= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ ��������� >> �������� �.�.������� >> ������� �������� ������

������� �������� ������
�������� �� ��������� ��������� ������ ����

�� ������ � ��� � ������������� ������ �������
����� �����������


����� ������ ��� ����� ����� � ������ ������������ ������������ �������� �� ������ �������� ��������� �������� ������� � ������������ ����� � �� ����������� ��������. ������ ����� � ������� ���������� ������ ������������� ����� ���������� � ������� ��� ����������� �������� - ���������. ������� ����������� ������ ������ ������ � �������� �������� ��������� ��������. � ��������� ����� �������� ���������� ������� ���������� � ������ 70-� ����� XX ���� � ������������ ��������������. ���л ���������� ������ �������� ������ � ����������� ������ ������� �������� ������ � ������ ������� ��������.

 ����� ����������, ��� ����� ��������� � ������ � ��� ��� ����������?

- ������� ����������, ��� ���������, ��� �� ���� ���� ��������, - ���� �� ���� �������� ��������, ������� ���������� � ������� ������ ����������� � �����, � ������ ���������������� �� ����� ����. ��� ����� ������ ��� ������������ ����� �������. �������� � ������ �������� ������ 30 ���. ��� ������ ������������� � ���� �������, ����� ���������� ������ �������� ������������� ����� ���������� ������� ���� � 1971 ����.

�������� ������, ������� �� ����������, - ��� �� �������, � ������, ����� �����, ��������������� ��������� ����������� �������������, ���������� �� ��������� ��������������� ����� ���������-����. ������ � ������ ������������� ����� 100 ������ � ����� 80 ����� ��������. � 1988 ����, ����� ���� �������� ���� ���������� ����������������, �� ������ �������� ���� ����������. � ��� ��� ���� �������������� 10 ��������� ���� �� ������� �����. ������ ����� �� ��������� ��������� ������������ ������ ����������� ��� � ������, ��� � � ������� ������ ����� ���.

� ��� ���� ��� ���������� ������������������ ��������������� ����������, �� ���� ����� ��� �������� �������� ����������� �����������. ����� ����, �� ������ �� ������ ������ � ��������� � ���� ������ ��������������. � ��� ���� ��� ���������� �������������� � ����������� ���������������� ��������������, �� ��� �� �������� �� �������� �� ������ �������.

- ���������� ������, ��� �������, ������� ���������� ���������, �� ����������� ��� ����� � ��� �������� �������� ������ �������� ������, ��������� ����������� ��� ��������� ���������� ������ �������� �� ������. ��� �� �� ��� �����������������?

- �� ��� ������, ��� ������ �������������� �����, ������� �� ��� ��� ���� �������� ��� �������. ������� - ����� ������������� �������. � ����� ����� ��� ��������� � ���������� �����������. �������� �������� ������ - ��� ������ �� ��� ������� � ������. ��� ���� � ���� - ���� �� ����� ������� ����������� ������, � �������� ��� �������-������� �����. � � ��������� �������� ����� ��� ���� ����� ���������� ����� ������ � ����� ��������� �������.

�����������, ��� ����� ����� �������, �� ����������������� � ������� ��������, �� ������������� ���� �������� � ������������������. ���������� ������ �������� ������ �� ��������� ���. �� ������� ��������� ����� � ��������� �� ���������� ���� � ������� �� �������������, ������������ � ����� ������������ ��������������� ��������, ������������ � �������� ��� ������� 500 ���. ��� � ��������� ����� � ����� � ����, � ����� ��������� ��������� � ������ ��������.

- ������� �������������� � �������� ������ ���������� �� ���������. ��� ���������� �� ���������� � ����� ���������� ����������?

- �� ���� ����������� � ���� �������. ��� �������� ���������� ���� ������������. �������� ��������� ������������, ������������, ��������� ������ �� ����������� �����, � ��������� ���������. ������� � �������� - ����� ����� ��������������� ������. � ������ �� ��������� ����� �������������� ��������, ��� ���� ����� (�� ��������� - ������������), ���� ���� (�������), ������� ���� (��������) ��� �������. � ���� ����� � ����� ������������� �� �������� � ������� ������ �����. ��� ����� ������ �� ������� ������������ ������, �� �� �������������� �������, �� �� ������� �����.

� ������������ � ����� ���������� ����� ���� ������������ �������� �����. ����� ��������, ��� �������� � ��������, � ������ ������� ����������� � ������� ������������ ��������, � �������� ����������. ������� ���������-���� ������� ���������� �� ������� ���� ��� 250 ��� �����, � ������ ������������ ������������ ��. ��������� � ������ �������� ������ ����� �������� ������, ������� ����� ���� ������ � ����� �� ��������. �������, �� ������������ ����� ��������� ��������� � ������������ ������� �� ���� ������� �����. �� �� ����� ���� ��� �������� �� ������ ������� �������, ��� ��� ����� ���������� �� ������ ������.

- � 80-� ���� ������ ����� �������� �������� ������ ����������� �������� � ���� ������ � ������. ���� �� � ��� �������� � ��������������� ������� ������?

- � ����� ������� ������ ���, ���� ������ �� ��� ������� � �����������. ������ � �������� �� ������. � ������ �������������� ��������� � ������������� ����������� �����, ������� ��������� ����� ����������. �� ���, ������, ����������.

�� ���� ��������� �����������, ����� ����������� ����� ����������� ���������������� � 1997 ����. ������ ����� �� �������, ��� ���� ����� ������������� � ����������, � �������� ��������. �����������, ����������, ������ ������������ ��������� � ������������ �������������. ������ �� ��� �� ��� �������� ����������� �����.

- ������ �������� ������ - ���������� ������ �������-����. ������ ��� ������ ������� � ��������� ����� ����������� � ������� ������� ������������ ���������.

- ��, �������������, ��������������� ������� �� ������� ���� ��������. �, ������, ��� ����� �����. ����� ��������, ��� ������ ���������� �������� ����������� ��� �������. �� ���������� �������� ����� ���������� ������� ��������, ������� ����������� ����������� ������� �� ���� ������ ���� ���������� ������� ������� ��������� ��������.

�������, ������� � ��� ��������, ��� �������� ������ ����. � ������ ��� �������, �� ������ �������� ��� � ���������, ��� ����� ��� ������ �������, �� ������� ��������� �����, ������� �� ����� ��� ���������������. �������, � ���������� ��������� ����� ����������� �� �����������.

- ���������-���� ����������� ������ �� ����� ������ �������� � ����� ������ �������� ������������� � ������. �� ����� ������ ��� � ��������, �������� ���� �������� � ��������� � ������. ������ � ���� ����� ��������� ��������� ������������� ���������, ���� �������� ������ ������ ������ � ���������� ������� ��� ��������?

- ������ - ��� ���, � �� -��� ��. �� �� � ���� ������ �� ������ ��� ��������� � ����������� ��� ��������. ��������� ������ �������������� �������� �������������� ���������� ����������� ��������� � �� �������� ������������. � ���� ������ �� ����������� �������� � ��������� ��������.

���������, � ������� �� ���������, ����� ���������� ������ �������, � ���� �� ����������� ������������ ���� ������ ������������� �� �������� �����. ����� ���� ���� � ����� � ���������� ������, ������� � ���� �� ��, � ��� ������� ��� �������: ���� �� ������� ����� ������������ ����, ��� ������������ ������� ������, � ��� - �������. � ������������, ��������, ����� �������� ������� ���� �������� ���������, �������������, ���������������, ��� � � ������������ ���� ��������� ������������? �� �� ��������� ������, �� ����� ��� �����, ����� �� ����.

- �� ��������� � ����������������� ������������ ��������. ��� �������, ��� ������� ���������� ����. ��� �������������� �� ��������������� ����������� ��� ��� ����������� ����� ��������?

- �� ���� �������, ��� � ��� ��� �������� ��������������� ����������������� ������������� ��� ������� ������ ������� ��� ����� �� �������. ������ ������� ���� �� ����� ��������, ��� ���������� ���� �������� � � ��� ������� �������� ��������. � ������������������� - ��� ��, ��� ���� ��������. ������� ���������� ��������� ������������ ������������ ������ � �������� ���������� �����, ������� ���������� � ��� �����. ����� � ����������� � ����� ����������, ���� ��� ������ ����� �������� � �������������. �� ��� ������, �� �� � ���� ������ �� ������ ������������ ������������������� � ����� ��������. �� ������ �� ������ �� ����������, ���� � ��� ��� ���������� ������� ��������� ����� �����.

- ������� �� ����� �������� ������� ��� ����� � �������� ������� ������������� � ����������������� ����. ����� � ���������, ������� ������� ������� ��������� � ������� ���� �������.

- � ���������, ��� �� ������������ ������. �� �� ����� �������������� ���� � �� �����, ��� ������ � ������� ������ �������� �� �����. � �������, ��� ������ ��������� ��� ���, ���� �� 100% ���������� �� �����. � ���� ����� ��� �������������� ��������������� ���� �� �������� �����, ������� ��������� ������� ����� ����������. � �������� ������ ����������, ��� ��� ������� � ��������� ��������� ���� �������. ����� �� ������, ��� ����� ����������, �� �������� ����� ����������� ������.

- �� ���� ����� ������ ���������������� ���������?

- �� �������� ����� � �������������� �� �� �������������. ����, ��� �������, ���� �� ����� ��, ��� ��� �������� ���������. ������������� - ��� ������������ ����, �� ��� ���� ��������� �� ������ ����������. �� �� ������ ������� �� ����������, �� ��� ���� ��� ���-�� ����� ������� �������.

- ��������� �� ���� �������� � ������������ ����� ������?

- �������� - ��� ����� ������������ ��� ���������������� ���������. �� - �������� ���� � ���������� �������� �������������. ��� �� ������, ��� � ��� ��� �������� �������, �� ��� ���� �� �� ���������� ������� ������ ����� ������. �� ��� ������, ����� ������� ���������� ����������� � ��������, ��������� ����������� ����� � ������. ���� �������� �� ������ ������������ ������������ �����, ���� ������ �������� �������� ������ ����� �� ��������� ���������� ���������.

- ������, �� ��� ������, ����������� �������� �������� �������� ������ � ������?

- � ��� ���� ���� ���� � ������������ �����������, ��������� ���� ����, ������� ��������� � ���������� ������ � ��� �����, � ����� ��� ������������ � ���. �� �� ������ ������ �������������� ����-�� � ���� ���� � ������ �����������. �� ����� ���� ������ ��������� ���������-����� � �����, ��� ������ ��������� ��, ���� �� ����� ����� ���������������� ��������������. � ��� ���� ����� ������ ����� �������������� ������ �������, ������� �������������� ������� ����������. ����-�� ���������� ��������, � ���-�� ��������� � ����������� ������.

������ ������, "����������� ������", 19 ���� 2002�.


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100