= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.���� �������� >> ���� �����

...������ ���� �����. ���� �����, ��� ������ ��� ���������� ����������, ��� ����� ���� �������� ����� �������� � �������� �������. �� ����. � ������������� ��������: ���������� ������, ������������� ������� � ������ ���������� ��� �������. ���� � ������� ����� �������� ����� ��� ������ ���, ��� ����� ��� ��. ������ �������� ���� ������� �������� ���������� ������������ ��������.

������ ���������� ������:

samsara-davanala-lidha-loka
tranaya karunya ghana-ghanatvam

���� ��������� ������� � ���� ��� ��� ����, ����� �������� �������������� ����, ��� �� �������� ���������� �������. �������- ��������... �� � ���� ����. �� �����. � ����, �������� ������� ������. ����� ����� �� ����� ���� ������� �����. �� �� ������ �������� ����� ����� �������. �������� ������� ������� �����. �� ��������, �� �������, �� ���� ��������� �������� �� �� ������� ����������� ������ �����. ���������� ������. ����, ���� ������������ � ��������, �������� �����. � ��������, �� ������� ���� �����. �� � ��������, ������� ������ ������������ �� ����, ������� ������ �������� � ������. ���, �� � ������ ��������. ������ ��� ����� ��� �� �� �������������� � ����, ��� ����, �� ����������� ���� ������� �� �������� ���. ����� ���� �����, ��� ������������� �� ����.

���� ��� ���� � ���� ���� ����� � ���� "�����", � ���� "�����": ����������-, ������������- � �����������-����. ��� �����. �� �� ������� ����, ������� ������ �������� ������... ���� ����� ����� �����������. � ������ ���������� ����������� ���� - ��� ����- ���� ����������. ���� ���� ��� ����������. ����� ���������� �� ������ ����������� ����� ������ ��� � ����� ���������. ���� ���� ���, ��� ����������� �������, ��� ��������� ������. ������ ������� ����. ���� ������� �� ��������� ������ � ���� �����. �� ��������� ���������� ������ ��� ����, ��� �� �������� �� ������ ������������� �������. ���� �� ��������������, ��, ��� �� �����, �� �����������. ��� �� �� �� ����, �� �� ��������� ��� ��� ����, �� ��������� ��� ������ ��� �������� �������. ������� ����������. ����� �� "������" �� �� ������� �� �����, ����-��������� ������� �� � ���� � �������� �� �������. ���� ����� ����� �������� � ������������� ������: �� ��������� "������" � ������ ��. �� �� �������� ��������������. ����� �� ���������� �������� �� �� ������ ����������, �� ���������. � ����� �� ���������� �� �� �������� �������� ��� ���, ����� � ����� ���� ��� �����. ������ ���� �� ������� ����.

���� - ��� ��������, ����������, � �� ����� ������� ������ - ��������, � ��� �� ����� ������� ������ - �������.

sakSad-dharitvena samasta-Sastrair uktas tatha�

�� ���� ����� ��������, ������������, ��� ���� ����� ����, ���������� �������:

sakSad-dharitvena samasta-Sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya

������ ��� ���� �������� ������������ ���������� ��������� ���������� �������. �� ��������� ������� �� ��������� �������� �� ���� � ���������� ��� ������������� �������. �� ������� �� ����� ������������ ���� ��������� ���. ���������� ������ ������:

gurur brahma guru viSnu guru deva maheSvara
guru sakSad parabrahma tasmai Sri gurave namah

���� - ��� � ������, � �������, � �����. �� ���������� �������� ����� ���� � �����. ����, ���� � ��������� ������� ����, ���� �� ������������ ���, ����� ��� �������� � �������, ��������� �������, ����� �������������. ���� �������� ��������� ��������. �� ���� ������ (�������). �������, � � ����� �������� ��������������, ��� ���� �� ������ ����, �� ������ �����, �� ������ �������� ��� ������. ��� ���, �� �������� ����������� ���������, �� ���������� ���� �������� ���� ������ ������, ��� �� �������� ������������ ��������� ������� � ������� ����� ���. �� ���� ������������ ���������� ����� �������. ������� ������������ ����� ����, �� � ������� ����� ������������ � ��� ���������. ��������� ������ �������, � ������� - ����������. ������� - �� ���� ������. ���� ��� ����� - �� ������. ���� ������ �������, ����������� � ��� �������� ��������� ���������.

aham bhakta-paradhino
hy asvatantra iva dvija
mad-bhaktanam ca ye bhaktas
te me bhaktatama matah

������� �������: "���������, ������� ������ ���, �� �������� ����� �������. �� ���, ��� ������ ����� ����������, ��-���������� �����". ����������, ��� ��������� ���������� ���� ���� ��������� �������. �� ��������� �� �������� �� ����� ������, ���.

na me bhakta pranaSyati

��������� ��� �� �������� ��������� ��������� �������. � ����������� ��������� �� ����� ����� ����� ���������� �������, ��� ������, ��� �������, ��� �������, ��� �����. ����, ���� �� ������ �����, �� ������ �����, ���:

yasya prasadad bhagavat prasado
yasya prasadan na gati kuto 'pi

���� ���� ������������, ����� � ������� ����� ������������. ���� ���� �� ������������, ������� �� ������������. ����, �� ������ ������ ��������� ������������� ������ ����. � �������, ��� ��������� ���� ��������� �������� ������ ��� ����, ����� ������� ���, � �� ��� ������������ �����������. ����� �������, �������� ����������.

������� ���� ���������, ����������� �������� ��� ������ � ���� ����� ��� �������. ���� ������ ����. ����� - ����� ������ ������. ������� ���������, ����� ������� ��� �������, ����������� �� ����� ��������. ��������� ��� ������ �� ����. �������. ��� �����. ����� ��������� �������� � ������������ �����, �� ������ �������� ������ ���� � ���� � ��������� � ����������� �����. ����������� ������� �����, �� �� ������ ���������, ����� ��� �����. � ��������� ��������� ������ � ����������� �����, �� ���� ������ ��� ���������� ����. ����� �������, ������ ���������, ����� ������ ������ �������, ������: "���� ����� ��������� �����. �������!" ����� ��������� �����. ���� ���, ����������� ��� ����� �������. �� ������: "��� ����� �������� � ���������, �� ����� �� ��������� ������� ��� ��� ����� �������. �������, �� �� ��������� � ����. �� ����, ��� �� ����� ��������, �� ������������, ������ ���� �������. �� �� �������: "����� �������� ��� ��� ������, �� � �� ���� ������ ���� ����� ���� ������� � �����. � �� ���� ����� �������". ������� ������ �� ������� ������ ��������� � ������ ���������. ��������� ���� �������� ����� ���������. ��� ��� �� ������ ������� ��� ������. �� ������ ������ ���� � ���".

��� �� �� ������ ����, �� ������ ������ ���. ���� ���� ��� ������� ������. ������� ���� ����������, ���� ����������, ����� �� ����� �� ����� �����. ������ ����� �������, � ��� ��� �� ������������. ����� �����-�� ����� ��� ������, �� � ���� ������� ���������� ��� ��� ����� ���: "������ �� ��� ������?" ���� ���������� � ������� � ����� ������� ����� ���������� � �����. ��� ������, ��� ������ �� ����� ��� �����. � ���������� ���� ��� ����. �� �������� �� �������� ������ ������. �� ������� ����������. ����� ���������� ������ ����������, ������� ���������� ������: "��� ��� ������� ������?" - "������ ���� ����� � ���� ���� �������, � ����� �������". ��� ������� ����� �� ������� ����� � ���� ���� ��������. ���� ��� ����� �������: "�� ���������� ���������� ������� ����. ��� ��� ���� ����? ����� �����, ��� ������". ���������� �������: "����� ��� ������ � ���� ������ � ������� �� �������� � ���, ��� ���� ����� ����". - "������".

�� �� ������ �������� ����: "��� �� ���������!". ��� �� ���� ����. ����, ��� �� �� ������ ����, �� ������� ������ ��������� ��� ��������. ����� �� �������� ���������. �� �� ���������� ���������� � ����������. ���������� ���� ����������� ������ ����. ��� ��� �� ��� �������� ����� ������. �� ��� ����� ������ ��������.

��� ��� �����, �������� ���������� ���� �������� �������� �������. ���� �� ������ �������� �� ���� �� �� �� ����. ��� �� �� �� ������, ��� ������ ������������ ����, ����� ����� ���� �������� "������������" � "������" ����, � ���������. ��� ������, ������, �������� ������, ����� �����, �����������, � ����� - ����������� ���� � ������ ����... � ���, � ����� ������, ������� �������� � ����, ������������ � ���� �����, � ��������������� ����. ���� � �������� �������� ������� ����� ����, ������, � ������������� ������������ � ������������� ����. ������ ��� ��� ���� � ��������� ������� ������ ��������. ��������, ����������� �������- �����������, ����������� �������� ������. ��� ��� ���������� ��������? ���������, ������, ������, ������, ������, ����, ��������, �������, ������, ����, �������� � ����-�����������. ��� - ���������� ��������:

dharmasya tattvam nihitam guhayam
mahajano yena gatah sa panthah

�� ������ ��������� ����������, �� ���� ����, ������� ��� ������������. �� ������ ��������� ������� ������ ����, ������ ����-���������. ���, ���� ����� ���� �� ����� ���� ����������� ���������������, ������ �������������� � ���������. ����������� ����-��������� �� �������� ���� �� �����, ��� ��������������. ��� ��������� ������ ��������������. ��� �� ������ ����������. ���������, ��� ������ ����� ������� ����� ���������...��� �� �� �� ���� ������ ����, �� ������ ������ ����, � ���, � ���� �������, ������ ����... � ��� ��� ���������� �� ���� � ����. ��� ���������� �� �� ����������, ������������ ������. ��� �������� �������. �������� ����� ������ ��������� � ������������ � ���������� ������ ����, ������� ����� ������� ������ ����. ��� �������� ����-���������.

���������� ���������� ������ ����������� ���������: ���, ������, �����, ������. ���, ��� ������-����������, ����� ������ �� ������. �����-��������� - �� ��������. ������-��������� - �� ������. � ������-��������� �� ������, ��������, ����� � ���������, ������� ����� ������, ������-����. ��� ������ ���������� ����� �������� ��������-, ����������-, ���������- � �������-������������.

sampradaya vihinas ye mantras te nisphala matah

������ ��������� ����� ���� ������, � ��� �����������. �����-������ ����� �����������. ��������, ��������� �������: "������� �����", � �� ������� "���� ������". � ��� - ���������, � � ��� - �������������. ������ �����������. ��� �� �����, ��� �������� ������� ����������� ��������� ���������� � ���� ���� �, �������� ������� � ���������������, ���� ��������� ������ ���� ����� �������, ����� �� ������������� ����� ������� �������, ������� summum bonum, ����������� �����. ��� ��� ���, � �������, ������- �����. �� ����� ������ ������� ������ � �����. �� ���� - ��� ��������� ����������-������ �... �����-���������, ������ ���� - �����. ��� ����� �����, ������������. ������������ �� �������� ���������. ��������� ������� �� ����, ������� �������, �������� ������������, �������������, � ����������, � ��������. �� � ����� ����������:

varnaSramacaravata puruSena para puman
viSnur aradhyate pumsam nanyat tat-toSa karanam

���������� ������� ������� ��� ��������� �� ���������. ����� ���������� ��� �� ������ ��������, ����� �������� �������, �� �������� ��������� ���, ����������� ������, ����� ������� ��� ��������� ������������. ���������� �������: "���������, ��� ���� �������, �����, � ��� ���� ������, ����?" ��������� �������:

varnaSramacara va ta,
varnaSramacara va ta

"��� ��� ������� ����������-������, ��� - ��������� ������, ����������� �����. ������ ��� ��� ���� ������ ��������� ��������� ����������. ��������, �������, ������ � �����; ����������, ���������, ����������� � �������. ��� ����������-������, ������� ��� ������ ���������. ���������� ������������ ���������� - ���� �������, � ������ ����� - �����-�����, �������������� �����. ����� ����� ������������, ���� ������ ����� ��������� ����������-������". �� ���������� ������: "���, ����������, ��������� ������ ������. ��, ��� �� ������, ���������, �� �� �������� ������� ������� �� ��� ������. � ����� - ������ � ���, ��� ���� ����������". ����� ��������� ������������ ����� �������:

yat karoSi yad aSnasi
yaj juhoSi dadasi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruSva mad-arpanam

"��� �� �� �� �����, ������� ��� ���, ��������� ��� ���. �� ����������� ����������� ����� ������������, �����, ������� ��������� ���. ���� �� �� ������ ������������ ���, � ������ ����� ����, �� ������ �� �������� � ���� ����". ������� �� ������� ����� � ��������, ��������� ������ �����, ������ ������ � ���������. �� �������� �������� ����� ����� ������������. ���� �� ������������ ������� ������� ������������ �������, ����� ������� �� ������������ �� ���� �����, � �� ������ �������� �����, �������, ������������� �� ������ �����, �� ������ �� ��������� �����. ������� ������� - ��� ������������ ��� ������������� � ����������, ����� ��� ����� ������������ �������". �� ���������� ������: "���. ��������� ������ ������, ��� ������!" ����� ��������� ���������:

sarva-dharman parityajya
mam ekam Saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
mokSayiSyami ma Sucah

"������� ��� �����������, ��� ������, ������� �����������, � �������� ���. ����� � �������� ���� �� ���� ����������� ����� ������������". �� ���������� ���������: "��� ������!" ����� ��������� �������:

brahma-bhutah prasannatma
na Socati na kankSati
samah sarveSu bhuteSu
mad-bhaktim labhate param

"���, ��� ��������� ��������� ������-�����... ����� ���-�� ��������� ����� ���������, �� ������ �� � ��� �� ��������� � ������ �� ��������� ������ ����-����... �� ������ �� ��������. �����, �� ������������ ��� ������ �������. ����� ������� ������� ���- �������... ����� ������� ����� ��� ����, ����� �������� ������, �����������. ���������� ������� ����������: "��, � �������� ���, �� ����� ��� ����� ���� ������..." � ��������� �������:

jnane prayasam udapasya namanta eva
jivanti san-mukharitam bhavadiya-vartam
sthane sthitah Sruti-gatam tanu-van-manobhir
ye prayaso jita jito 'py asi tais tri-lokyam

"������ ������ ������� � ���-��. �� ����� �������� ������ ������, ���������� �������, ��������� ����������� ������ ����, ������������� ����, ��������. �� ���� ���������� ������� ������������� � ��������� �������. ����� ����� ������ �����������, ������ �����������". � ����� ��������� ���������: "������ ������ ����������� � ���� �����: �����-����, �����-����, ������-����, ��������-����, ��������-����". �� ����������� � ������ ���� � ����� ������� � ��������-����, ���� ������������ � �����-������, �� ����������� �����, �� ������� �� ����� ����������� ����, � ������� ������ �������� �����... ������ ����� ����� ���������� ������: "��, ������ �� ������ � �������. �������� ��� � ����� ������ � �����, �� �� �����". ��������� �������: "��� ������ � ���� ����, ��� �� ����� ����� ������. �� �� �����������. � �� ���� �������� �� ����� ����. ����� � ���� ������� �� �������� �� ���� �� �������� ���������. ����� �������� �� �����, ���� ���������� ��� ����". ����� ��������� ������: "��� ������ � ���� ����, ��� �� ��� ������� � ���� ����� ����������. ������ �� � ������, � �� ����� ����, � �� �� ������� �������!". ����, ��� �� ����� ���������, ���������� ��������� ������������� � ������-�����. �� ����� ������� ��� ������ ���� ������. �� ���� ���� ���������� �������� ��������. ��� ������������ ������. ���������� ��� �� ��������� ������� � ������� ������������ �����, ���� � ���� �� ������ ����� �������� �������. �� ���� ������� ���������� �������, ����� ����� �������� ����. ����� ������ �� ���������� ����� � �������... �� ������� ������ �� �������� �� ���������. �� ������, ��� �������� ����� ������ ���. �� �� ��������. ������ ���� ���� �����������, ����� �� ���� ������� ����. ������ ����� � ��� ��� ������� ������ ���. ��������� ����... "�� ������, ��� �������� �� ��������� ����. ������� ������ ����, ����� ������, ������, � ������... �� ������ �� ��������� ����..." ���������. ��� ��������� �� ��������� ����. �� ������ ��, ��� ������ ����� ������ ���. ��� ������� ��� ������ ��� ����� �� �������, ��� �� �����... � ��� ������ ������� ������� ������ �������...

����, ���� �� ����� �� ���������; �� ������ ���������� ����� ��������. ������ ��� ����� ������ ������� �� ������ � ������ ��� ��� ���������� �� ������� �����. ��� ������ ����� ���, ��� ���� ������ �����, �� ������, ���� ���� �����... � ���������� ���� ���� ����� ��������.

������ ��������� ��������� � ����������, �� � �� ���, ����� �� ��������� ������� �������, ����� �� ��� ������� � ���� ������. ��������� ������ ���������� ���� ������� �������� � �������. ������ ���������� ������ ���-�� ��������� � ���������� ���������, �� �������� ��� ���� ���� �����. �� ������, � ������� �������, �� ��� ������ �� �������. ������ �� ����������� ��������� ������, ������ ��� ���������� ��������� ��� � ���� ����������, � ���������� �������. ��� ������, ��� �� �����, � �����������-����, �� ���������� � ���� ������ ��� ���� ��� ������. �� ��� ���� ����� �����-����� ��� ����������, ��� � �����-�� ������ �����, ��� ������ ������� ����������� � ��������. �� ������������ ������ �� ����� �������� ����������, �� ��������- ��������� (������� ��� �������), ��������� ���� (��������) � �������-�����. ������ ������� �� ����������� ���� �����, ������ ��� ����� ������ �� ��� ������ ���������� ����������. ����� �� ����� ���������� ��� �������, �� �� �� ��� �������� � ����������. �� ������ ���������. ��� �� �� ����� ����������, ���������� ��������� ��� � ����� ������. �� �� ���������. ���. ��� ������� ����... ����� ��� � �������-�������, ������� ������, � ��������� ��� ��� �� ������� ������. ��� �� ����������. ������ ��� ���������� ��� �������������. ���, ��� ����������, �������, ����������, ���������, ��������� ��������������� �� ����������. ��� ��������� �� ��� �����������... �� ������ �� ��������� ��� ����� ����, ��� �����! ������ � �������� ����. �� ������ ���� �������, �� �������� �� �� �������� ���� ����� ���� �����������? ��� �� ��������. ����� ����� ��� ����������. ������ ����� ������������� �������. �� ������ ���������� �����������, ����� �� ��� �������� ������� �������... �� ������ ������ ��� �� ����� ����, ������ ��� ����� ������������: ���� ����� ����, ������ - ��� ���-�� (�������). ������ �����... ��� �����! �� ����� ���� ��- �������...

����� ��� �������� ��������� ��������� ������� ��������� �������� ���������... �������� ��������� ���� �������� ���������� ���� ��������, �� �� �� ����� �� ���������. ������� ��������� �������: "�� ������ ��������� ���� ����". �� ��������� �������� �������: "� �� ��������. ��� ��������� ������ ������ � ���������". ����� ��������� ������� ���������� �� ��������� � ���� ��������� ��� �������. �� ��� ����. ��� ���� ����� ������������ ���. ��� ��������� ������� ���, ����� �� ������� ������ ��������� ����������. �� �������: "���. � �� ������ ������ �����, ����� ��� ����� ���������� ������� �� ��������� � ������ ��������-���������. � ������� ����������� �������� ���� ���������� ���� �������. � �� ������ ������". �� ����� �� ���������� ������� ����������� ���������. �� �������� ������ ��� � ������-������. �������� ������� ���������� ��� �������. � � ���� ����� ������ ���� ����� � �������� ������-������ ����� ��������. � ��� �������: "����������, ����� ��� ��� ������������� ������-������ � ����!" ��������� �������� �������:

ami vRddha jaratura, likhite kanpaye kara,
mane kichu smarana na haya

"� ����. � �� ���� ������. ��� ���� ��������. � ���� ������ ������. ��� � ���� ������?" �� ����� �������:

ei grantha lekhaya more madana-mohana

"����� ������-����� �����. � �� ���� ������. �����-����� ����� ������. � � ����, ��� �������, ��������� ���, ��� �� ����������. � ��� �� ���� ������, �� �� ������� ������-������..." ��� � ���� ��������� ��������� �������, ��� �� - ����, ��� ����� � ������������:

puriSera kita haite muni se laghiStha

"� ����, ��� ����� � ������������..." � ��� ����� ����� ������ ����������� ������������, ��� ������ ����� - �����. ���� �� �������� ��������-�����������, ���� ���� �� �� ������ �����, �� � ��� ���� ����������� �������, ����� �������� �� ����� ����. ���� ���� �� �� ������ �����, ����� ��������. ������ ��� ��� ����� ����� �����. ����� �������: "� �� ����. ��� �������� ������- �������. ��� �� �����". � ���� ����� ������� ��������� ����, �� ������ ��� ����, ����� ������� ������, ����� � �����������. ����� �� �������� ���� �����. ���� �������: "� ����!", � ������: "���� �!". ������ ����� �������� ���� ����������� "�����������". ���! ���, ��� ������� ��������� ��������, ��������� ���������: "����� ��� �����, ���� �� ����������� ����� �����, ����� �� ������������. �� ����� ���� ��������� ��� ���!"

emana nirghrna more keba krpa kare
eka nityananda vinu jagat bhitare

"��� ����� ������ ����� �����������? ��� ����� ������? ��� ������ - ��� ������ ������� �������� � ������� ����������. ������ �������������� ���������� � ���� �������� ��� �����". � ������ �� ����� ������������� ���, ����� ��������-�����������. ��������� ������ �������:

jaho hoilo caitanya... gaura-govinda lila... mahajana hoilo mulo siddha

"����� ���-�� ������ ��������-�����������, ��� ������ ����, ���� ���� ��� ���� ������� �����. �� ��� ������ ������ �����, ������ �����, ��� �� ��������". �� ������ ��-�� �����. �� ����, ��� �� ����� ������, ������, ��� ��� ������ �� ����. ��� ����������� ���������, ��� ����. � �� ����� ��������� ������������ ������ �����������. ������ �����������. ��� ���� �������� �� �����, �� ������� �������������. �� ������ ���� �������...

(������ ������)

...�� ������ �� ������, ��� ����������� ����-���. ��� ����� ����� ������ ���! ��� ����� �����. ������ ������� � ��������, ������� ������ ���... �� ������, ��� ��� �� �����������, �� ��� ������ ���� �������. ����� ������� �����, ��� �� ���-�� �����������, ��� ����������. ������� ������:

prithivite ache yato nagaradi grama
sarvatra pracara hoibe mora nama

"� ������ �������� ����� ����, � ������ ������ � ������� ����� ���� ��� ���". ������ ��� ������������ ����� ����������. � �� ���������� ���, ��� �� ������. ��� �� ������, �������� �� ��, ��� ��� ����. �� ������ �� ���� � �����, ������ � ��� �� ����. �� ������ ����. ������ �������. �� ������� ����, �������� � ��������... �� ������� ���� � �����, ������������ � �����. � ������������ �����, ��� ���� �� ������� ������� �������� �������������� �����. ��� ���� ���� ������� �������. ��������� ������� �������� � ������ ���� ����� ����� � ���� �� �����, ��� ������. �� �� ����� � �������� ������ ���: ���� ������ ���� ������ ������ ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����. � ������� ���� ����� �� ����� � �������� ������. ������ ����. ��� ������, �� ����� �� ��������. ����� �� ����� � ���������� ��������: "���� � ������������ � �����? ����� ����� ���������� �����, ���� ����� �� ����� ������� ������ ���?" �� �� ���������� ������. ��� ���� ������. � ����� ��� � ���... �������, �������� ���� ������� �������, ����� �� ������ ������ �����... ���������� ����� �������������� �������������. ����� ��������� ���������� ����� ��� ���������. �� ������ ��� ����������� �����. �� ��� ������� ������, � ����� ��� �������, ����� �������� ������ � ��������������� �������. �� ������������� ������ ��, ��� ��� ����������. �� ��� ������ ��������, ����� �������� � �������� ������, ����� ������ ����-���������� � �������� �������.

���� ������ �� ����� �������, �� � �������... ������ �� ��� ���� �� �����������, ��� ���� �����-�� ������ �����, ��� ���� ����� ��� ���-�� ������ �������. ��������� ��� �����. � ���� ��� ���� ���������� ����� ����������� ��������, ��� ������� ���� ������, ����� ����������� ������ � ����� ���� ����-���. ������ ����� ������ ���� �����, ��� ����� ������, ��� ����� �������� ����������, ���� � ��������� �������� ���������� ���-�� ������. �������� ������� ��������� ����, ������� ������ ���������� �� 60 ��� 70 ������. � ���� ������. ���� ������ ��� ���� ����, � ������ � ����������. � ����� �������� ������� ����, �� �������, ��� ������������� � �������� �������. �� �������: "������ �� �� ����� �� �����?" � �������: "� ���� ����� ��������. � � ���������-������ ����� � �������� ��������. � �� ���� ����. ��� ��, � �� ����������". � � ��������� ������ ���� �� ����������� �� �������, � � �������� ��� ������� ��� ���� �� ������ ��������. � �� ������� � ���� �� ������ �������� �������. ��� ���������� � ��� � ������� ���� ����. ����� �� ������ � ������, �� ������ - � ������, � �� ������� �� �������: "� ��������� �������� � ��������� ����������, �������� ������" ��� ������������ � ����� ����� �������������. ���� ������� ��� �������������, ����� ������ ������� ��. � ����� ����� �� ������: "�� ������� � ���������. �� ������� ��� ����". ����, � � �������� �������, ������ ������ ����������, ������� ������ � ���������� ������... �� ����� ��������� � �������� ����, ������� ������� ���������. ����� ��� ����. � �����������. �������, � �� ��� ����� �� �����������. ��� ��������� �����...

��� ���� ������, ������� ���... � ��������� �������, ����� ����� ������, �������� �������� ���� ������. �� � �� ����� � ������� ������� ���������, �������� ��� �������� �������, ���������� � ���������.

�� �������� ���� ������. � ������� �� ������������� ����. �� ��� � ���� �����. ����� �� �������. �� ��� ����� ��� ������ ���� ���. �� �������� ��������� ����������� ��� ���� ������. ��� ���. �� ������� �� ������, ���-�� ��������� � ��. �*, ������� ������� ���� ������ ������ �����������. � ����� ������ �������� ������: "���, �������, ������� �� �� ������, �� ������ ���- ������!" (��������� ������� ���� ���� �� ����������) � ��� ����������. ����� ��� ���� ��� ������ ������.

�� ������, � ����� ������� ��� ��������� ���, �� ��� �� ������ ��������. �� ����� ���� � ������������. ��� ������� ����������...

������ ��� ��������� ������ ������������ �������� ������. ����� �������� ��� ��� �������� ������ � �� ������ ������������ ���. ���� ������.

---
������ ��� ������������ ������� ��� ������ ������ �������� ���� ������� ���������, ����������� 7 ���� 2000 ����, � ������ �������, ��������.

������� � ����������� - ������ ��������,
������������ ������� - ������-����� ���


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100