Hari-katha >> ����� ���� �������� >> �����, ������� ��������� ���

�����, ������� ��������� ���
����� ������


��� ������ ���� ���������� � �������� �������� ��� ���������, ���������� �� �����:

������� ������-�����-������ �������
����� ������� ��������� �������������/
����-��������� ������ �������������
�������� ���� ������� ����� ������//
���: 10.3.27

���������, � ������ ����� ������ ������-����, ��������� �������� �� ���� �����, �� ���� �� ����� ������ �������� �� ����� �������� �� ������. �� ������, ����� �� ����������� ������� �������� �������� � ���� ������ ������ � �� ������ ��������� � ����� �������� ����, �� �������� ��������, � ������ ��������� �� ���� ��������.

� ����������������, ����� �������� ���� ��� ���������, ����� ������� ��� �� ������, �� ������, �� ������, � ����� ��� ����� �������������� ������� ���������.

��� �������� ������� ����������, ������������� ��� �������� ������, �� ����� ���������. �� ������������ ��������� � ��������. � ������-������ ������� (����� ��� ���������):

���� ����������� ������� ����-����� ������������/
��� ��� ������� ���������� ������-�������������//

�� ����������, ��� �����, � �������� ����� ������!�—�� ���� ������� � ������ ����, ��� � ����� �������� ������ ���� ���.

��� ����-������-����� ���������, ����� ������ ���� ������������ �������� ������ ��� ���������:

��������� ����� ���� �������� ������ �����/
���-������� ������� ����� ������ �����������//

���������� �� ����������� ����, ��� ������� ������� � ���, ����� ��������: �� ��������, � ���� �����, ������—� ��� ��, � �����—���� �� ��� �����.

������ ����������� ����:

����-�������, ���� ���� ����,
����� ������ �����/
������ ���� ����, ����� �� ������
������� ������ �����//1

� ���� ����� ����������,
����� ���� ������ ����� ������,
���� ������, �� �������� ����,
� ����: ������� ����� ��������.

�����-�����, ������-�����,
������ ������-����/
������ �����, ������� �������,
������� ������� ����//2

���� ������ ����� ����� ������� �����,
��� ������ �� �������, � ������ �� ����,
��� ����, �������������� � ���,
������ ������ �� ������� ������� ���.

 

����� �������� ������! ������ �����/
�����-�����������-����� ����������//1
������ � �����, �����!
���� ����� ���������� ���������� ������
����� ������ 1
������ ������� ��w� ������-������/
��������� ��� �����! ���� ��������//2
������� ���, � ������ ���������
� �������� � �������� ���� �����, �������! 2
���� ����-�����, �����! ������� �����/
��� �����-������ ���� � �����-�������//3
������� ����, �������� �����!
� ��� ��������� � �������� ���������� 3
��� ���� �����-���—������� ����/
���� ������-���� ������ �����//4
� �������-�� �����, ��� � ���� ����� �������
� ��� �� ���� ������ � ���� —�� ��� �������.
��� ����� ������ �� ���� 4
���� ������ �������� ��������� �������/
���� ������ ���� ���� � ���� ������//5
��� ����� ���� ���� ��� ������!
� ����� ���� ���������� ������ 5

 

��������� ������, ������ �������,
������� ������ �����/
���� �� ������! ������ �����,
������ ������� ����//1
������� � ����� ������ ���,
� ��� � ������ ������:
�������! � ���� ���. �����. 1
�������� ������, ����� ������,
������ ������ �����/
������� �������, ����� �� ����,
������� ������ ����//2
�������� ���� ���-������ �����,
�� ��� ������� ������,
� � ���� ���� � ����� �����,
� ���� �����—���� ������,
�� ��� ��� ������� ����� ���! 2
���� �����-����, ������� ������,
�������� ������� j���/
����� �������, ������-������,
�����-���� ���� ����//3
������� ����
� ���� ����� ���:
�� ����� ������ ��������� ������;
��� ����� ��� ������ � ����. 3

������ �����, ������ ������,
������� ������ ���/
������ ������, ������ j����,
j������ ������ ����//4

���� ������ ��� �����, � ��� ����� �������
� ����� ������, � ����� ���� �������—
������... ������... ������
—� �����! ����! 4

������� ������, ����� �� �������,
������ ������� �����/
������������, ������ �����
������ ������ ����//5

������ � ���� � �����
������� �� ����,
���� ���� ��������.
��� � ��������� ������ � ���� �����������. 5

����� ���������� ������������ ������� ��� ����� ������ ��������� ������. ������ �������-���������, ��������, �������� �������, � ����� ��������� � �����-������-�������� ��� ����� ��������� ������� ��������� ����� �����, �������������� �������� ������ ������������ ��������� ������, � ������� ������. � ���� ������ �� ������ ������� � ��������� ��������� ���� �� ���, ��� �������� ��� ������������� ��� ����� ����� ���������� � ����� ������ ���������.

����� ������������ �� ���� ������� ���������� ��������, ���������� ����� �������� ������, ��� ����� ����������—�����, ������� ��������� ���. �� ������� ���������� �������, ����������� ��������� ������, ����������, �����, ���������� �� ����-����, �, ��������� ���������, ���������� ��������, ����� ����� ����� ������� ������� ������. ��, �����-����� ������-���� ����� ���� ����� (�� ��� 3.15): ���� �� ���� ������-������, ��������� ���������� �������, ������� ��� �����, ��� ����� �� ������, ����������. �� �����-�����-����-����� ���������� �����-���� ����-����� ������ ������/: �����������, ������� ����� ������ ���� �� ���� �����, �� ����������� �� ���� ����, ������� ��� �������������—������� ��������—����������� �� ��� ����� �������� ��������, �� ������ ��������� ���� ����-�������� ���� �������������� ��� ���� ���, ��� ������ ��. ��� �������� ������� �������� � ��� �����—����������, � ����� ������� ��� ���������� ���� �� ���� ����, ���������� �������� ������.

 width=28


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100