= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ����� ���� �������� >> ����-������

"������������� �������� ��������" (//bvml.org) ��� ����������� ������ ������ "����-������" �� "�������� ���������� ��������". ��� ������ ������������ ����� ��������� � ������������� ���������� ����-������ (������ � ����). �������� �� ��, ��� ������ ������ �������, ����� �������� �� �������. � ����� ���������� �� � ���� ������, �� �� ���� ����� ����������� �����, � ������� ������ ����� ���� �� ���������, ��������� �� ����� ����� �������������. � ������ �������� ������������ ��������� ������ ����� ��������� ����� ���� ��������� �������������� ������. � �������� ����� ���� ����������� ��������� ���� ����� ��������� ��������� ��������� � �������������� �������������, ������� ����� ���� ���������� � ������ ��������. �������, ��� � ���� ��� ������� ������������, ����� ������������� ������ ������, � �������� ���� ��������� �����������, ��������������� ������ � �������� ��������� �������, ���, ��� ��� ���������� �����������. � ���� ������ ����� ������ ����� � ������ ������ �� �������. 
�� ������������� ������������� ���� ����� �� "������-����������" (1.5.11):

���-���-������� ����������-�������
����� �����-������ ����������� ���
������ ��������� ��� '������� ��
���������� ������ �������� ��������

"� ������ �������, ������������, ������ �������� ���������������� ������� �����, �����, ������ � ��� ������������� ���������� �������, - ��� ��������������� ��������, ��������������� ��� ����, ����� ���������� ��������� � ��������������� ����� ��������� � ���� �����������. ����� ��������������� ������������, ����� ���� � �� �� �������� ����������, ���� ��������� ���� ������� ������ ����, ������� ��������� ������".

� ��������� ������ �������� ����������� "����-������".

��� �����,
���� ��� ��������, ��� ������


��� ������������ �������
����������� �������� ������� ����� ������ ������ ���� ������� ���������

����-������

����� ��������� ��������� ������� ����� � "��������-�����������" � ��� ����. ��������� �������� ���� ��� ������ ��������� ������ ����� ��������� �������, ����� ������� ������� �� ���� ���������. ��������� �������, �������� ��� ����������� � �������� ��� ������� (����� �������), ������ ������ ���� ��������� ������� - ����� ���������� ������� (����� �������). �������� ������� ������� �� ������������ ���� � ���������� �������, �������� ������ ������� ��� � ���, �� ������������� ���� �� ������ ����� ������� �������� (������). ������ ���������� ������� �������������: "����� ������� ���� ��������� ��� ��� ��� �����": "� ����� ����� ������� ������". ���� �������� ������� ������� ������� ���� ������ ������� ��������, ��� �������������� ������� ������ ��������, ��� �� �������� ��������������� ���������� ��� �������� (������), ��� �������� ������������ ��� ������. ������� ������ ��������� ������ �������� ������� �������:

������� ��� ��������� ����������� ��������
�� ������-������������ �����-����-���� ����

� �������! ��������� ������� ������������ ��� ��� ������ �����. ����� ������� �� ������ ������������ ���� ��� ���������� � ���� � �����������, ��� � �������� ���������, �� ������� ���������� ��� � ������ � ��� �����-���� ����������. ������� ���� - ��� ��� �������� ������ ������. 

���������� �������� ���� ���������� ��� �����:

���� ������������ ��������� ������ ��������
���������-��� �������������������� ��������

������ ��������� ����� ��� �������, ������ ������ ������� �������� �������� ��������� �������. � ������ �����, ������� ��� ����������, ������ ����� ������ ��������� �����, ��� �������� ������������ ��������.

����������� ������� ���������� �������
�����-���������������� �������� ������������

�������, ��������������� �� �������� ������ ��������� �������, ������ �������� ��������� �� ��� �� ��������, ������������, ����� ���� ����, ����������� ������������� ��� ����, ����� ���� ��������, � ����� ���� �����, ������ ������ ���������� ����� � ��� � ����� ��� ��������� �� ���������� ������.

������� ������� ������ �� ����� ���, ��� ����. ��� �������������� ���������� ��������:

�����-����� ������� ��������� �����
("�����-�����" ����� ���������� ����);

������ ������ ������� � ��� "������-���������" (216/5):

������ ������� �������� ��� ������� �� ���������
���� ������ �������� ��� ������� ����� ����� ��������;

� ������ ����������� ���������� �������� � ��� "����-�������":

������ ���������� ������� ������� ����� ����� �������� ��� �������
����� ������ �� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ��������������

"� � �������� ��������� ����� �������� ��������, ������ ���������� ����������, �� �������� ���������� ������ � ������� ��������� ��� ����� ������� ����� ���������� �������". 

����� ����, ���� ����� ���������� ��� ������ ��������� ��� ���������. ��� ����� ��������������� �������� ������� ��������� � ���� ��� � ��� ������������ ������ ����, ��� ��������� �� ����, ��� �������� ����� ������� �������, ������� ������������ ��������� ��� ������. �� ���� ���� � ����� ����������� ������ �����-��������, ������ �� ������ ������������ �������� ������� ������� - ��� ���� �������� (��� ���� �������). ��� ��� ��� �����������:

����� ������ ������������ �����������
������������� ���� ����� ���� �����
������ ������ ���� ��� ������ ������ ���
����������-���������� �������� ���������

� ��������! �� ��������� � ������ ���������� � �� ������ ��������� ��������������� ���������. �� ������, ������������ ������� �������. ���������� ����, ����������, ���������� � ����� �������� ����, ����� ���� �������� ������ ���������������� �������� ������ ������, ������� ���������.

��� �������-������ ���������:

����� �� ����� ����� ������ �������� �������
������� ��������������� ��������� ��� ������

��� ������������ ���� ������� ����������
������ ��������� �������� ������ �������� �����

�������������� �������� ��� �������� ��������
��� ����� ������ ���� �������� ����� �� ��

����� �� ��������� ��� ������ ����������
�������� ���������� ��������� ������ ������

�������: 

"� � �������� ��������� ����� ��� ������������ �������� ���������������� ���������, ������� ����� ����� ������� ������, ������ ��� ������ ������� � ��� �������� ����".

"� � �������� ��������� ����� ��� ������������ ���� �������, �������� ������� ���������, ������� �������, ��������� ����� � ������".

"� � �������� ��������� ����� �����, � ���������� ������� ������� ��������, ���������� ���������� ��������, ����������� ����������� ������� ��� ����� � ������, �������������� ����� ���� �������".

"� � �������� ��������� ����� �����, � ���������� ������ ������� ��������, ������������ ������ ���. �� ������� �� ����� �� ����������� � ��������, �������������� �� ����, ��� ���� �������������� ������ ����� �������".

��������� ��� ������� ������� ���� ���������� �������� ����� ���� �������; ����� �� ���������� ����� ���� ������� ������� � ����� ����������. �� ������� � ���, ����� ������� ��� �� ����� � �����. ��� �� � � ���� ������� ������ � ���, ����� ������� ����� �� ������ ������ ������������� ��������� �������. 

� "������-����������" ��� ����, ���� �� ������ ������� ����, ��������� ���� ����:

"��������� ������� ��� ����������� � ������ ������� ������. ���� ����� �������������� ���� ����� �������� ������ �� ����� ������. ��� ���� ����������� ���������� "��������-������". ��������, �������� ���������� ���� ����������� ���������, ������ �� ����� �����������������, ���� ���� ���� ������� ������� � ��������� �������, �� �� ����������. ��-�� ������� ������� ������� ������� ����� �������� �������� � ����� ����������� �������. ���������� ����� ������������ ������ ���� ��������� � ����� ��-�� ������������� � ����, ��� � ����������, �, ����������� � ��� ���������� ��������, ���������� ���������� ������. ������� ����������� � �������������� ����� �������, ������ ������� � ��������� �������, ����, ��� �� - ����� ������� ������� �������, �������� ������������ ��������� ��������� ���������� �������, ��������� ����� ������� ����� ���������� ���� �����".

�������� ������ ������� � ��������� �������� - ��� ���������� ������ ����, ��� ����� ������� ��������������� ������� ������� ������� � ��� ������. ����� ���������� ������������ ���, ��� ���� �� ������ ������� ������: "������ ������ ������ � ����������� ������� � ��������� ��������� �������, ���������� ���������� � ��������� �������������� � ��������. ������ ������ ���� �������� � ��������������, �� ������ ������� ������� ������ �� ����". � "������-����������" (11.3.22) ���������:

����� ���������� ������� ������ ����������������
����� ��������� �� ������ ���� '����� �����

"�� ��������� ������� ������ ������� �������� ��� �� ��������� ������� ����, ������ ������� ����� � �������������. ������ �������� �������� ����� ��������, �������� ������� ���������, ����� ������������� ������� ����, � � ���� ������ ������������� ���������� ��������� ��� �������� "���������-������".

����� ���������� �����: "������ ������� � ��������� �������, ������ �� ������ �������� �� ���� � ������������������ ���������, �� ������ ������� ��� �� ����� ������. ���� ��-�� ������� ������ ��������� ��������� ��������� ������� ��� �������� ��������� ���� ���� ���, ����� �� ������� ���� ����� ��������� ���� ��� �������. ������, ������� ���� ����� ���� ������, ��� �� ��� ��� ������ ����".

������ ������� � ���, ��� �� - ����� ���������� �������, ����� � �������� �������. ����� �������, ���� ����� ��������� ������, ���������� ������������, ������� ������� ��� ����, ����� ����� ������ ��������� �������, � ����� ����������, ������ ��������� ���� ����������� ������� ���������� �������. ����� ������� ��������� �����:

���� ���� ���� ������� ���� ���� ����� �����
�������� ������� �� ������ ���������� ����������

�������: "����, ��� ������������ ����� � ���������� ������� � ��������� �������, ����������� ���� ����� �������".

��� ������, ��� � ���� ������ ��� �������� � �������� �������� ������ �� ��������������... ��� ������� ����������� � ������������ ����� ���� �������: ������� ����� ������� ��������� �������, ����� �������� ��� �������������, ��� ��������� �������� � ��������� ��������, � �� ������� �� ������ ������ ���������. ����� ������� �������� ����� ������� ������ �������, ������� ���������� "������-����������", � �� �������� ��� ������. ����������, ��������� ������� ������� ����� �������, ��������� ������������ � �������� ������� ������. �� ���� ����� ��� ��������� ������������ ���� ������������ ���� ������������ ������ � ������������ ��� ����� ���������� ������� ������". ������ �������� ������� ������� (��������-������). ����� ������� �� ��������� �������������, ����������� ������������ ������������, ����� ������� ��� ��� �����-������ ������������� �� ����� ����������. ������� ��������� �������, ������� �� ������ ������� ���� ������� �������, �� ��� � ���������� ����������, - ������� �������� � ���� ����. 

����� ����� ������� �����-������� ��� ����������� ������ ���������� ��������, � �������� �� ������ ��������� �������� ��������.

�� ��� ���� ���������� ������� ������� ���������� � ����� ���� ������������� ��������������, �������, ������� ������ ���� �������� ������ ���� ����-���. ��� ���� ����� ������������ ������ � ��� ��������� �������� - ����� ��������� ������. ����� ������� � ������ ����� �������� �������� ���, ������, ����� � �.�. � ����� ��������, � ��� ���� ������ ������� ��������������� �������� �� �� ����� � ������ ��� �� ��������� ������ (�������, �����, ����������) � ���� ������������� �������. ��������� �� ����������� ���� ����������� ������ �����, � ������� ������ �������� ��������� �������� ������� � ����� �������� � ���������� ������ ���� ��� ���������� �������� ��� �������� ����� ����. ����� � ���� ������ ��������� �������� ������ �� ����� ������ ��������, ��� "��������-�����������". ����� ����, ����� ���������� � ������� ������ � �������� ����������� ������� ���������� ��� ����, ����� ������� ����� ���������� ��������� �������� ������� ����������.

�������� �� ���������� ������, � �������� ��� ������������� ������������ �������� ������� ����������, ������� ���� � ����� ������ ���������, �������, ������������ ������, ��������������� ���������� ��������, ��-�� ���� ������ ��������� ����������� ������������ ��� ���� ����� �����, ��������� � ����������. ������� ����� ��������� ��������� ������������� ���� ���-����, ������� ������ ������ ������� �� ����������� ������� ����� ��������, ������� ���������� ��� ����� ������ ��������������. ��� ��� ���������� ������� ��������, ������� �������� ��� ������� ������� ����������� �����, ��������� ������ � ����������� ����������� ����� �����. ����� �������, ��� ���������� ������ ����� �������������� ��� ������, ��� � ������� �� �������.

��������� ������� ��������� ������, � ������, ��� ��������� (������-����) � ����� ��� �������� �������, ����� ������������ ������ ������������� ���� ("������-����������", 11.29.6). ������� �������:

������������� ��������� ����� ������
����������� ������������ ���� ���������
��' ���������� ����������� ������� ���������
�� ������ ������ ������ �������� ��������

�������: "�� ���������� � ����� ������ ����� ��� ������������ � ������������ �������� �������, ������������ ����� �������� ������ ����������, � ������ �� ���������� � ������ ��� ��������� (������-����), �������� ����� ��������� �� ����������������� � ����������� ������������ � ��������� �� ������������ �� ������������ ���������. ������ ���������, ������� � ����� �������, �������������� ������� � �� ����� ��������� ���� �� ��� ���� � ������� ����� ������� ������".

����� ���������� ���������� �������� ���� ����� ��������� �������:

"���� ���-������ ������, ��� ��������� ������� ���������� ����������� ������� ����� ����� ��� ����� ���������, ������� ����������� � �� �������� �� �������������� ��������, �� �� �������, ��� ��� �� ������ ���. ������ ��� �������, ��� ���� ��������� �������� �������� ���� �� ��� �������. ������� �������� �������������� ���� ���������� �������� � �������� �� ������� ������������ - ���� ������ ����� ��� � ���������� �����. ������ �������, ����� �����������, ��� ������� ������, �� ����� ��������� ���� ������ ������ ����� ����� ���, �, ��������� � ��� �������, ��� ����� � ����������. ��� �������� ���� ��������� ������� ���� �� �����. ����� ������� � ����� ������������� � ������������� ��������� �������, ��� ������, ���������� ������ ����, �������� �� � ������ ������, � ����� � ������� ������������ �����������, ���������� ���������� ��������, � ������� - ��� ��������� � ������ (������-����). �� ���� ����� ����� ����� - "���� ������ ������ ����� ���" (��. "��������-����" 10.10), ��������� �������� ��� ����� ������� ���. ����� �������, ����� ������� ������ ��������� � ����������� ���������, �� ����������� ���������� ��������� ������ � �������� � ���������� ����������� �� �������, �� ������� �� �������� ��������������� ������� � �������� � ����� ����������� ����. ���� ������� � ������ �� ������� �� ������� �����������, � ���� ������ ���������, � �� ���������� �� ������� ������� �� ��������� ��������, �� ����� �������� ������� �� �� ������ ������ � ����� ����������� �� ��� ������� ���� �� �������� ���. � �������� ����������� "������"-���� ������� ���� ����� ������� ���������, ������� �������� �� � ���������� ��������. ����� ����, � �������� ������������ ����� ��������� ������� ��, ����������� ������� ������� � ����� �������� ����, ���� ��� ����������� � ������ ��������� �������� ����������� ���������������� ������� �������. ������� ������, ������ ������ �� ������ ��� ���� � ������ ��������� ���������� ��������� ���������, ������������� ������ ����. ������ ���������������, �������� ������� ������������� �������� ��� ������� ���������� �������.

����� ����� ������� �������� ���, ��� ������������ �� ��������� ����������� ������� ������� � ��������� ��������� �������. � ���� ������ ����, ����������� � ��������� ���, ��� �������� ���� ������, ������� ������ � �������, �� ��� ��������, ��� �������� �������. ������ ������� � ����� �����, ����� �������� ���������� �����������, ������� ������������ ��� �����������. �� ��������� �� ���� ���� ������� ���� ������ � ������ ������� ������������� ����������� ������� � ��� ������� ������� ������� �������� ������� ������, ��������� �������� ����� ������� ������� ������. ������������ ���� ������, ��������� �� ��������� �������, �������� ��������� ����������� ������ �������� �� ������������� ����. �� ���� ������ ������ ����������� ���������� � �����������, �� ���� ���������� � ������������, ������� ��� �������, ��� ���������� �����������, � ������� ��������� ���������� ���� ������ ����. ���� ����� ����� �������� ������� ����� �������� ����� ����������, ��������� ��������� � ��������� �������� (�������, ������� � �������� ������) � ����� ������������ ��������. ����� ������� ��������� ������������� ������� ����� "���� ���������" ��� "��� ���� ���" � �.�., � � ������� ��������������� ������ �������� ������� � �������� ������� ��������� - ����� ������ �����, - ����� ��� ������� ���������� �� ��������������, � ������ ������������ ����������� � ����� �� ��������. ��������� ���������� ����� �����, ��������� �� ������� ������� ������� � �������, ������� ��������������� ������������ ���� ������. ������ ��������� ������� ����� ��������� ������� ������� ����� ������������:

  1. ������ - ���� �� ���������, ��� � � �������;
  2. ������ - ��������� ����� �� ������, ��� � � �������;
  3. ������� - ���������� ����� � ��������;
  4. ������� - ���������� �� ����� � �������� �������.

������, ������ ��������� ������� ������ ��������� ��� ��� ���� ������������ � ���������� � ������� ���������� �������� �������. ��� �� ������ ������������, ���� ���� �� ��������. ��������������� ���� ������ ����� "������-����������" (1.20.31-34).

� "������-����������", ��������������� ������, ������ � ���� ������������ ��� ������ ���� �����, ������� ����� ���� �������� ������� �����. ������ ��, ��� ��������, ����� ������������ ������� ������ �����, ��������� � �����������, ��������� � �������������� � �������������� ����������� ������. �������������� ��������� ������� � �������� ������� ��������� ���� ��������, � ������ (����) ����� �������� ������� � ���������� ���������� ������ ���������, ����������� � ������. ���� �� ������ ������ "������-����������" ���������� �� ���� "������ ���������� �������". ����� ��������� ������� ��������� �� ��������� �������:

������������ ���� ����� �������� (��)

����� ������� ������� ��������� ��� � ����� ����������� ������������ ����� "���" - ���� ������ ����������� ���� ���� ������� ������������. ����� ��������� ��������� ������ ��, ��� ������ ������ ���� �� �� ������������������ ������� - �������� ������� - ���������� ������������� (�������). ��, ����� ������������ ������� ������������� ������� ������� ������, ����� � ������� ��������� ������������, � ����� "������ ��������" ������ ���� ����������. ������������ ���� ���������� ������� - ������� ������ � ��������� �������� ���, � ��� ��������� ����������������� ������� - ��� "������ ��������". ������� �����������, ���������, �������������� ������� � ������������ - ��� �� ��������� ����������� - ������ ���������� (������� �����), ����� ������� ����� �� ������� - ��� ������������. �������� ������� ���������� ������� �� ����� ��������������� ���������, ����� ��� ��������������� ������. ������� ��������� (�����), ������ ����� � ����� ��������� �������, �� ����� ������ � ��������� �������, � ���� � �������� �� ����������. ������������� ����� ������� �� ������ ���������� ������� ����������� �������� ���������� ��������, �� � ����� ������ ������������ � ������������� ����������� ������� ������. 

�������, ��������� ����� ���������, ���������� � ������� ������ ��������� �������:

"� �������! ���� �������� ����� - ������� ���� ������ � �������� ������������ ����������, � ������ ��������� ��������, ������� �������� �������� ������, ����������� ������������� ��������� ��� ����������� ���, �� ��������� ������� � ����� �������� ���� � ������� ������ �� ��� ����� ������� �������".

"� ������, �� ���������� ���� ���� ����� �������. ����� �� ���������� ��� ������� ����, �������� �������� ����� �������� ������ ���������� ��������. ����������� �����, ��� ������� ���� �� ����� ���� ������, ���������� ������������ �������, � ��� �� ����� �� ������ � ���������� - ��� �������� � ����� ��� ���������! �� ��� ���� ��� ����� � ������ ������� ����������, ��� ����� ����, ����, ����, ������� � ������� ������� ����. � ���� ��� ������ �������������, ������ ��� �� ������ ���������, ����������� ��������� ����, ����������� ���� �������, � ��� ���������� �������� ����. ������ ���������, ���������� ������������ �� ������� ���������� ������������� �������������, �������� ������ � ����������� �����������, ����� ��������� ����. � ����� ��������� ������� ���� �� � ������ ��������� �������� ��������������� � ����������. � �� ���������� �� ����������� � ����� ������� ���������, ��������, ��������, � ������� �� ���� ��������.

�������, ������������� ������ - ��� ��, ��� �� ������ ����� �� ������ ����, ����� ��������� �������. ��� � ��� ���� �� ������, ��� �� ����������� �����������, ��� �� ��� �� ������? � ������ �������, ����� ��������������� ��� ���� ������ �� ����� ������������ ����. ������� ��, ������ ������ ������� �������, �� ��������� ��� ��� ������ ���� ������ � ����������. �������� ��, ��� �����, ����� ������������ ������� ������ �� �� ����� ���������, ��� ������� ��������� � ����, - ����� ���� ������� �� ��������� ����������� ����� �������� ������ ���� ���������� ����� ������������ ���� ����� ������������.

� "���������-���������" ���������: ��������� ������ ���� (6.14.2). ����� ��������, ������� ����������� � �������� ������ ����������������� ����, ����� ������ ���������� �������.

��� ����� ������? ��� ��������� � "����-�������", "���������������, ������� ��������� ��� ������� ������ "�������" � ���� ��� ������ ���, ���������� ������� (���������� ���� �������� ��������).

�������� �� '����������� ����� ������������
����� ������� ����� ������ ����� ��������

���, ��� ����� ������ ������� � ���� ���� ������ ������ ����������� ������������ ���������� ���������, �������� ���������� ���� ���� (�������). ������ �� ��������������, ���� �����-������ ��������� ������ ������� ���� � �� ������� ��������� ������ - ��� ������, ��������� ���, ����� �� �� �������� �������� ���������� ��������� ������, ��������� ������� �������. ������� ����� ������������� � "����": "� �������, ����� � ����� ���� ���". "����", ��� ��� ���� �������� ��� ����������, - ��� ������ ��������, � ����� ��� ���������� � ���� ������ ������, ����������, � ������:

��� ���� ����� ���-������ ���-���� ��� ���������

����� ������� ���������� ��� ���� ������� ������,

� ����� ������ "����� ��������� ������� ��� ������, ����� �������� ���������� ���� �����". �������� ������ ��������� ����� �������, ������ �� ������� � ������ �����������: "������� ��������������", - ��� � ���� ����� ����� "������". �������� ����� "����" ����������� ��������� �������. "��" ������ ���� ����������, � "��" - ��� ��, ��� ��������� ����, ���, ������� �������: ���, ��� ��������� ������ ���� ���������� ����������� �������� ���������������� ������ �������, ���������� ����. ��������� ������� ����� � ������ ����, ������� �������� ������� �� �������� ������� ����� ������� ������ ���������� � �����. � ���� ������ �� ����������, ����� ������� �� �������� ����������� �������� ��� ����, ����� ���� ����.

�������� �������, ������ ��������� ����� ���������� ������ � ����� ������ ������, ����� �������� ����������� ������ ������� ����������� ��������� (�����), ��� ���� ��� ���� ��������� ������ �� ��������. ������ ������������ ������� ���������� �������. ����� ��������� ���� ������� ������� ����� ������� � ����� ���������� ����� ������������ � ������ ���� � � ������ �������.

� "������-����������" ������ ��������� �������:

������ ����� ���������� ���������� ����� �������
����� ���� �� �������� ��������� ����� ������

����� ������� ���������� �����, ������� ������ ������� � ����������� ���� ��������� �������, ��������� �������� ������� � ���������� �� ���� �������, ��������, �������������� � �����, � ������� � ���� �������. ���������� ������������� ��������� ��� ����, ����� ������������ � ���� ����� � ����� ����� ������, - ��� � �������� ����� ���������� ��������� ����� � ����������������� ���� ��������.

��������������, ��� �������� ������� ������ ������ ����� ��������������� �������, �����, ���� �� �� � ����� �������� �������� ��������, ������� ��������� ��������� ������������������, � � ��� �� ����� �� ������������������, �� ���� � ��������� �������. "���� ������ ��������" ��������� ����� �� ��, ��� �������� ������� ������ ���� ���������� ������� � ���������� ����������������� ����������� ������ ���������� � �����; ���� ���, ��� ������� �� ����� ����� ������� �������� � �� �������� ������� ������. ������ �������� ��������� ������� - ��� ��� ������� �� ������, ����� � �������� - ����� ������� �������� ������ � �������� ������������.

� "����-������-������" ����� �������� ������� �����:

"����, ������� �������� �������� ����� ��������������� �������, �������� �������� �������� �������. ����� ����, ��� ���� ������ �������������� �������� �������� ������ � ���� ��������� � ����� ���������, ����� �� ������� �� ������ �������� �������� ��������� �������. ����� �������� ������� ����������� � �������, � ��� ������ ���������� - ������ � �.�. - ��������. ����� �� ����������� � ����������� ��������� �������� �������, ��������, � ����� ��������, ��� �������� � ����������. ������� ������� ������� � ������ ��������� ��������� �������".

�������� �� ��������������� ���������� ���� � �������� ���������� � �� �����, ���� ������� - ��������� � ����������, � ���� ������� - ������, �������� � ������� ��������������. ���� ������� ������ ����� �� ������������ ����, ������� � �����, �� ������� ����� ��� ������������ ����. � ���� ���� ��������� ����������� ���� �������, ��� ���� �����. �� ��� ���������� ���������� ������� �������� � �������������� �����������. � ���� ���� 100 �������, ������� �� ������� ��� ���� �������. ������, � ������� �� �����, ������ � ����� ����� ���� �������. ����� �� ���� �������� �������������� ��������� ������� ���-������� �������� �����������, ������� ����� ��������� �� ������ ��������. ������ ������� ������� ����������� --��� �������-�����. � ����� �������-��� ��������� ������� ��������� �������� �� �������-����� � ������ ������������ ����. ������ �� ������� ������� ���������� ������� �� �������� � ����� ������������� �����, ������� ����� �������� � ������� � �������� ���. ������� �������������� �������������� ���� �� ������ ������ �� ������, �� ������� ������������ ������, �������� � ��������������, ��������� ������������ ���� ���������� � ������� ������ ���������� �������. ��� ����������� � ���, ����� � ��� ������ ������, �������, ���� �� ����� � �������� ���������, �� ������ ���������� � �������. ������ ������������ ����� ������ ���������� �������, �� ����� ������������, ��������� ��������� ��������� ���������� �������.

� "������-����������" (11.9.29) - "������ ����������� ����" - ������� ��������� ������������� ���, ����� �� ���� ���������� � ��������������� ������ ������������ �����. �����-�� ���� ���� ����, ���, ��������� ����������� � �������������� ��������, ������� �������� �� ����� ������ � �� � ���� �� ��� ��������. �������������� ���� ��� ������� ����� ������� ���������, ������ �� ����� ��������. ����� ������� ��������� ������� ���, ��� �� ������ ��������������, ������ ����������� �������� ������� �������� �������� - �����, ����, �����, ���� � �.�., � ���� ���������� ��������� ����� ��������. (�����-���� ����, �� ����� ���� ����� �����-����.) 

����� ����� ����� ����� �� ���� ������ ������� ������ ���������� ��� ������� � ��������� ������ �������� �������� �������. �� ����� ��������� �������, ��� ����������� ���� ������ ������� �������� - ������ � ������, ������ ��� ������ ��������� ������� ������ ��������� ���� ������������, ����� �� ���������� ��������� �� ���� ������ ��������� ��������. � ���� �� ��������� ����������� ���� "�������������" (11.20.19). ������� ��� ������ ������������ ����, ������� ����� �������� � ������, ��������� ������� - �� ���������, � �������� ����� - � ������������ �������� �������, ������� ������� ����������� ����, ���� �������, �� ������� �������� ����� ������������� �������������.

��� ����� ���������� ������������ ���� ����: 

"��� ����������� ������������ ���� ����� ������������� ��� ���������� ������������, � ��� ����� ����. ��� �������� � �������� ��������, ������ ����� ������������ ����� � ���� ���������. �������� �������, ������ �������� ����� �������� ������, ����� ������� ��������� �� ���� �����. �������� �����, ������������ ������ �� ���� � �������� ��� ������������ �����, - ������������ ������� �������. ���, ��� �� ����� ������ �������� ������������� ���� ��� ��������� ������� ��� ���������� �������� � �� ���� ������� �������, - ������ ����������� ����, ��������� ��������� � ������������� ���������� ������������ ������������ �����. ������� ����� ������ - ������� ������� � ��������� �������, ����� �������� ��������� ���������. � "������-����������" (11.10.5) ��� ������ ������� �������:

������������ ����� ������ ������� ����������

������� �������� ��������� ����������� ���� ��������� �������, ������� �������� ����� ���� � �������� � ����. 

����� �������� ������� ���������� ������ "�������������" ��������� �������: "���, ��� �������� ��� ��������� �������� � ���� ���������, ������������� ����� ����� ������� ���� � ���������� "�������������". ���, ��� ������� �������� � ����, ���������� "����������".

� "�������-�����" ���������:

��� ������������� �� ����� �������������
���������� '���������� ������ �������

������ � ����������� ���������������� � ���� ������ ������� � ����������� ���� �������, ����� �������� ���������� ������. 

� "��������-����" (4.3) "��� ������ ����������� ������������ �����" ���������� ��� ���������� �������������� ��� ����������, �������� � ����������. "���" ��������� � ���������� �������. ����� �������, ��� ����, ����� ������� ���������� �������, ������ ������ ���������� � ��������� ��������� ������� � �������� ����� ����� ��� � �������. ����� �� ������ ������� ������� ����, ����� ������������� ���. ����� �� ������ �������� ��������� � ��������� � ����� ��������� ������ � ��� ������������� ��������. ������ �������� ������� ������: "������ � ������ � ������ � ������������ ��� � ��� � ���� ������������ �� ������������ ��������������?"

� "�����-�����" (2.3.14) ���������:

���������� ������� ������ ����� ���������

�������: "��������! �������! ����� ������� � ���������� ���� ���� � �����, ��� �� ����������", - ����� ������� ��������� � ������������� ������� ��������� �������.

"������������-�����" (1.23), ������� �� ���� "���� ���� ���� ������� ���� ���� ����� �����": "����, ��� ����� ������������� ���� � ��������� ������� � ����������� ���������� �������, ����������� ��� �������. ��� ����, ����� ������ ��������������� ������� � �������� ����� ������� ������������, ����� ������� ����� ��������, ������� ����� ������� ���� ������������ ��� �������� ������ � ����� �����". ������ ���������� � ����� ������������ ����� ���� ������� ��������:

��������� �������� ���� ��������� �����
����-������-������� ���� ������ ���� �����

���������� ������������� ������������ ������������ ��������� ����� �������� ��������� � �������� ����� ������ ���������. ��������� ���������� ������������� ������������ ���� �������� ������� ����� �������� ��������� ��������� �������. �� ������� ��������� ������� � ���������� ������� ��� �������� ����� ����������� - ��������� ���� � ��������� ��������. ��������� �������� ����� ����������� � ���� ������ � ������ ������ ������ � �������� �� � ������� �������� � ����������, ��������� ��������������� ������������. �������� ������� ��� ����, ����� ���� ������ � ���������� ������, �������� ������� ������������ ���������, - �� �������� ������ ��������� �, ���������� ����, � ����� ����� ������ ������ � ���������� �� �������� ���� ��� ������ �� ������ ����������. � ���� ������ ������� �������� � ���������� ���������� ��� ����� �����������. ������ ���� ���� �������� ����� ����������� - ������ � ����".

�������� ��������� ��������, ������ ������ ���� ����� ��������� � ��������� ����� �� �������� ����� - ����������� ��� ��������� ������ ��������� ���������� �������. ����� ����������� �������� ������ ����� � ������� �����������. ����� ����, ����� ����� �����������, ����� � ��� ����� ��������� �������, � ��� ����� �������� ���� ����������� �� ����. ��� �������������� ������, ������������, ������� �������� �������, �����, ��� �������������, ������� � �.�. ����� ���� �� ������������ ����� �������� ������ ����� ������ �����������. � ���� ���������� ��������� ���� �������������� ����������� ��������� ������� ������ ���� ��� ���� ����������� ��� �������� ������� (�������). ������ � ���� ���������� ������ ��������� ���������, � ������� ��������� �������� �������, ��� ���� ������� ������� �����, ������� ������������. ������� �����������, ��� ������� ������������ ��������� ������� ��������� �������, ������� � ���� ������� ������������� ���������� ����������� �������������� ����������� ��� �������� ������. ������� � ����� �������, ���� ������������ � ����� ���������� ������������ �������. ������������ ������ ���������� �� ������������ ������������ - ��������� �������� ������� ����������� �������� ��������� �������. 

������� ��� ("������-����������", 10.27.32):

������� ��������������� ����� ����� �������
� ��� ������ ����� �������� �������������
����������������� ��������� ������������ �������
������ ��������������������� ���������

"� ����������� �������! ��� ������� ��������������� � ��������� ������� ��� ������� �������������� ���� ����������� ��, ���� ����� �������, ��� ������� ������ ��� ��� ��� �� ����� ����� �������, - ����������! ����� ������� ������ ����� �������� � ������������ � ����������� � ������ ����, ������� ��������, ������� �������� �������� ����� ��� �������� ��������".

�������� ��������� ������� �������� �������� � "������-���������-������".

�������� ������� ������ ��������� � ������������ �������� ��� ����� ������� �����������. �� ����� ������� �� ���� �������. �� ����� ���� �� ����� ������� ����� � �������� ��� ���� ��������� ����. �� �������� �� �����. �� ������ ����� ���� � �������� ����� ���� �������. �� �������� �� ����� �� ��������� � ������ �� �� �� ���� ������ ��������. �� ��������������� ��������� �� ���� ����� ���������; ���� ��� ������� � �����������; ��� ������ ����������� �������, � �� ���������� ������������� �� ����� ���� ����� �������. �� ����� ���� ������� �������, ��������, ����� � �����������. �� ����������� � ����� ���������� ��������. �� ����� �� ������ ���������, ����������, �� ������� � ������ - � ���� ��� ��������. �� �������� �� ����, �������� ������ ���� � ����� ������� ����� ������, ������� ����������� �� ������� ���������� ��������. 

����� � "�������-�������" �������� ������� ����������� ��������������, ��������� �� ������� ������������� ���� �������, �������������� ���� ����� � ����, ������� ��������� �������, ������� � ���������� �������, ������ ����� ���� ��������� (���������������), ���������� �������� � ������������� �����, ����� ���� ����� �������� ����� �������� ����� ��������, ������ �������� ������, ������ ����� �������������, ������ ������������ � ���������� ����������������, �� ������, ��������� � ������ ����������� � ������ ����������.

� "�����-������" ���������, ��� �������� �������, ������� ������ ���������� �� ������� ���������, ������� �� ���� �������� � ������ �������� � �����, ��������� ���� �������� ��������.

������ ������ ����� '�����������������
��������� ����������� '����������������� (������)

������� �������� �������: "� ����! ���� ����� ��� ���������� �������� ��������, ������� ����� ������ ���������� ��������� ����� ��������, �� �������� �������, ������� ��������� ���������� �� ��������� � ����, ����������� ����� �����".

� "�����-������" ����������� � ��������� ��������� ��������� �������: �� ����� ������������� �� ���� ����� ���������, ���������������� � ��������� �� ������, �� �������� ��� ������� ��������, ����� �������������, ������������ �� ����� ������ ����� �������, �������� �� ���� �������, ��������� ������ ������������ �� ����, �� ����� ������, �������� � ��� ����������� �������, ��� �������� ������� ���������� ��������, �� ����� �������� �������� �� ��������, �� ����� � ������ �������� � �������� ��� ������. 

����� ��������� ��� �������� ������������ ������� ���������� ������ �� �������������, ������� �������:

���� �����, ���� �����, ����� ���� ���
�� ������ ������ ����� ��� ���� ���

����� ������������ ������ ����� � �����������:

"������� ������ ���������� ������:

"� ������� �� �����, ��� ������ ������, ��� � ������� � ����� �������� � ������ ���������� ����� �����, ��� �� ����� ��������� �����������, ���������� ����������� ���������, �� ����, ��� ���� ���� �� �������������, �.�. �����. ��� ����, ��� �������� ������� �������� "����������" �������������, ����� "����-�������" ����� ����������� ���������� ��������� ������� � ����� ����������. ���������� �������� ������ ������� � ������� � ��� ������. ������� ����������� ���� ���������� ����� ������ ������� �� ����, ������� �� ��� ��� ������ ����� �������� ������, � �� ������� �� ����, ����� ��, ���������� ��� ��������". 

� "����-������-������" ���������, ��� ���� ���� ��������� �������� ������� �������� �������������, �� �� ����� ��������� ������-������ �� �������� ������� �������������. ������ ��� ������� �������� ������ ������� �����, ������� ���������� ��������� ���������� ����������� ���������. ��� ��� �������� ��������� ����-�������, ��������� �� ���� ����� ���� ����� �������� �������� �����. ��������� (��������) ���� ����� �������.

��, ��� �������� ��������� ���� ���� ���������� ����������� ��������� ��� ���� ���������� �����������, ������ ������� ������� � ����� ���������� ���� ����, ���������� �� ��� ������������� � ������� �����. ������ ������ �������������� ���� ����� ���� ������������� �� "�����-������", ��������: "������ ��������� ���������� �������, ������� ������� � ������ �����, - ��� ������� ���� � �� ���������, ��� �� ������� ������ �����, � �� ����� ��� �������� ����������� ������� ����������, ���� �� �������� �������������, ��������� ������. ���� ����� �������������� �������: ���������� ����������������, ����������� ������ ������������������, �������� �������, ������������ ��������� ������, ����������������� ������������, ��������, ��������������� ������, �, �������, �������� � ��� ���������. �������, ������� �� ���� ���� ����� ������������, ������� ���� ����� � ������, �� ����� ���� ����, ���� �� �����������, � �� ����� ��� ������� ������� �������������, ������� ������ �����, �������� ������� �������������, ����� ���� ����. �����-����, ��������������� ������ �������, ������� ���������� �� ����� ���������� ���������, ������ �����������, �� �������� ����������� �������������, ����� ���� ����. �������, ���������� � ������ ���� ������� ��������: ������� (���������), ������� (�����), ������ (������), �����������, ����� ���� ���� ��� ���������� ������ - ���� (����) � ������ ����� ������ ������� ��������. � ������ �������, ����� ������� ��������� ���������� �������, ���� ��������� � ����� �����, ����� ����� ���� ������ � �������� ��������� ������� ����� ����� ����� �������� ��������. ��� �������������� ��������� ������:

����-����� ������ ������-�������� ������
���-����-����� ���� �������� �����
�� ������ ������, �������-����, �����
������-�������� ���� ����-������ ������

� �������� �������� ����� �������� ������, ������� ��������� ��������������� ������. ���, ��� ��������� ���������� ��������� ������, ������ ���� ��������� ������ ������������ ������ �����������, ��������� � ����������, ����� � ��� �������� � ���� �� ���������� � ��������.

��� ����������� ���� ����� �������� ��������� ����������� (5.5.18):

���� �� �� ����
���-����� �� �� ����
���� �� �� ����� ������� �� �� ����
������ �� ��� ���� �� ����� �� �� ����
�� ������ �� ��������-�������

"���, ��� �� ����� ������ ��������� �� ���� ����� �� ��������������� ���� ������ � ����� ����� ������� ��������� ������������� ����, �� ����� ��������� ����. ����, ������� �� ����� ���������� ����� �����, - �� ���� � �� ������ �������� �����. �������� �� ������� � ����, ���� ��� �� � ����� �������� ����� ����� �� �������, �� ������ ������������ � ���, ����� ������ �������. ������� �� ������ ��������� ���������� � ������ �� ����� �����������, ���� �� �� ����� �� ����������. �� ������� �������� ����� �� ��������, ������� �� � ��������� ������ ���� ����".

�������, ������� ���������� ���� "����", ������� �� ����� ���������� ��� �� ������������ ���������� �������, ����������� ����� ������ ����� � ������ ������. ��� � � ����� �������, ������ ��������������� �������, ��������, ������ ��������� ����, ������������� ������ ���� ����������. ��������� �������� �������� ������ ������ ���� ���� �������������. ������� ��������� ���� ���� �������. ���� �������� ������ ���������. ����� ���� ����������� ������� ��������� �������� �������� ����� �����, ������ �� ����������� � ������� ������. ������ ���� ������� ������ - ��� �� ������ ���� �������� ��������. ������� ������ ���������� � "������-����������" (11.11.28) � �������:

������ �������� ������� �� ������� ���� ���
������ ����� ����� ����� ��������� ��� ��������

����� ����� �����: "�������, ������� ���������� � �������� � �������� � ���������� �������, �� �� ��������� �� � ����� � ��������� ��������, �� ������� ������� ������ � ������� ����, ������ �������, ������� �������� ������". "�������" ������ "�������� ������� ���������� �������", � "�� ��������" ������ "���, ��� �� �������� ����������� ���������� �������". � ����� � ���� ��������� ������ ����������, ��� ��������, ������ � ������� �������������, ������� ���� �����, ����� ��� ��������� �������� �������� ��������� ��������� ���������� �������, �� ���� �� ���� ����� �������� �������������. � "����-������-���������" ����� ��������� ��������� �����, ��� ���, ��� ���� ��� ����������� ����� ������ ����������� ������������ ���������� ��������, � ��� �������� ����������, ������� �������� ������ �����, ���� ���� �� ���������� �� ����� ������ ����� (��������). ��� ����, ��� ���������� ����� ����������� �������, ��� ������� �������������, ������ �������, ������������ ����� � �������� - ��������, ��� ��������� �� �����. 

� "�����-������" ���������:

������ ����� ������� ����� ����� ����� �����
��������' ������ '����������' �����' ���� ���������

�������, �������������� � �����-������, ����������� ���� ���������� ������� �����, � �������� � ��������� �������� - ��� ��������� (��������), � ������ - �����������. 

� "����������" ���������������, ��� ���, ��� �������� ������ �� ������������, �������� ���� ������ � ��, � ������������ ��������� �� ����� - ����� �������� �����-������ �� ����������.

� "����-������-������" ���� ������� ��������������, ���������� ���������� �� ����������� ������� ����������� ���� ��������� ������� (4.141-143), ��������: "�� ��� �� ����� ������� ��������� ��������� ����, �������������� � ���� ����������� ���������������, ��� ����, ������� ������� ����� ���, ��������� ��������� ��������������, ��� ���� ���������� ����� � �������� �� ������ ������� �� ����. ���, ��� ��������� ������ ��������� ��������� ������� �������������, ��� ������� �� ���������� �������, ����� ���. ��-�� ������ �������� �������� ��� �������� ������ � ����������� ������������ � ���������� �� �� ���������� �����". 

� ���������������� ��� ��� ����������� ������������, ���������� ������ �� ��������� �������, ����� ����� ���� ����, ����� ���� ��������. ��������, ������� ����, ��������� � ���������� ����, ������������ ��������� � �������� ���������. ����� ���� ��� ������ ���������� ����� ����� ����������, �������� �� ��������, ��� ��� �� ������� ��� ������� �������� �����.

����� ����� ������� ��������� � "������-���������":

���������� ���������� ���������
�������� ������������� ���������

�������: "�������������� �������� �������, ������ ������� ������, �������� ������� �� ��� ���, ������ ���� ���������. ������� ������� ���������� ���� ����, ������� ����� �������� �������� ������". 

����� � "������-���������" �������:

��������������� ��� ����������� ���
����� ���� ������������ ��������

����� �����: ���� �������� ������� ��������� ��������� � ����������, ��� ���� ��� ������� �����������, ������������ ��������������� ������, �� ��� ����� ����������. ����� ����, � �������� ��� �� ������ �������� ����������, ����� �������� �� ���� ���� �� ��, ��� �������������� �������� ����� ������ � ���������� �� ��� � ��. ������ ����� �� ���� �������� - �������� � ������� ���������� � ������� ���� �� ������������. ���������� ���� �� "�����������", ������� �������� ��� ����� � "������-���������", ������:

�������� ���������� ����� ������� ���������
�������������������� ��������� ��������

���, ��� �������� � �������������� ������, ��� �� ����� ����� �������, ��� ���������� ��������, � ��� ���, ��� ���� ����������� �� ���� ������ �����������, ����� ������ "����" ���� �� ������, ������ ���� ���������. 

����� ������������ ������� �����, ����� ������� ���������� ���� � ����� "��������-���������":

���� ��� �� ���� ������� ���� ���
����-����� ������ ������� ��� ����

�������� ������� ���� �������-��������
���� ����-��������� ���� ���� ������

�������� ������� ���� ����� ����-����
����� ����� ��� �����-�������� ����

��� ��� ����� ����� ��� ������ ������
��� ���� ������ ����� ������-���� ���

� "������-������" ����� ������������ ������ �����:

"������������� ���� (�����) ������ �� ���������, �� �� ����� ���� ��������� �� ���� ������ ��������. ������: ����� ������ �� ���������� ��������� ����, ��������� �� �������� ��� ������� ��������� �������� � ������, �� �������, ��������� �� ���� ������� ������������ ������� � ���������. �����, ���� ������ �������� ���� ��������������� ��������� � ��, ��� �� �� ��������� �������� ��������� �����, ������ ��������� ������� ����������, �������, ����������".

������� "������-����������":

�� ������ ����������� ������� ������� ��
�������� ������� ������ ��������� ����� ������

���, ��� ������� ����, ��������������� ����������� ��������������� �������, � ����� ������, ������� ������ �������������� ����� ���������� ����������, ���������� � ��������� ������� ������� �������������.

������ �������, �� ������� ������ ����� ����� ���������� ������������� ����, - ��� ������, ����� �� ����� ��������� ���� ����� ���� � ��������� � ������ � ����������� ����������. ���������� � ���� ������� ������� �� ����� ����� ��������������� ��� ������ ���������� � �������� ���������. ������ ��������� ������� ������� ����������.

���� �������� ������� �� ���������� ���������, �� ������������� � �� �������� � ��������� ������������, ����� ������ �� ����� ����� ���������� �� ������ ���� ������ �������������� ���, ��� � ���� ������������ ������. ������, ����� ������� ����� ���������� ������ ��� ��� ��������� ������� � �������� ���������� ���������� � ������ ������� ���������� ���� ���� �� ������, ����� ������� ������� �������� ������ �� ������� ��������� �������, ������� ����� ������ �����������.

� "����-�����-������" �������� �������� �������� ��������� ����, �������� ����, ��� ������ ���� �� ����, � �������� �������. ����� ������������ ������ �����, ��� ������� ���������� ����� ���������� �������� � ������� ����. �������� ������� ���� ����� �������� �������, �������� ������ �������, ���������� ���������� ��������, �� �����, �� ����� � ����� ������, �������� �� ��������� ����� �������������� �, ������� ��, ���������� �� ���� ���������. � ����� ������ �������, ���������� ����� �������� ����������, ����� ��������� �������� �� ������ ����. ����, ������, ��� ����� ���������, � �������� ���� ����� ���� ������� ������� ����������� ��������� �� ������ ����. ���� ���� ����� ����������� ���������� ������� ������� ����������, ���������� �������� ����� ������ �� ������ ����, �� ����� ������ �������� �� ����. ���, ��� �������� ����� � ��������� �������, ������� ����� �������� ��������. ������� �������� �������� ����� ����� ��� �������� ������ ������������ ������������ ��������� ������ �������� �������������, �� ������ ��������� ������������� ����� ��������� � �������� ����.

� �������� ���� ������������ �������, ���������� ����, ��� � ����� ������ ����� ���� ������ � ����� ���������. ����������, ����� ���� ����� � ������� ���������� ��������� � ����� ������ ������ ������ � ������� ������ ����, ����� ������ ����� ������� ������ ����� ���� � ��������.

� "����-������-������" ���������, ��� �������, ������� ��� ������� �����, ������� �������, ������� � ��������� ��������� � ����, ��� �� ������� � ��� �������, ������� ���������� ����������� (������� � ���� ��������, ������, �������, �����, ������ � ������� � �� ���������������, �������������� ��������� - ��������), ������� ��������������, ���������� ������, �������� ���������� ������������ ����� ������, ������� ������� ������, ������ ����������� �����, ����� ������ ����, ������ ����, ��� ��� �������� ����� ������, ������� �������� ������� ����������, ����� ����������� ���������, ���� ���� ����������, � �������� ��� ����� ��� ����� ����� �����, - �� ��� �������� ����, ��� ������� �� ������� ���� ������� (��������). ������� ������ �������������������� ���� - ������ �������� ����� ����� �������� � ����������.

� "������-���������" ����������� ��������������� �������� �������. �� ������ �������� � ������� �����, ���� ��������, �������������, ������ ������, ������ ���� ���������� �������, ����� �������, �������� �� �����������, � ���� �� ������ ���� ������ � �����, �� ������ ���� ������ ������ ���� ����, ����� � �������, ������ ���� ��������� ���������� �������, ���� ��������� �� ��������, �� ������ ��������� �����-���� ��������� ���������, �������� �������� ������� � ���������, �������������� ���� �������, ���� ����� ���������� � ���������������. ��� ��� �������� ������ �������� ���������, ����� ����� ��������.

� "������-����������" (11.10.6) ���������:

������������� ����� ������� ��������������
�������������� ���������� �������� ���������

"����� ���� �� ������ ���� ������, ������� ��� �����������, � ���� �� ������ ���� ������� "���" � "���" �� ��������� � ����� ���� � �����, �� ������ ���� ����� ������ ����, �� �� ������ ���� ��������, ��� ������� ��������� � ��������� ������, ���� ��������� �� �������, �� ������ ������� ����� � ������������� �������; ��� ��� �������� �������� �������".

� ������ �������, � "�������-�������" ������� �������� ������������ �������: �� �����, ������, ������������ ������������� ������, ���������, ����, �����, �������������, ��������� ��������, �������� � �������� ���������� ������, ������ ����������� ������������, ���������, ��������� ������� �� ����� ���, ��������� �� ��������� � ������ �����, ����, ������ �� ���� ������������������� ��������, �������� ���� �����, ������� �� �������� � �������������, ���������� � ����� �����������, ���������� ���� �������� �� ��, ��� �������� ������, ������, ������ ����������� ��������, �������� � �� ����� ����� ������ ���� ���������� ���������, �� �� ����� ������� ������������ ����������� ��� ����; ��� ����� ����, ����������, �� ������� � �������.

���� ��-�� �������� �������� ������� ������������ ������������ ����� ����������� �����, �� ��������� �� ���� ���� ��������� �, ��������������, �������� ������ ��������� � ����������. � �� ������ ��� - ��� �������� ����������� �� ������ �������, � ����� �������� � ���� ���������. ������� ������� ���� ������������ � �� ��������� ����� ��������.

������������� ����������� ������, ��� ���� ������ ���������� ������� ��� ������� � ������� ������ ����.

����� ��� ��������� ����������� �����������
����� ������� ���� ������������� �������

���� ������ ��������� ��������� �������, ���� � ��� ������ � �������� �� ��� ����������, ����� ������, ����� �� �� ����� ��������� ����������. �������� ������� ������ ����� ������ ��������� ������ ����. ����� ���� ������� ���� ����� ���. ��� ���������� ������������� ������� ������ ����������� ������ ��������� ���� �� �� �� ���� ������ ������, ��� ������� ������.

����� ����, ���� ��������� ����������� � ��������: ��� ���� �������� �� ����� ��������� � �������� �� �� ����������� ��������, ��� ������� �������� �� ����� ����� ����, ��� �� � �������� ������� ����� �� ���� �����, ����������� ��� ���������. ������� ������� ���� ���������� � �� ������ ��������� ������������ ��������.

��� �� �����, ����������� � ��������� ������� �� ��������� ������ �� �� �� ���� ��������� � �� ������ ���������, ������� �������� ��� ���. ��������� �������, ������� ��� ���������� ������, ����� ���������� �� ����������� ��������� ������������, ������� �� ��������� ������ �����, ����� �� ������ ��������� ������������� �������� ��������� �������� ���� ������ ����. ������� ����� �������� �������, �������� �� � ��������� ����, ���� ������, ��� ���� ����������� ����� ��������� ��������� ��� �������. �����������-������� ������ ������������, ���� ������ ��� ������� �������. ��������� ����������� ������� ����� ������ ������ ���� ���� � ����� ���� ��� ��������. ����������� ����� ����������� ������� ���� ������, ��� ���� ������������ �������� ���������� ���������, � ������� ������ �������� �������� ������������� � ��������� ������ �����. ����� ������� �������������� ���������� ������ ����� �������� ������ ��������, �� ������� ��� ���� ����������� ��� � ������ �� �����. ����� � "����-������-������" ����������� � �������� ��������� �������.

"�����-������" ���������, ��� ������ ������ ��������� ������ ����� ��� ���� ������ ����, �������� ����������� ��� ���������� ����������������: ����� �����, ����� � �.�. ������ ������ ����, �� ������ ������ ������� ���� ������ ��������� �������, ��������� ���� ���� �������� � ������� ��� ������. ������� �� ������� � ����������� ���������� ��� ����������� ����� �������� ����� ��������, �����, ��� �� ��������, ��� ������, �����, �� ������� �� ����� (�����), ������ � ��� ����. ������ ������ �������� ��� ���������� ����. ������� ������ ���������� ���, ��� ������� ��������� �������. ������� ������ ���������� ��� ���������� ���� ���� � ������� ����� ��������. ������ ����� � ��� ������, ������ ��������, ������ ���������� � �������� ��������. ����� ����, � ���� ��������� �������, ��� ����, ������������� � ������ �������� ����� ���������� � ����� �� ���������.

� "����-������" ������� ���� �������, ��� ����� ������ ��������� �������, ��� �������, ������, �����, �� ������� �������� ��� �����, ��������, ���� ��� �������� � ���� - ���� ���� ������� ������ ������������ � ������� ������ ������������. ������� ������ ����������� ������-���� �������� ���� �� ������ � ����� ��������, ����� ������ �������� ���������� ���� � ����. ����� ���� �� ������� ��������� �������, �������� ����������� �������� � �������� �� ��������� ������� �������. ����� ������ ������ ���������� ������ ��� ����� ����.

� "�����-�����" ������ ���� �������: "����� �� ������ �� ������ ����� ��������, �� ������ ��� �� �� ���������� �������� ������������ ����� ��� (����, ��� ������). �� ��� ����� ��������������� �� ������ �� ��������� ����������� ����". � "����-������" ���������, ��� �� ������� ��������, ��� ������ ��� ��� ������ ������, ���������� � ���� �� ����� ��� �������� ����������� ��� ������ �������� � ���������. ����� ������� ������ ����� �� ����� ����, ����� ������ ���������� ��� �������� ��������. � �� ������� ���� ������ � ����� � ���������, ���� ���� ����� �� ��������.

� "������-����������" �����������, ��� ���������� � ������ ��������� �������. ������� ������ ������ ��� ����������� ��� ���� ������������� ��� �������� - ������� � �����. ��� ������� ����������� �� ���������� ������ � ���������� �������, ������� ������� ������ "��", ����� ����� "108", ����������� ������ "���������", � ���� ����� � ��������� ���������� ��� ��������� �������. ������� �����, ��� ������� ������ ������ ��������� ������� ����� �� �� �� ���� ������ ��� �� ��������� ����������� ����. ������ ������ ����, ���� ��� �� ���� ���������� ��� ����, ������ ���� ������ ��� ��� ����������. ��� ��������� ��������� ������� ������� ���������� ����������� ����� ��� ���������� � � ��������� ������������ ��������� ������� �� ����� ��������. ������ ���������� ������ �� ���������� ��� ����� �� ������ � ����. ��, ��� ������� ����� ������, ����� � ������ ������� ���������� ��������� ������� � ���� ����� ����� ������������ ���, ��� ������� ����.

� "�����-������" ���������, ��� ���� ����� �������� ������� �������� ��� ����������, ������ � ����� ��������� ��� ����. ������� � ������ ������� ������ ����������� ���� ��� ������ ���-���� ��� �� ����. � ������, ���� ������ �� ���������� ��������� ���� ���� ������ ������ �����, � ���� �� �������� ������� �������, ��� �������� ���������, ������ ���������. � ����� � ���� "������-����������" �������:

�� ������ ��� �������� ������� ������� ��

����� �������� ������� ����� � "����-������-������":

�������� ���� �������������� ���� �� ��������� �������
������ �� ���������� ��� ������� �� �������

�� ������ ����� ��������������� ������ ��������, � ����, � ������ ������������� �� ����������� ���������� � ������� ������ ��� �� ������ ����. 

��� ��������� � ������, ��� ��������, �� ������ ����� ������ �������� (�������� ��������������� �����), �� ����� ����� ����������� ���������-���� � ������� ����. ��� �� ���������, ��� �������, �� ���������� ����������, �� ����� ����� ����������� ��������, ��������� ��� ���� ������. ��� ����� ����� ������ ����� ������ ���������. ����� �������� ������� � ����������� �����:

������������� ���-������������������ ���-����������
������ ����������� ��� ������

������� ����� - ��������� �������. ���, ��� �������� ����� ���������� � �����-������, ������� ������� ���� ���������� ����� ��������� - ������� ����.

� "�����-�����" ����������� ����, ��� ��� ����� ����������������� �������� �������� �������. ���, ��� �� �������� ����� �������� ���������, ������� �� �������� � ����� ���������. ����� (���������), �������� ����������� ������� ������, - ��� ��, ��� ���������� ��� ����� � ���� ��������������� ������. � "������-������" ���������, ��� ��� ������ ������������ � ������ � ������� ����������� ��������, ��� � ����������� ��������� ��� ������������ �������� ���������� ����������.

���� ���������� ��� ������� ����������������
����� �������������� ���������� ������ ������

����� �������� ������� �����: "������ ����������� ��������� �������".

����������� ��������� ���������� ������� ���������� ���������. ���, ��� ����� ������� ������ ����, ������ �������� �������� ���������� �� ��������� ��������� ������� � ���������� ��������� �������� �������. ��� �������� ����� ����� �� ����������� �������, ��������� ��� ������ ������������������ ������� ����.

� "������-����������" ������� ������ ������� ������ �����-�������� (����. 10.50.34):

����� ����� ������������� ����� ��������� ��
������� ������������� ���� �������� ����

� ������� ������ ������� ���������, ������� ������ ��������� ��, ��� ������� ����, ��� ����, ��� ������ ��������� ���� �����������, �������������� ����� �����: ���������� ���� ���������, ����������� �����������, ����������� �������� � �.�.

������� ���� �������� ��������� ���������� ����� ������:

��� �������� ������� ����� ������������ �� (����. 7.7.10)

���, ��� ������������ �� ����� � ������� ��������, ���������� �������������� �����, �������� ����������� � ���������� �������� ������ ��� ����, ������� ������������� ������������� � �������� ������ �������. ��� ������ ����� ��������, ��� �������� ��� ���� - ��� ���������� ����������� �������. ��� ������� ��������� ����� ������ � �����, ������� ��, ��� ���������� ��������, ����� ��������� ��������� ������ ����������� ����. � 11-�� ������ "����-������-������" ���������, ��� ��������, ����������� ���� �������������� ���� - ��� ����� ������� ����. "�����-������" ������������, ��� ���, ��� ����������� ������ ��������� ������� ������, ��� ������������ ����, ����������� ������ ������ � ���� ������. � ������ ������ �� �������, ��� ���� - ��� ��� ������� ������. �� - ������� �����, �� ����� �������, �� ������� � ��������� ���������, � �� ����� �������, ��� ��� ������ ��� �����������. � "������-������" ������� ������ �������: "�� ��������, �� �����, ���� �� ����� �� ���� �������". ������ - ��� ����� ��������� �������, � ���� - ����� ������� ����. ���� ���� ���-���� �������, �� ������� ���� �� �������. �� ������� ������ �� ����� ������ � ���� ��� ��� ����� ���� ����. � �������� ������� - ��� ��������, ����� �������� �� - ����� ��� ����, �� �� ���� ���������� �� ��������� ����� ������� ������ �������. ����� ������� ��� ����, ��� ���������� ��������� ���������, ��������� ������� �������� ����� � ����� ����� �������� � ���������� �����, ����� ������ ���� ��������� ���������. ��������� ������� �������� ������ � ���� ����������� ������� �������, ������� �������� ����� ��������, ��� ��������� �������. ��� ��� ��, ��� �� ������� ��� ����� ����������:

��� ����� ������ ����� �������� ����� �� ��

� ����� "��� ������������� �� ����� ��� ���������" "��� ��������" �������� � ������ ������ ������ � �������� �������. ����� ��������� ��� ������, �������� ���� �� "����" "���-������ �����������": ���� ���� �������, ��� ��� ����, ����� ������� ���������� �������, ������� ���������� � ��������� ������� � ������� � ���� �������. �������� ������� ������ ���������� ��������� ������, ��������� ����� ������ ��������� ��������: �� ������� ��� � �.�., ����� ������� ����� � ��������� ������ ���� ��������.

����� ������� �� �������� ���� ����� ��������� �������������� �������� ���������. �� � ������������ �����, ��� ������ ����� � �� ��������� ����������� ����� ������������ ���� - ��� ��� �����-������ � ����� �� �����. ������ ��������� ������� ������� �������� ������, ��� ���� �� �� �� ����. ���� �������� ��� �������� ������������ �������� ��� ������, �� ���� ������� ��� �� ������. ������ ������ ������� ���������� ������ � ��� ����, ��������� �� �������� ������� ����� �������. ��� ������ ���� ����� ������� ������� ���������� �� ����������� ����, �� ��� �� � ����� ����������� ������ ������ ������� ���������� ������� ������ � ������ ������� �������� ����� �������.

���� ����� ������������, ���� �� ������ ����������, ����� �� �������� �����. � �������� ���������, ��� ���� ��������� ������� ������� ��������� �� �������, �������� ������� ��� ��������� ����� ��������� ������� � ������ ������ �������. �� ���� ���� ���������, �� �������� �� ������ �����. ������� ����� ������ ��������� ������������� ��������� �������:

���� �������� �������� �������
���� �������� �� ����� ���� ���

���� �������� ������� �������, �� ������� �������, � ���� ���� ���������, �� ����� ������ ������� ������ �� ��������. 

������� ������� ���� ������������, ����� �� ������� �� �������� ������ ��������������� � ����, ����� �� ������� ��������.

���� ������ ��������� ����� ��������� �����
����������� ������ ���� ������ ��������� ���������

���� �������� �� ������ ��������� �������, ��� �� �������� ���������, �� ��, ���� �������� ������, ��, ��� �� ������ �� ������ ��������� �������, ������� ���������� ������, ��������, - ��� ��� ����������� �������� �����, ������ ��� �������� ������� - ������� ���������� ������� ����� � ������ �� �������� ��������������� ������.

������� ������ ������� ���� ����� ������������ � �������� �������� ������ ��� ����, �� ������ ��������� � �������, ������� �� ���� ������������ �������� ������� ������� (��������-������). ����� ������� �� ���������� ����� ��������������� � ��������� ��������. ���� ����� ����� ����� �������� ��������� ������� ������ �������� ����� ��� �������, ��������� ��� ������. ��� ����� ���������� ������ ����� ���� ����� ���� � ������ ������� �� ��� ����� ���������������. ���� ������ �� ����� ������� ������ �, ����������� ����������, ������ ������������ ����, �� ����� �� ��������� ������ ������� �� ����� ������ �������� � �������� �� �� ������� ����.

��� ������� ������� ������ �������� ���� � ������ ���� ���������� �����������. � ������� � ��������, ����� ������, ��� ��� ����, ��� ��������. �� �� �������� ����, �������� �� ��������� ������, �� ��������� ����������� � ��� �������� ����. �� �� ������� ���� �������. �� - ����������� ����� �������. ���� �� ��� �� ����� �������, �� ���� ��� �����, ���� ��� ����������, � ���� ��� ����������� � ���� ��������� �� ����� ���� ������. ��� ���������� ������ ����������� ���� �� ��� ���, � ��� �� ����� ������, ������ ��� ��������� ��� ��� �����. �������, �� ������ ���� �������, �� �������� ���� ������ � ������� ���� ������. �� ��� ������� �� ����� � �����, � �� ������ � ������� ���� ��������� ���� �����. �� - ��������, �������� � ����������, � � - ��� ������ �����.

����� � ��������, ����� �� ������ �� ���� ����� ��������? ������, �������! ��� ����, ������������ ������������ ��������� ������ �������, ���� ��� ������������, �����, ����, ��� ������� ������, ������� ������ �������� ��� ���� ������ � ����? ��� � ����� ����, ����� �� ������ � ������� ����, ����� ��� ��� ������ ������� ������ ��� ���? ������� ����, �� ������� �� ����� ��� ���� ����� �������� ����, ����������, ��� �������� ���. � �� ��������� ������ - ������ � ��� �������� ������. ��� ���, ��� ������ �������, ��� ���, ��� �� ������� � ���� ����� �������� ���������, ��� �������� ����� ���� ������������ ����������, ��� ��� �� ������ ������. � ����� ���� � ���� ����� ����� ����, ������� ��������� � �������� � ���! ��� ��� ��������� �� ���� � ����� �������, � ���������� ����������! � ������ ����� ����, ��� ������ ����� �������� ������. ����� ����, ����������, �������� � ����� �������� ����.

�������: ����� ���������


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100