= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.������� �������� >> ����-����

����-����
����� ������ ������.
������-����������, 10 �����, 21 �����.

����������

������-���������� �������� ������ ����������� ���������� �������. ��� ����� ��������� ����� (�����-����) � ������ ��������� ����������-������� ��� ������, ������������� ������������ ����. ������ � �������-������ ������ ��������� � ���� �����. ������-���������� � ��� ������ ������ ������� ���� ����� ������� ���������� ����������, ����������� � ���� ��� ��������� ��������� ���������. ������-���������� ��������� �� ����-�����, ��� �� ������ ����.

��������� ������������ ���� ����-����� �� ����� � ����-����, ��������� ����� ������-����������. ������-������ ����������� � ��� ����� � ���� ��������� ����������� ���� ����������� ����. ����� ����������� � ���� ��������� ����� �������� ����� ���� � ������� ��� ������ ���� ���������, ������� ��������� �� ������ ����� ������.

��� �������� ����������, ������������ ����� ����-����� � ���������, ������� ��������� � ������ ���� ��� �����, ����������� �������� �����-����� �� ��� ������� ��������� � ��� ����� ���������� � ��� �������. ����� �������� ������� � ����� ����� ������� ������� ��������� ������ ����� ������� � ����� ������������ �� ������-����������, ������������� �����-��������-������ � �����-��������-������ �������������. ��� ���������� ���������� ������ � ����� ����������� ��������-������� ������������� ����� ���� ��� �� ����� ������ � ����� �������� �� ����-�������.

��������� ���� �������, ��� ������������������� ������� �� ������ �������, ������������� ��� ���������� � ����� ��� ����-����, ��� ����-����������, �����-����, ��������-���� � ��� �����, ��� ��� ������� � 10 ����� ������-����������. ��� ������ ������ �������. �������� �� ���������, ������ �������, ���������� ����� ���������� (����������, ���� � �.�.), �������������� �� ���� ������ � ��������� ���������� ������ �� ������� ����������, ����� ������� ����� ����, � �� ����� ��� ��������� �� ����� �� ��� �����. ���������� ���� ������ ����������� ��������.

����� ���� �������, ������� ����� � �������� ����������� ������� ��� �������� ����������, ������� ��� ������-���������-������, ��� ���������-�������� � ������ ��������� ������. ��� ��������� �������� ������� �������� ��� ��������-�����������. ����� ��� ������ ��� �����, ��� ������� ���������� ��� ���, ��� ��� ����������� ������, ����������� ����, �� ������ ������� � ���� ������������������� �����.

������� �����, ��� ����� �� �������� � ������� ��������� � ����. ��� ���� ��������� � ��� ��������-����������� (���-����, 4.231-237). ����� ��������� �������� ������� �������:

�������������� � ����������� ���������� �������� ����������� ����-����� ��� ������ � ����, ������� �������� ������������ ���������, �� ������� ���������� ������� �����. �� ���� �� �� ����������, �� ����� �� ������ ������������ � ���� ����. ������� � ������ ������� ��� ���� ������� �������, ���, ����� ������ ������ ������ ������ �� ������ ��, � �� ����� ��� ������ �� ������ ��.

����� �������, ��������� ��� �������� ���������� � ��� ���������� ������ � ���� ������, ��������� ������������������� ����������, ������ ���������� ������-����. �� ��� ������, �������, ��� ������� ����� �����, ���� ����������� ������ ��� ���������, ������� ������ �� �������. ������ � ������� �� ��������� ����������� ��� ����������� ������������ � ���� �����. ������� ������ ��� �������� ������.

���� ��, ������� � ��������, �� �������� ���� ������ ��� ����, �� �� ���� ���� ����� ��� �������� ��������� �������. �������, ��������� �������� ���������, � �������� ��� ������ ��� ������ ���������.�

����� � ������ ��� ����, ����� ������� ����� ������� ������� �����. ����� ��������� �������� ������� �������� ��� ����, ������� ���� 10.33.36 ������-����������:

���������� ��������� ������� ����� ��������
�������� ������� ����� ��� ������ ������� ������

������ ������� ������� �� ��������� � �� ��� ������������� ����, �������� ��� ������ ��������� ���� ���������������� ����� � ��������� ��������� ������������ ���� (����-����), ��� ������, ��� ������� � ���, ���������� ������������� ������ ���. (��������-�����������, ���-���� 4.34)

����� ��������� �������� ��������� �� ��, ��� ������ ������� � ������ ����� ����� � ������������� ����������. ��� ��������, ��� ����� ������� ������� �� ���� �����, ��� ����������� � ��������� �����:

������� ����� ��������, ��� ��� ����
�������� ������ ��, ������� ����������

�� ���������� ����� ������� ����� � ������������� ����������. ������� ��� ������� ������ �����������. �� ������ ����� �������� �� �� ��������� ��� ����������� ����� (��������-�����������, ���-���� 4.35)

��� ���������� �������� ����� � �������� �� ����������� �������� ������ ����� ����� ������� �� ���� ������-���������� 10.33.36, ������� ��� ��� ������������ ����.

����� ���������� ��������� ������� ����� �������� ��������� �� ��, ��� ��������� ������� ��� ������ �������� � ����� ����������� ���������������� ����� � ��������� ������������� ����, �������� ��������������� � ����� ���������. �������, ���� ��� ������ ��������������� (��������), �� ��������� ������� � ���������. ���� ���������� ������ �������� (��������-������). ������� ������ ����� ��������� ��������� �������� ����, ��� ��� ��������� �������. ��������� ����� ������ ���������������, ������� ������� ������� � ���� �������� ����� ����� �������, � ����� � �������� �������.

� ����������� ����� �������, ���, ����� ���� ����� � ����, ������� ��������� ��������������� � ����� ���������. �������������� ����� ����� ������ ��������� � ������-���� (����), ������-���� (������� ������) � ���� ��������� � �������, ��������� � �������. �������� ��������������� � ������-����, ������ �������� ��� ������ � ������� ��������� ����� ����, ��� �����-���� (����� � ���� ����������� ������������� � ������ � �������� ������� � ���). ����� �������� ��������������� �� ���� ������� ������, �� ������ ���� �������� � ������ ���� ����, ����� ������� �� ��������� ��������������� � ��������� � �������, ��������� � ������� ����� �������� ����-�����.

��� ������ ��������� ��� ��� ���� ��� ����� ���������. ������ ����-�����, ���� ������� ����, ������� �� �������� ����������, �������� ����������� �������� � ���������� � �������, ���� ���� ��� ������� �������� �� ������������� ������� ����� �������. �������, ������ � ������ ������� ��������� �������� ����-����, ������� ���� ���������� ���������� ������������� ������� �������, � � ���� �� ����� ���� ��������. ���� ���� �������� ����������� � ����������� ������ ������-����������, ����� ��� ���������� ������-��������� ���� �� ������ (�� 10.33.39).

����� ������� ����� ��������� ����� ��������� �� ��, ��� �� �����, ������� ������ ������������ ����� ����, �������� ������� � ���� ���� ����� � ����� ������� ����� ������������� ���������� ���������� �������. ��� ���������� ��������� ����, ��� � ����� ����������� ����� ������� �������� ������ �� ������� ������ ����� (������ ����) � ������ ����� ���������� ������� � ����� �������� � ��� ����� ���������� ������� � ������������. ������� �����, ������� �� �������� ���� �����, ��������������� ����������� ����� ������� �������� ��� �������.

� ���� ����� ����������� ����� ����������. (� ���� ��������� ������ ���� ������������ ����� ���������). ����� ����� � ���, ��� ������� ����������� ������ ���� ���������. ������� �������, ��������� �������� �������� �������� ������� ������� �� �����. ������� ����� �������� � ����� ����������� ���������������� ����� ��� ����, ����� �������� ���� ��������������� � ������������� ����� (�����), � ����������� � ������������ (�������), � �������������� ������������� ��������� (������) � �� ���� ����� ��������� � ������������ � ���, ��� ��� ������� � ����������. ������� ���������, ��� ����������� ������� �������� �������� ��� �������. ������ ������� ��������, ��� ������� ��������� ���� ��������������� � ��������� ����� ��������� ������ ��������� �� ���������� � ��� ����������. ������� �������, ������� ��������� ��������������� � ������ ������ ������ ��-�� �� ����� � ����������.

� ����� ����������� �� ������-����������, ��������� ��� ���������-������, ����� ������� ����� �������: ���� �������� � ���������, ���� ���� ������������, ������ �� ����� �������, ������������� �� ����� ������������� ������������ �, ����� �������, ��� ���������� ���� �������� ������������� �� �������.�

����� ���������� ���������� ������ ��������� ���� ���� � ����� �����������, ��������� ��� �������� �������, ��������� �������: �������� ��������� ������������� ����, ����� �������� ��������������� � ����� ���������. ������� ������������ ����� �����, ����� ��������, ��������� �������� ���� ���, ���������� ������������� ������� �������. ������� �������, ��� ��������� ������� ���� � �������� �������� ������ �������. ��� ��� ������ � ������� � �������� �������� ����-�����? � ����-����, ����������� ��������-�����, ������� ���������� �� ���� ������ ��� �������. ������� ������������ �����, ������ ��� ������������������ ���������, ��� ����-���� �������� ����� ����������� � ������������� �����������, ���, ������ � ���, ��� ���� ���������� ���������� ���������� �������. ������� ��� ���������, ���������� �� ������, ��������� �������� ���� ���, ��������� ������ � �������� �������� � �������� ��������� ������������. ����� �� ���� ����� ���� �������� �� ���� ����?�

� ���� ��������� ������� ������������� � ��������� ���� �� ������-����������:

������ ���������� ����� �������� �� ���������
��������� ������ �������� ���������� �������� �����

�����, ��� �� �������� �������, ��������� ��������, �� �������� ����������� � ����������� ������ �����, ������� �� ������� ����������� ��� ���� ���� � ������. ���� ���-�� �� �������� ��������� ��������� ������� ����, ������� ����� ���, �� �� ����������� ��������. (�-�,10.33.30)

������� ����� ������������ ����� ����� ������� � ����� ���������� ���������� ������� �� ���� ���� ����������� � ���, ��� ����� ��������, ����������� � ������� ������������� ���� � ���������� ���������, �.�. �� ���������� ����������� ���������� �������, ������� �� ������ ��������� ������, ���� � ����� ����. ��� �� �������� � �������� ��������� ����� ������, �� ������� ���� ����� ������� ��������� ��� ��. ������� �������, ���� � ��� ������ ������������ ��������� ��, ��� �������� ���, ����������� ������������ ���������.

����� ����������� (���������), ���� ����������� ������������ ��� ����� ������� � ��������, �������� ������������ ���� ���������. � ������ ������ ��� ����� ��������� �� ������ ������ ����� ������������. ������� ����� � ���, ��� ������ ������� ������ ��������� ��������� �������. ��� �������� � ����������, ��������� ���� ��� �������, ��� ������ ��������� ���� � ����� ������.

����� ��� ��������� �� ��, ��� ��� �� � ���� ������ ������ ������. ���� ���-�� ����� ����� ���� �������� �������, �� �� ������� ����. ����� ��������� (��������) ��������, ��� ���� ���-�� �� ��������� � ������������� ������� � �� ����������� �������� ����� ��������� ��� ���������, �� ��� ������ ���������� �������� �� ���. ���� ���-����, ����� ������� ����, �� �������� ������ ����������� ��, �� ��������� ��������. ��� ������� ����, ����� ��, �� �����, �, ��������, ����� ��� ������� ����������� � ����������� ��� ����-������, ���, ��� ��� ����� ����� �� �������� ���.

����, � ���� ����� ����������� �������� ������ ���������. ����� � ����� ��� ������ ������� ������ (�� 10.33.36) ���� ��������� � ���, ��� �� ������ ���������, �� � ��� ����, ��� � ����� ������� �������� ���� ���, ������ ��������� ���������� ���������� �������. ��� ����������� ��������� � ��������� ����� �� ������-���������� (10.33.39):

���������� ������-��������� ���� �� ������
������������ ����������� ���� �������� ���
������� ����� ��������� ����������� �����
����-����� ��� ��������� ������� ������

��������� �������, ������� ������� � ����� � ��������� ������� �������� ������ ���� � ��������������� ����� ���� ������� ������ � ����� ������ (����) ������, � ����� ��� ������������� ��� ����, ����� ����� ��������� ����-������ ��� �����-������ � ���������� ������� � ����� ������� ������ ��������� �� ������� ������, ��������� �����������.

�� ����� ������ ��� ����� ������� ������������ � �������� ������: ��������� �������� ����-����, �������� ������� ������� ���������� � �������� ������. � ���� ����� �� ��������� ����� �������� � ���������� (���������) ����-���� � ��� ����� ������������� ���� ������� ���������� � ������������ ����-����. ��, ��� ��������� � � ����� ������� �������� ����-���� ��� ������ � ����� ������ ������ � ����� ������������� ��� ����, ������ ��������� ����-������ � ��������� ��� ������ � ��������� ����� ������������� �� ������� ������ � �����������.

������������� �������� ������� � ������� �����. ��� ����� ������������ ��� ����, ����� ������������� �����������, ������� ����� ���� �������� ��� ��������� ���������� ���� (��������) ��� ������������� (������) ������������� �����, ������� �������� ������ ������������������ �������� �������� � �����. ��� ������������ ����� ��� ����, ����� �������� ������� ���������. ���� ������ �������������� �������� ��������. ����� ����� ��������� ��������� �� ��, ��� ����� ���������������� �������� ����-���� � ������ ����������� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� ����. � ����������, ���������, ���� ����� �������� �� ��, ��� ����� �������� � ��������� ������� ����� ������� � ���������� �� ���� �����, ��������� ��������� ������������. ������� �������, ��������, ����������, �����������, ��������� ������������ � ��� ����� � ��� ��� ������ � ����� ����� ������������ ����������� ���� �������� ��� (������������ ������� � ����� � ����� �������������).

����-������ �������� ������, ������� ������������ �� ������� ��������� ���� ������. ������� ������, � ������� ���� ����� ����, ��� �����-������ ������ ���������. ����� ������������� (���������� ���������), ������������� ����� �� ������ ����-������, ��������� �� ��, ��� ������� � ������ ����������� ����-������ (���������� �������������� ���������������� �����), �������� ������ ������ ��� ����� � ����� �������������. ����� �� ���� ��������� ������ ������������� �� ������� ������ � ����������.

����� ���� �������� �� ������� ���� (������������� ����������), ������� �������� �������� ������, �� ���� (�������� �����) �� ��������� �� ���������� �������. ��� ��� ���� - ������ �����������������. � ������ ������ ����� ���� ��������� �� ��, ��� ��� ������� ������ ������ ������������.

� ��������-���� (18.54) �������: ����, ��� ��������� �� ������������������ ������, ��� ������� ���� ��� ������������ ������� (������-�����), ��������� ��������������� � ���� �����, ��� �� ������� � �� � ���� �� ���������, ��� ��������� ��������� �� ���� ����� ���������, ��������� ����-������ �� ���.

� ���� ����� ���� �������, ��� ����-������ ����������� ������ ����� ������������ �������� ������, �� � ���������� ���� ����� �� ������-���������� �������, ��� ������� ��������� ����-������ ���� �� �������� ������. ��� ������� ������, ��� �������� � �������� ����-���� �������� ����� �� ����� �������������� ���� �������.

����� ���������� ���������� ������ � ����� ����������� �������� ������� �� ��� �� ����� ���� (10.33.39) ��������� ���������:

������ ������� ��� (������������ ��� ���������) ����������� � �������� (�������), �� ������������ ����� �������� ���������� ��������. ��������� ������ ��� ���� �� ��� �������-���� � ���������, � ����� ������������ ��� ������� �� � ����������� ����� ������������ ���������, ������� ��������� ����-������ ���, ������� �������, ������, ������� �������� �������� ����� (�����-�������-������).

��� ����������� ������� ����������� (��������) ����������� ������� ����, � ��� ��� ������������ �������� ���: ����� + ���� + ����. �������� ���������� ��������� ��� ���������� �������� ���� � ����� ������� � ���������, ���� ���������� �� ���. ����� ���������� ����� �� � ������ �������� ������������� ��� � �����������. ������� ���� �������� � ������ ���� �������� ��� �������� �� ������������������ ��������, �������� � ������ �����, �� ��������� ����������� �� ���������� � ������. � ������ ������ ������ ��������� �������� ����������� (��������� �����), � ������ ��������� �������� ��������� (������ ������������ �� ���������� � ������).

������� ������� ���� � ������� ����������� ��������� �� ��, ���, ���� � ������ ��� �������� ���������� � ������ ������, �� ������� � ������ ������ �����-������ � ����� ������������ ����������� ��� ���������� ��� ������ �� �� ���������. ������� �������, �������� � �������� ����-���� �������� ������������� �����������, ������� ���������� � ������ ������� ����������, � �� ��������� �����. ���� ��� ��� �������� ����������� ������������, �� ������� ����������� ������� �����, � ���������� ���� �� ������ ��������� ��� ������ � ����������.

����� �������, � ���������� �������� � ��������� �������� ��� ������� ������� ���������� ����� � �������� ������ �������, � ����� ������ ������������� �� ���������� � ���� ������ �������. ������� �������, ������� ���������� ���������� ������ ��������� ����, ��� ����� ����������� ����������� ������ ����� � ����. ������ ����� ������������� � � ������ ������� ����������.

����� �����-����-���� ��������� �� ������� ����� ����������� � ������ � ����� � ��������� �� ���������� �������. ���� �� ���������� �������� �� ����� ����� ������� �������� ����� (���������� �������), � �� ����� ��� ���������� � ������ �������� � ������ ������������������. ������� ��� ������������� ���������� ���� �� �����. ��� �������������� �������������� ���� �����-����-����.

����� ����� �������� �������, ������������� � �������. ����, ��� �� ����� ���� � ����������� ����� ����� � ������, ��� ���� ������� ���������� �������� � ������, ����� ������ �������, ������� ������� ��������. ����, ��� �� ����� ������ �������, �������������� ���������, ������� ������� �������� ��� �������� ��������� (������). ����� �������, ������ ���, ��� ����� ������� ���� � ������, �������� �����. ��, ��� �� ����� ���� � ����������� �����, �������� ��������� � ������������� ������� �����. ����� ���� ������� �� ������� �����.

����� �������, � ������� ��� ��������, ��� ������ ����� � ����������� �����, ��� �������� �������� ����-���� � ������ ��� ���� ������. ������ � ������� ���������, ���������� ����� � ��������� ����-�����, ����� ��������� ���� �������, � ���������� ���� ����� ��������� ���������� ���������� � ��� ������, ����������� � ������ ����������.

����� ���������� ���������� ������, ����������� ���� 10.47.59 �� ������-����������, ����� �������� ����� �������. �� �����, ��� ������ �������� ������������ �������� ��������� ����������� ������� � ��������. ������, �����������, ������ � ��� ����� �� �������� �������� ��������� ����������� �������. ���� ������ ���� �������� ������ �������������� �� ���� ����������, ��� �� ����������� ������ � ����� ���������� ���������, ���������� ����� �������� ����������. ��������, ������ ����� ���������� � ��������� � ������� ����� ������ � ������ �����. ������ ��������� ������ ����� ������ �������� �������� ��� ������� ��������, ���������� ���������� �������� � �������� ������ ������� � ������ ������������ ����������.

�� ���� ������� ������ � ���, ��� ������-���� ������ � ������ ������ ����� ����, ����� ��� ����� ������� �� ���� ������, �������, ���������� � ������ �������� ������, �������� ��������. ��������, �� ������� ���������� ������� ��� ���������, ���� ��� ���������� ������� � �������� � ����� ������� ��� ������ ������ ������ � ������, ����� ���� ��� ������� ������������� ������.

������� ����-����-����� �� ������-���������� ����� ������� ��� �������, ���������� ������� ����� � ����������� �����, ���� � ���������. � ��������, ��, ��� �������, ��� ����� ����� ����� ������� ������ ������������ �� ���� ������ ��������, ���� ������� �� ����������� �� ������ � �� ������� ������������ ������� ����-����� ���� ����� ��������� ������.

���� ��� ���� ������ ������. ���� ��������� ���� ������ ������, �� ��� �������, � ������� ��� ���� �������, �������� �� ��������� �����, ������� �� ������ �� �� ���������, �� �������� ���� �� ��������� ���� ������ ������� ���������-�������, ����� ��� ����� �������� �������, ����� ���� �������, ����� ���������� ���������� ������� � ����� ������������ �������. ��� ����� ��������������� �� ��������� �� �������� ������ ����������� ������ ������������� ����������� � ����������� ������ � ������, ����������� ����� ��������. �� ���� �� ������� �����������, ����� ������ ����� � ��������-������ �����-���� ���������� � ����� �������. ����� �������, �� �������� �� ������� �������� � ������� �� �������� �� �����-����, ������� �� ��� ����������� ����� � ������� �� ����� �����. ����� ���������� �������� ���������� ������ ���� ������ ������-�����. ��� �� ����� ��� ������ ��������, ��������� ��������� � ��� �������� ����������, ���������� �� ��������� ������ ���������?

� ������ ������. � ��� ��������-����������� (������-����, 8.70) ���������� ���� �� ���������:

������-������-����-������� �����
�������� ���� ���� ��� ��������
����� ������� ��� ������ ������
������-����-��������� �� �������

����� ����� ������� ��� ������ ������ (�������� ������������ ����� �������� �����) ��������� �� ��, ��� ��� ������ ����� �� ����� ���������� ��������� ������������ ������� ���� � ��������� � ��������� ������. ����� ��� �� ������� ����� �����? ����� ������-������-����-������� ��������� �� ���, � ���� ���������� ����� ��� ���������� ������-������-����. ����� �������, ��� ����� ����� ����� �������, ������ � ����� �������� ����-��� ��� ������ �� ��� ������ ���������, � ������� ��������� ������-������-����, ���� � ����� � ����������� ������ �������� ��� ��� ������ � ������, ���������� ������ ����������. ����� ���� ���� �����, ��� ���� ��������.

���� ��� ���� ��������, ������� ������, ��� � ��������� ����� ��� �� ������ �������, ������� ��� �� ��������� �������� �� ������, � ������ �� ������, �� � ������� ��� ����� �� ����� ��������������. ���� �������� ��������� ���������. ������� �� ���������� � ���� ������ ������ ���� �� ���� �� �������� ������������� ��� ���������� ��������-������. ��������, ����������� ����� � �������� (��������) ������� �������� ������������ ������������� ��� ������ ���������� ��������-������. ��� ������� ��������, ��� ������ ������ ������ �������� ������-������, ������������� ��������� ����� ��������� ��������-������. ����� ��� �� ������ �������������� �����. ������� ��� ������ ���� ������� � ���������� ������� �� ������������ ���������� ������� �� ��������� ���� ����� �� ������-����������.

�� ����������� ��� ������������ ������� ����� ����-����-����� �����-����-�������� �� ��������� ���������-���� ��� ������ ������ �������� ������ ������� ��������� � �������������� �������� ������ ���������, ������� ��� ����� ������ ���������� � �������, � ����������� �������� ��������� ����� �����-���� ������ � ������������� ����� ���������� ���������� ������� � ����� ����� �������. ����� ��� ����� � ������ �����, � ������� ��������� ����������� ��������� ����� ��������� ��������-������. � ���� � ���� ���� � ����� ������������ �����.

�������: ��������� ���
��������: ����������� ����


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100