= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.������� �������� >> ��� ��������� �������� ���������

��� ��������� �������� ���������
14 ���� 2001 �., ����, ������

��� ����� ��������� ����������� ��� ������ ��������? ���� �� ���������� ���, ������ �� �� ��� ���� ������� ���� � ������� � ������� � ��������:

���� �� �����-����� ������-�������� ���-����
��� ������ �������������� ������ ������� ��� ������
?

��� ��������� ����� ����? ������ ������ �� ����������� ������� ��������� ������ ������� � ����. ������� �� �� ��?

������� ������ ���������. ������ ������ ��������� ������ ��� � ��� ����-��������� (������� ��������� � �������� ���� ��� ����), ��� ������ �����-������� (�������� ���������� � �������� �������� �����������), ������������ ����-���� (������� ��� ���� � �������) � �����-�������������� (��������� �� ������ �����).

   ����� ������� ��������. ���� �� ������ ���������� ��� ������ �������� �����������, ������� �� �� ��������: ������� ��������� ��� �������������� ���������? ���, ��� ����� ������������. ����� ������������� �������� ���������� ��������, �� �� ���������� �������� � �������� ��������� ����������: �����-���� �������� �� ��������� ��� ������ �������������� ������ ������� ���������. ����� �� �������� �����������. ��� ����� ��������, ��� �� ��������� � �������� �������������.

�� �� ����� ��������� � � ����������. ���� ���� �������, � ��, ������ ���� ����� �������������� � ���, ��������� �� ������, �� �� ����������� ��� �����������. ����� �� ���������� � �����������, ��� �� ����������. ����� �� ����� ������ �� ����� ����������, ����� ���������� ����������� � ��� ����, ����� ������ �����.

���� ��������� ��������� ������ ������ ��������� ������, ������ �� ������� �������� ����������� ����� ����. ����� ������� ��������, �� ������ �������, �� � ������, ��������� � ������, ����� ���������. �� ������ ���������� ������� ������ �������� ���� ������, ��� �� ������ ������������ ����, �����-������, ������ ��� �� ���� ��� ������ � ������. ��� ������ �����������?

������� ������� ���������. � ������� ����������.

����� ������� ��������. � ������� ����������, ��� �����-������.

��������� ����. ��� �������� �����.

����� ������� ��������. ��� �������� �����, �� � �� �� ����� � ��������� � ��������� � ����. ����� �� ������ �����, ����� ���� ���������� ������� ���������. �� ������ �� ������ ��������� ������-����� � ������� � ���������������, � �� ������ ��� �����. �� ����� ������� ������, ����� �� ���������� ��� ������ ������-������, �� ������ ������ ��� ��� �����, �� �� ������. ������ ������ �� ������� ������-������ � ������ ������ � ��������� ���������� ��� � ������ �����-����, ��� � � ����� �����-����.

���� �� ���������� ������ ��������� ������, �� ��� ���� �� ���������� �������� ���������, ��� �������� �����. ������ ��������, ���� �������, ������ ����� �����.
[����� ������� �������� � ��������� ���� ����� ����� ������������ ������� ������� ��������:]

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������ ��������, ���� ��������, ������ ����� �����
������-������, ���� ���������, ����� ������ ����

����� ������� ��������. � ���� ��������� ����� ���� �����. ����� ������������ ������ �������: �� ����!� ����� ������ �������. �� ������! � ����!� �������� ���������� ����� �������: �� ����!� ����� ������������ ������ � ��� �����-�����, ��������������� ������� ��� �������� ����������, � ������� �� ���� �������: �����, ����! � ��� �������� ����������! ����������� ���������! ���������� ������! � ����� � ������! ����� �� ��� ������� ����� � �������� ��� ����? ������ ��������, ���� ��������, ������ ����� �����. ����� � ������ ����?� ���� ������ ������� ������, ��� ��������, � ��� �������� ����� �������, ������, ����������. ������ �������� ��� ���� � ���� � �������� ������ ��������� ������ � ��� ������? ����� � ����� �������� �� � ������� ��.
������ ����� �����.
������ ��� ������� ������� ����� ������. � ������� �������, �������� ���������� � ���� � ������ ����� ���. �� ��� ��� ���� ���������� � ���� ����� � ����� ������, ������ �� ����� ��������� ������ ������.
������-������, ���� ���������.
����� ������ � ������� � � ����� ������ � � ����� ��������� � �� ����� ���������. ���� ��������� ����� ��������������� ����� ��������. � ��� �� ����� ��������, ���������, ����������. ����� ������ ����. � ��� ������ �������� ��� �����, ����� ������. �� ����� ��������� �������� ������ �������� �� ������ ������, � � ���� ����� ������: �� ��� ��������, � ���� ������ ��� ������� ����������.
����� �� ����� ������ ���, ��� ������� �������, � ��� �� ����� ��� ������: �� ���� ����. � ���� ��� ����� � ������������� � ������. ��� ����� ���� ��� �����, ��� ������, ��� ������ � ������ ������ ������, ������, ��� � ��� ������� ������ ������, ��� � ���. ���� �� �� ���������� � ��������� � ���������, �������� � ������ ���������, ������ ������� �� ������. ����� ������ ���� ������, �� ������ ������ �� ������. ���� ������ ������ ������, � ��� �� ��������� �������, ����� ��� ���-���� �������. �� ������ �������� �����������: �� ��������. � �� ���������� �������� ���������.
������-����������, ���-������-�������, ������ ������� ����.
����� ��� ���� � ������� �������� ��������� �������, ������ �� �� ���������� ������������ (��������)? �� � ���� ������. ���� �� ���������� � ������� � � ��� ����� ���������� �� ����� ������ ����� ������, ���� ������, ��� �����. �� ������ �������������� � �������, ����������� � ���. �� ������ ��������� � ����, ��� ��� ����� ����������, � ��������� ����������� � ������-�������. ������ �� �������� ���� ����? ����� � ����� �����?�

� ����� �����, ������� ������ ������� ������� ����,
���-������-��������, ������� �����, ���� ���� �������.

��� ��� ������?

��������� ������. � ���� ������� ����� ������������ ������ ������� � ���, ����� ���� ��������� ����������� ���� �� ����. �������� �����, �� ������� �������� ��������, ��� ��� ����������. ��� ����� �� � ����� ������ ������������ ���� � ��� ��������� � ������� ����� ��������� �������� �������, � � ���� ������ �������� � ��������.

����� ������� ��������. ����� ��� ��� �������� ����� ��������� ����-�����������, ������������ ������, ���, ����� � �� ���������� �� �� ��� ������. ����� ��� ��, ��� ������ ����� ������ ���� ����, � ������ � ���� ������ �������������� � ����� �������������� ���� �����.
���������� �����, ��������� ����, ������-����� ��������.
���, ��� �������������� ��� ������ (���������), ������ ���� ���������� ����������. � ��� ��� ����� �������. �� ������ ����� ���������� ���������� ����� ������������, ������� �� ������������ ������ ������, � ���� ������� ������� ���, ��� ������������.
�������� ��������, ������ �����, � ���� ������� ����.
� ���� ���������� ��������� ��������, � ������� ������ �����, ����� � ���������� � ����� ��� � �������. � �� ���� ����������� ������� ���� � �� ����� ��������: �� ������, ����� ����, ����� ����. � ������. � ������, � �� ���� ��������. ��� ������ ������� ���� � ��������. �� ��� ��������� ��������, ��� ������� ������������� ������� �� ������������ �������. �� ������� ����, ����� ������ ����� ����� ��� � ��� ��� ����� ���� ��������� �������. �� ��� ������� ����� �������� �������, � �� ���� ������ ���������� ����� ������.
�������������, �� ��� ����, ������ �������-����, ������-����� ����.
����� ������������ ������ �������: �� ���� � �������, �������� � ����� ����-���� � ���� ��������. � ���� �������� ������� ������ � ������� ��� �������� ����������, ���������� �������-������. � ���� ���� � ��� ��������, ��� �������� ���������� ������� �� ���� ���� ��������.
������� ������, ���� ����� ���������.
������� ���, � ����������� ������.

����� ������� ��������. ��������� ������ ���� ������. ����� � ��� �� ����� ������. �� ��������� �� ������� �������. ��������� ������� ��� ��������� ����� �������� ������, �� �������� �� ����-�������, �����-������. �� ���� ������ ��-�� ����� �������������, �� ��� ������ ����� ��� �����. ����� ���������� ���������� ������ ���������, ��� �� ����� ���� �� ��� ������������� �����, �� �� ���� ������ ����� ����, ����� � ���� �������� �������������. ������ �� ����� ������ �� ������ ���� ��������� �����������.
�� ������ ������� ������ � ���, ��� ��������� ������. ������� � ���������� �������������, ������-�����, ������ ���� �������, ������ �������� �������, ������ ��������� ��� � ��� �������� ����������. ����� ������ ������ � ��������� �������� � �������-���������� � ������� �����, ��� ���������� ��������� ����������� � ���, ��� �������� �� ���� ������� ������. ���������� ��������� ���� ���� ������.
���� ���� � ������� ������������ ����, ����� � ������, � �������� ����� ��������� �������, � ��� ���� ����� ������. ��� ������ ����, �� �� ������ ��������� ���� �������� �� ��, ��� �� �������. �� ������ ������ ��, ��� ������������ �� ����� ������, � �� �������� ������.
������������ ������ ���� ������� �������. ��� ����-����� ����, ���� � �����, ������ ���������� � ������ ���� ��������� �������. �� ���� ������ � ��������� � ������ �������� �����. �� ������� � ���. ������ �����������. ���� ���� ������ ���������� ���� ��� ���, ������, ���� ��� ���� ����� �������. ���������, � ��� �?

������� ������ ���������. ���� � ��� ���� ����, �� ������ �������� ��. ����� �� �������� ����, ��� ���������� ���� ��� ����� ����. �������� ����� �������� ���� ����� ���, ����� ������ �� ��� �������� ����� ���������� �������-�������� �� ������� ���� ������� ��� ���, ���� ��������� �� ���������� � ��� �����.

����� ������� ��������. �� ���������� �����, � � ����� ������ ���� ����. ��� �������� ����� ��� ��� ���� � ���.

����� ����������!

��������: ������� �����-���� ����
��������: ������� �������-���� ����
������� � �����������: ����-���� ���


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100