= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ ��������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� ������ �������� ������ >> ���� ��� ������� ����

���� ��� ������� ����

10 ������ 512 ��� �����-��� (20/6/98)
������ ������� ��� �������� ������ ����
(����� ������� ����� ����������), ��� ������

 ,  ..  .  1999 .

����� �� ���� ������� � ����������� � ��� �������� ������ �����, ��� �������������������� ���� ������� �������� �������� ���: ������� ����-�����! ����, ��� ��������� ������. ������ �� � �� ��, ����� �������� ����-�����? ���� � ����� ���-������, �����-�� �����, �� ��� �� ����-�����. ����-����� — ��� ��� ����! ��� ����� ��������.

����-�����, ���������� �� ������ ����, ����� �������� ������ ������ ������� ����. �� �� ������ �� �� ����� ����. ���� ����� ��������� ������� ����� ���� ��� ���������� ���� ����� ����: �������� ����, ������ � ������. �� ����������-�����, ��������� ������, �� ���������� ������ — ����� � ����, � ���������� ��������! ����� �� ������� ����� � �����?! ��, ��� ��� ���� ����, — ��-�����. ��� ���������� ����� ���. ����� ������� �� ����� ����� ������. ����� ���� ������ ������ � ������ ������ — � ����, ��� ���� ���������� ����������! ������ ���-�� ������ — �����. ����� �� ����� ���� ����������!

�����, ���������� �� ������, �������� � ����������� ����! �� ���� �������� ����-�����, ������ �������� — ��� ����������! � ���� ���� ����� ��������. � ��� ��� ������ ������ � ����-�������. ����� �� ��� �� ����� ������������ � ������!!! � ���������������. ���, ��� ����� �������� ������� ����� ����, �� ������ ������������ � ���������. �����, ������� �� ��������� ���������, — ����� �� ��� ������? �����, ������� ������������� � �������, — ��� ����-�����! ����-�����, ���������� �� ����, ������ � ������ ����������� ����. ��� ������ ��� ����������! ������ ������ �������� ����-����� ����������! ����-����� — ��� ����. ���� ������������, ��� ����� ����� �������������. ���������� ����� — �� ����-�����. � ���� ���������� ����� ����.

� ���� ��� �� ����������� �����. ������� ���� �������� ������ ��� � ���� � ������� [������ ����� ��������� �������]. �� ���� ������ � ���� ���������� [������ ������ ���� ����������, ����� �������� ����� ����������], �������� ���������� �� ���������� � ��� ����� ����������. ������ �� ������� ������������� � ���������, ��������, �������� � ������ �����. � ��������� ��� ��������� ����������� ���� ��� ������. ����� � ��� ����� ��������� ������, � �� ������ ��� ������ ���������. ���������� ���-��� ��������� �������. ������� ���� ��� ���� �������: �� ��� ������� ������� � ���?�

� �������, ��� �� ����.

�� ��������: ������ ��� ������� ����� ��� � ���������, ��� ���-�� ����������, ��������� ���, ����������, ���� �������.

� ��������� �� ���� ��������. ������� ������: �������. ����� � ����� � �������, �� ���� � ���� ������������ �� ��� ��� � ���������. � ������ � �������� � ������, ��� ������� ��������. ��� ���� ����� ����! ���������� ����������� �� ����-����� � ������. ��� �������� ����� ���� ����. ����� ����� ����, ��� �������� ������������, ������������ ������, �������� � ������������� ������� �������, ���������, ��� ���� ������� ���� �� ������������ � �� ����� ����, �� �� ������� �� �� ��� ����� ������������. ��� �� � ���������. ������� ����������� � ����� ���� �������������. ������ ���� ��������� ����� ��������� ����������, ��� ��� ������� � ������. �������, ������ �� ��� ����� ������, ����� ���������� �� ������. ��� ��� ������� ������� ����-�����, ����� ��� ��� ������������ � ��� ������� ������� ������ ������� �� ���� �������. ������ ��� ��� �������� ����.

����� ����, ��� ���� �������� �����, ��� ���� ���� �������� ��� �� ��������� ����. ����� ���� ��� ���� ������� ������� �� ��� � ������:
— ������� ������� ��� ���-��.
— ��-��, � ������.
— ���, ������� ���. �� ����e����.
— �������� ��! �� ������� ��� � ������� ��������� ��� ��������� ����-�����, ��� � ���� �� ��� ���������. ����� ������ ���, ��������.
— �� ������, — ����� ��, — ���, ��� ��� ������� �������, �� ��� ������� �� ���, � ��� ������ ������. ������ �������, ��� �� �������� ���-�� �����. �� ����� �� �������� �� ����, ���� ����� ���-�� �� ������� ������. �� ����� ��!� ������ ���?

� ������� ���:
— ��� ������. ������� ������ ������ ����, � ��� ���� ������� �� ���������� �� �������� ����. ������� �� ��� ����� �������� ��� ���� — ��� ����-�����.

����-����� ������ ����� ����������. � �������� � ����, ����� ����������. � ������, ����� �� ���� �������� ��������, ����� ���� �������. � ���������� ������ ���������� ����, � ������ ������. ���� ��� ��! �����, �����!� �� ��� ����� �� ������ �� ��� ����� �������������� ���������������. ��� ����� ����� ������������ ������������! ��� �� �������� ���������! �������� � ��������� ����� ��, ��� ������ ���; ��, ��� �� ����������� ���������, �� ����� �������� � ���. ���� ����� ��������������, ���������������� ��������, ��� ������� ���� ���� �����. �� ������ � �.�. ��� �� ����-�����. ����-����� �� ������ ��������� ������. ����-����� — ��� ����� ���������� ������. ������� ��� ������ ������ � ����, ��� ��� ������� �������� ���� �������� ������ — � ���� ������ ���������� �� ������ ��������������� �����.

������� ����-����� ����� ������. ����� ������ ����� ����, ��� ��� �� ������� �������� — ������, ��� ������� �������, — � �� ����� ������ ����� �������� ��������� — ������, ��� �������� ��������. ��������� ��������� �� ������� ���� ���������� ��������� — ��-�� ����� �� �� �������� ��������� �����������. ��� ���� ���������! ����� ��� ������� �����, �� ���������� � ������-�������, ��������� ���, � �� ��� ������� ����� ����� ������ � ���, � �� ������ �� ����������. � ��������� ������, ��� ����������.

��� ���� �������� �������, ��� � ����������� ��� ���������� ����, ��� ������ �� ����� � ����, � ��� ������ �� ����� ������� � ���. ��� �� ��� �������? ��� ������� ����. ��� �������� ����������� ����! ���, ��� ���� ������������, ���������� ������� ������������! � � ������������ � ���� — ������� ���������� ������. ������ — ���������, ������� — ���������, ������� — ���������, ������ — ���������, ������� — ���������, ������� — ���������, �� ���������� �������� � ������� �� ������������, � ������ �������� � �� ��������, � �� ��������� ������������ �������. ������, �� ������������ ���� ���� ����� ����������. ���������� ��������� — ����. ��� ������ ��� ������ ���. ��� ������� ������� � ������! ��� �������� ��� ��� ���� ��������. ������� �������:

����� �����-������-������� ����-����� ����������� \
������ ����-����������� ������ �������-������ \\

— ���: 10.47.631

� ��������, � ���������, � ���� ����� ������� ������� �������� ���� ��� ��������� ������� ����. ��� ��, ��� ������ ���� � ������������ ����. � �������� �� �����. ��� ����� ������! ��� ����� �������� � ������. � ��� ��� �������� ������ � ������, �� �� ����� ������, ��� �� ����� ��������? ���� ���-�� �������� ��� �������� � ���, � ��� �� ������ �� �����, ��� ��� ��������? ��������� �� ������ ������ ���� ��� ������, ��������� �� �������! �� �������, �� �� ������� ������. �������� ��������� ���� �� �������� ��� ������ � ��� ��������� — �� �� ������� �� ������������ �������� ��������� � ���, ����� �� ������ ��������. ����������� �������� ������ � ����������.

��� ��� ��� ����� �������� — �������� ����-�����. ������ �������� ��������� ����� ��������. �� ����� ���� ������� �������� �������� ���, � � ������ ��������� ������. ��� ���� �������� ����� ����� ���: ���� �� �� �� ���, ������ ��, ��� ������ �� �������, �� �����. ������ �����, �� �� ������ �������� ������. ������ ��� ��, ��� ������ �� �������, � ��� ��, ��� ������ �� �������, �� ����� ����. ����� ����� ������� ���� �� � �� �������� ����������� ��� ������. �������, ���� � � ��������� ��������, ���� � �� � ����� ��������� ����������� ���� ���������, ���� � �� ������ ���������� �� ����������, �� �����, �� ������� �������, � ������� ��������� ��� ����, ���� �� � �� ����. �� ����� ���: ��� ������ �������� ���� ������ ��������! ���� �� ����� ����������� ����, �, ����������, ��������� ��������� ����� �� ����. ����-����� ������� ���� � ���� ���� ����������� ��� ������. �������, ���� ������� ���� �������������, � ��� �� ����� �������� ���. ������ � ���, � ���� ��������� ���� ���� ���������.

�� ���� � ������ ����, � ������, ��� �������� �������� �� ����������, � �� ���� �������� �� ������� �����, — ����� ��������� �� ������ �� ������� �����! ��� �� �� ������? �� ��������� �� ����� �������� � ���� ������� ���������, ����� �� ������ ���� � ������ — �� � �� ���� �������!

��������� ���: � ����������?
— ����������? ��� ����� ������������?

��������� ��� (��������� �� ��������� ����): ��.
— ��� � ����� ������, ����� ��������� ����������, ��� ���?

��������� ���� (��������� �� ��������� ����): �� ����� ���������.
— �� ������ ��������, � �� ����� ��������� � ����������, ��� ���� �� ���, � ��� �������� � ��������� ��� ���������� ������? (�������)

������-�����-��������� �� �����-���������� ��� �� \
��������� ���������� ������������ ���� ����� \\


 1 ����������� ���������� ����� ������� ������ ��� ����-����� ����� ����� �� ���� ������� ����, �����-������-[�������] ������� �� ������, ������� �����, ������ ������� ����-�����-������� ����� ������ ����-����� ������ ������� � �������� �������-������ ��� ��� ����.

�������: �������� �.�.���������


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100