= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
= ������ =

Hari-katha >>  ������ ��������� >> ����� ������� �������

�����| ���������� | ������

10

������������� �����-��

�������������? � ���?

���������, � ����� ������ � ������. ��� ������ �� ������ ���� ������� ���. � �� ���� ��������!

������, �� ��� ����� ���������� ���� ��������? �� �� � ��?

� ��� �� ������� ����� ����? ����� ��� �� ��������, ��� � ������ ��������� �� ����� ������������� ������?

���� ���, � ������, ��� ��� ������� �����������, � ���� � ���� ��� ��� � ������� ��.

� ���� ������� �����������, �� ��� ������� ����� ���� � �������� � �������, ��� ��� �����. � � �������, ��� ������ ���������� ��� �������. � �� �������. �������-�� ��� � �����.

��������� � ����� ���������� ������ �� � ��������. � ������ � �� ���� �����������, �� �� ����������, ��� ��� � �� ���� �� �����, �� ��� ��������. ������ ������ �����, �������� �����, ��� ������ ��������� � ���� ���, ���� ����� �� ����� � ����� ������?

��� ����� �� ����.

� ����� �� ���� ����.

�������� �� ��� ��� ������������ � ������������, � � ������� ���. � ����� ���. ��� �� ��������� � ���� �� ��� ��� � ����� ���. ����� �� �������, � ������, ��� ��������!� � ��� �� ������� ����������. � ���� ������ � ����, ��������� ��� ������: ������� ���� ����� � ������ �� ����.

�������, ��� � ��� ������ ��� �����, ���� ��� �������� �������� ������. ���� ����� ������ ��������� ����������� � ������. ������������ ����� �� ���� �������, ������������ ���������, ��� �������� �������� ������� ���� �� ��������� � ����� ���, ������ �� ����� �������, ��� � � ����� ������������������ ���������� ����������� ����. �������� ��������� ���������� �������, ����������� ������������ ����� ��� �������� ���� �����, ����� �� ���� � ��������, �� ����� �� ����, ��� ������ ����� ���黅 ��� ���� ���������� �� ��� ����� ���, �� ��� ��������� �� ���� ����������!

�� ������� ���� ������ ��� ��� ���� � ����������� ���� ��� ����, �� �������� ��������� ��� ����������� ������.

���� ������� �������� ��, ���� �� ����� ���� ���� �����, � ������ ������� ��� ���������

�������� ������ ������!

��� � ���� � ������� ����� �����. � ����� ������ �� �������� ��, ���� ����� � ���� �� ��������� ������.

�� ��, ��� ������ ������������ �� ���� ���� �������, ����������� � � �������� ��������� ��� ����. ��� ��������� ������� ������ (�� ����� ������ �����������) ������� ������������ ������.

�� � ������ �� �� ������� ��������!

�?

�� ����� ��� ��-���������� ������� ������� ������. �� ��������� � ����, ��� ��� �����, ������� ��������� � ���������, � ������ �����������: ������� �������� �� ���� � ����������� ������!

������ �������. ������, ������, ���� ������ ������

� ������������� ����� ���� ������� ������ ������� �����������. ������� ��� ����������, �������, �� ����� ������, �� �������. ������ ������ �������, ����� �� ��������� � ���������� ������, � ����� ��� �� ������� ���� �������� �� �������, � �� ������ � ������ ������ ������. � ������������ �� ������.

������� �������� ������ (�������, ��� � ������) ����������� ��, � �� �.

� ����, ��� �� ����������� �� ����, �� � �� ���� �� ������ ��������� ������. ���� �� �� ���������� �� ����, �����, ���� ������������� ���������� �����������, � ����� ���������� � ��������? ���� ������������� ���������� ��� �����, ��� � � ������ ��� � ��������������� �������?

���� ��������� ����, ��� ��� ����, ������ ��������� ����, ��� ����� ��� ����� ���� ������ ���� �����������:

��, ��� �����������.

���, ��� ������ �� �����������.

��� �� ����������� ������������� ����, ��� ������ ����� � ��������������� �������.

����� �������� �� �������� ��������?

����� �������� ������� �� �? �������� �������� � �������, �� ��� ���� �����?

��.

��������� � �������, �� ������� �������� ����� � ����������� ������, � ��������� ������ �� �� ������ �� ���� ������.

��.

������. ����� ������. � ����� �� �� �� ��������� ����������, ����� �� �������� �� �� ��������� � ����� ���������� ��� ����� ������� � �� ������, � ����� ������ �������, ��������� ������ ������� �����.

� �� ���� ������, ����� ��������� ���������� �����! ��� ������ ������� ������ ���. ����� ���� �������� � ����������� �� �����, ��� �������� ����������. ��� �� � ��������.

������ ������� ����.

� ������ ���� �������� ���������� � ���� ����� ����������� �������������. ��� ������ ��, ��� �� ����� ���� ��������� ���.

� �� �������, ����� ������� �����������, ��� ��, ������� �� ������ ����, ���-���� ������ ����?

� ����� ������� ����� ���� �� ������ ������� ����. ���������� ����� ���������� ��������, ������������, ���������� ����� � ����� � ������ ��������. ���� �� ���������, ��� ��� ������ �����, �������� ��, ��������������� ��������� ������� � ������� ���� ����� ����������. ������� ��� ��������� ������������� � �������� ������� �����. ������� ��� � ����� ������. ������� ��� � ����� ��� ��� ��� ����!

������� � �� � ��� �����������, ����� ���������� �� ���������, ��� � ������� �� ���������� �� ��������� � ���� ������, ����� �������������.

� �� �� ����� ����� � ��� � ��� �� �����������, ��� � ���� ���� ���� � ����� ������� � ���� ������� ����.

� ���� ������������ �������������� ������� ������ ������� ����.

�������, ����������, ���������, ��� ��� ����� ���� ������������ � ���, � ����?

���� �� ������, ��� ���-�� ��������� ��� ���� ����� ������� � ������� ������ � ������� ����� ������� �������, �� ����������� ������������ ��� ��� � ����. � ����� �������, �� ����������� ������������� ��� �� ��, ��� �� ������� � ���������� ���� ����, � ������ ������ ��� � ����� �� ��� �����������. ���� �������, �� ������ ��������: �������, ����������! ������� �����!�

� ������ �������, �� ���������, ��� ��� ������ �������� �����, � ��� ���� ��� ��� ����� �� ��������.

�� ���������� ����� ��������� ����������� ������������ ���� ����, � ������ � ���� ��������� ���� ��������. ������������ ��� ���� ����������, �� � ���� � ������ � ���� � ��������!

������ �������� ������ � ����? � ��� ������ ��� ����� � �����? ��� ������ �� �������, ����� �� ���� �������� ���-�� ������.

�� ��������. ���� ��������� ���, ��� ������ ��������� ������ �� ����. � ������ ������ ���, ��� ����� �� ��� ��������� ���� ����������. ���� �� ����� (������, ����� ��������������, ���������������� �������) �����, ��� �� �������� ������� � �����, ������� ��������. ������ � � ����������� ���, ����� �� �������������� ���� ������.

�������, �����������

���.

� ������� �� ������ ��� ������� ���� � ���������. ��� ������ ������� ������� ����� � ��� ������ ����� ���������� �����?

�� ������ ������� ������� ����� ���������� ���������. �� ������ ������� ������� � ���������������� ���������� �����, � ������ �������� ��� ����� �����. ������� �� ������� �������.

���� ��������� ������� ��������, ����� ���������� ������ �������: ���� �� �������� �����, ����� �, ������ ������, ����� �� �� �� ����!� ���: ����� �� ����� ������ �������, � �������� �� �� ���� � ������� �� ��� ������������!�

� ���� ������� �������� ������� �� ���� � �� ������ �� �������� � ��, ��� � ������� ������� �����: ������ ��������� ��������������� ���� ������ � �������. � ����� � ������� � ���������, ���� �� ����, �����, �� ������� �������� ��������� � �����, �� ��� ������� ������ ����� �� ����� ���� ��������� ����� ����.

� �� ����� ���� ������?

� ������ ������ ����� ���� ����� ���������. �� �� ������ �����, ��� ������ ���-�� ������� �����

��� ��� �������. ������, ��� ������� ��������� � ������� ����!

���������� �� ����, ��� �� ��� ���� ����� �������, ������ ������������ ����� ���������. ����� ������ �������� ��� ������� �������� �����.

��� �������.

�������-�� � ���������� ����, ������ ����������. �������-�� � ���������� ���������, � ����� ������� ����������� � �������� �������������. ����� � ��� ����� ������� ����������� ����������� � ������ ���� �� ���� ���� ���!

��������� � ���?

���� �� ������� ������, ��� �������! ����������, ����������� ������� � ������� ������������ ������ ���������� ����� ������� �����, ����� ������������ ������ ���� ������������ ������. ��� ����-�� �������� ������� �������� ���������, � ��� ����-�� ��������� � ���!

� � ��������, ����� �� �������� ���� ��������� ����, ������ ���� ������ ���� �������. ������ ��� ����, �� ����� ���� �������. ����� ������� ������������ �������. ��� ������� ������, �� � ��� ����� ���.

������� ����� � ����� �������� �����. ������� �������� �������, ����� ���� ���� ����������� ������. � ������� ������ ���� � ������ ������� ����� � ����� �������� � ������ � � ����� � ��� �� �����!

� ������������ ��� ����� ����� ������������ �����������, � �� ���������, ����� �� ��� ��������� ���� � �� ����� ������

����� �� ��������� ������������ ����������, �� ������� � ��� � ��������� ���� �� �� �������. ������ �� ��� ����������� � ���, ��� ������ �� ����������� ���������� ���� ����� ���������� ���������.

��� ����������, ��� ���� ��, �������� ���� ����� ��������� ����, ��� ����� �� ��������. ������� ������ ���������� ����� ����, ����� � �������� � ����. ��� �� ���������� ��� ��� ������������ ����������, ����� � � �� ����� ���� ���, ��� � ����!

���������� ��� ������ �������: ������� ������ ������ ���������� � ���������� �������. ������ �� ������� �������, ���������� ������ ����� �����. ������ �� �������, � ������ ��������� ���� ������ � ������� ����������.

������ ������� �� ����� ���: ������� ���� ���� ��� �� �������. �� ���� ����� ����� ����������� � ���, ����� ������� �������. �� ������ ������� ������ ������� ���� �� ����� �����, � ������ � ������ �������� ��� �����. � �������� ������� ���� � ���, ��� ������ ��� ��� ���������, � ��� ������ ���������� �����.

���, ��� ������ ����������� �������, ��������, ��� ���� ������ ���������� ������ �� ����������� (�����, ��������, ��� ������������ ���), � ������� � ����� ������ �� ��������� ������ � ��� �� �� �� ����. �� �����, ��� ��� ���������� ������ ���, ���� ����� ������� �� ���, ���� ����� ��������. �������-�� �� � �� ������� �� ������� � ��������.

��� �� �������� ����, ��� ����, �� �� ������ ������ ���� ������ ���, ��� ������, � �� �����. ���� �� �� ����������� ���������� ����� ������ ���������� �����, �� ������� ��, �� ��������� ���� ��, ��� ������.

�����| ���������� | ������


� 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.