� ����� ����. ��� ������� ���� ������/��������/����������� �� ���� ��� ����, ����� � ������� �� ������� ���-�� ������� � ��������� - ������.

���������� ����� � ��� ���������� �������. ��� ����� �������� ��������/����������� ����� ������. ������� ����� ��� ����� �����, ������ �������� � ������ �� ������� - ������� ���� - ���� ������ ����... � ������� ���� ���� ����� ������ ����� ����. ��� ����� ����. ������ ���� ����� �������� ��� � ���� �������� ������� ��� ������ ��������� ��������� �� �� ����� �� ������. ��� ��� ��������� ��� ���� ����� �������� ��������� ���� ������������� ������� ������� ������ ����� ������ ����� ���� � ������� ���� ��� ���� �������. ��� ��� ������� ����� - ���� ���� � ����� � ������� �� ����� ���-�� ����� - �� � ������� ���� � � ������� ������ ��� ������ ��� ������-������ ���������� - ����-����� ���� ������� ������-�� ���� ������� ������� ����-�� ������ �� �� ���� ����, � �� ��� ������� �� ����� ������� ���� ������� ���� ����� � ��� ������� ��� ��� ������ ���. ������ ��� ���� ��������� ���� � ������� ����������� �� ���������� ��� ����������� ����� ��������� � �����.

11 ������� 2015�, fa�ebook.com


� 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.