= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.������� �������� >> ����� �� ��������

����� �� ��������
25 ������ 2001�. ������ ����-������, ���������� ��������, ������

  � ������� ������ � ������ ��������� �������� � �������� ���� ����� ���������, ���������������� ����, �����-����-�������� �� ��������� ��� ������ �������������� ������ ������� ���������. � ����� ��� �� � ������ � ������ ��� �������� ����� �����-����, �����-����-�������� �� ��������� ��� ������ ������������� ����� ���������. �� ������, ��� ������ � ��������� �������� ����. �� ������ ���. �� �� �� ������ ������ ����������� ����� ���. ���� ����� ������� �����������? ���, ��� ������ ��� � ���, ��� ��� ��������� �������� ����, ��� �� ���� ������������ ���� ���, ��� �� � ������ ����� ����������� ������. �� ����������� ����� ����� ���� ���������� �������, �� ��������������� ����� ��� ��� � ����, ��������, ������������ �������. ��� ������ ������ ����, �� � ����� ������, � ������� �� ������ �������� ���������� � ��������. ������� ���� ������� ����� ��������, � ��� ����� ������������ ����������� ������ � ������������� ���.

� ��������� ������� ���������� ��� � ����-������.������� ��������, ��� ������-���� � ��� ��� ������. ���� �� ������, ��� ������. ���� � ��� ���� ������; ���� � ��� ������� ������. �� ������� �� ���� ���-������? � ������ ����� ���������-������������ ��������, ��� ���� ��������� ���� �� ��������� �������. ��� �������� � ����. �� ������ ������� ���� ������ ��������� � �� �� ������ ��������� � ������ ����. ����� ���� ������ ��������� ���, ��� �������� ����������, � �� �������� ����. ���� ����, �� �� ������ ���� ������.

������� �� ��������� ����������, ������� ���������� ��� ����. �� ������� ���: ��� ��������� � ���� ����. �� ����� ������ ���������. � ����, ����� �� ��� ��������. �� �� ���������� ����. �� ����� ����, �������� �� ����. �� �� ������ �������, �� �� ������ ��������. �� ������ �������� ������, ��������� �������� ����. �� ������� ���, �� �� ����� ���. ��� ������ �� ������ ����. ���� �� �����������: ���� ��� ������� ����� ������������?� � �� ��������: �� ������� ���� � ����, � ���������������� ����. �� ������ ���� � ���� ���� ����� �����, � ����� �� ������� ������� ������ � ���� ����������. ������ �� ����. ����� ������� �� ��������� � ��������� ����. ���, ��� ������ ��� � ����, ���� ����, � ��� �������� ������-����������. ���, ��� ��������� ���� � �������� ����, � �� ���� �������� ��� � ���������� ����, �� ���� ����� ��������� ��������. �� ������� �������� ��. ���� �� �� ��������� � ��� � ���������, �� ���������� � ������������ �� ����� ����. ������ ��� ��������� ��� ������-����������-����? ������ ��� ������ ����������� ��: ���� � ������� �� ��� ��� ����. ��� ���� ��� ��������� �����, � ������� �� ������ �������� ��.

�������� ���� � ��� �����-���������-����. ��� ����� �����-����? ���, ��� ���� ������. � ��� ����� ������? ������ � ��� ���������� ������. ��� ������ �������� ������������ ������. �� �������, ��� ������ � ����� ����������� ��������������� ����� �����, ��� ����-����. �� �������, ��� ������ �� ����� �������� ��� �� ��������������� ������ ����������. ����-������������-������ ��������������, � ��� ������ ��������� � �������. ����-������ ������ ���� ������-������. �� ������� �������������� ��������� �������� � ������������� ����-���� � �������� ����, � � ��� ��������� ��������� ������� ������� ��� ������� � ����� � ����-����. � ����� �� ������� �������� ������-������ ����� ����-������. ����-������ ���������� �� ������ ���������� � � ������ ������ � � ������ ����. ���� � ��� ��, ��� ������ ���������� �������, � ������� ���� ����� ��� � ������ �������. ���� ������ ����� � �������� ��� ��� ������.

������ �����-���� ������ �����-����, � ������ �����-���� ������� ������ �����-����. ��������, ��� ���� � ����� �������������� ������ ������� ���������. � �������� � ����� ��������������� ��������� ������� ������� ��� � ������ �����-����. ��� ������? ����� ���� ������� ���� ��� �����-����. ��� ��� �������� ���������� ���� �����-����. � ��� ������ � �����-����. ���� �� ��� ����, ��� ���� �������, �������� ����������, ���������� ������ ��� ������? ������ �� �� �������, ��� ����? �� ������ �����.

���� �� ������������ ������ ������ ��������, �� �� ������������ ��� �������� ��� ��� �����-��������, ���� �� �� ����������� ������� ���� �������, ���� �� �� ������ ������� ���������� ������, ���� �� �� ������ ������� � ������� ��� ���� �������� � ����� ��� ��? �� �������������, �������� ������� �, ������ ������� ����� ����� ���������, �������. ������� � ��� ����, ������� ����� ������� ������ ������ ���� � �� �������� �������� �� ���, ���� �� ���� �����������. ��� ������: ���� �������� ����� �������, ��� ���� �������, ���� ��������, ���������� ������, ������� ������, ����������� � ���� ������� � ������. ��� ���� ���� ����. � ���� ������� ������ ����� ��������. ����� ���� �����. ��������� ��� ����.

���� �� �� ������ ������� ����� ��������������� ��������� ������� �������, ����� ������������ ������� � ���� ���� ������� � ����� �� ��� �������� ��������? �� ������ �������� ���. ����� ����� ��������� ������ ������������� ��� ����, ����� ���������� ��� ��� ����-�����, ��� ����-���������. �� ������, ����� ���������� ���� �������. �� ������, ����� ���������� ����������� � ���������� ������, �������� �����. �� ���������� �����, ��������, ��� �� ����� ����, ��� ��� ������. �� ������, ������� ��������� ������� ������� � �� ���������� ���� ����.
������ �� ������ ����� ��� � �� �������:
� � ������� �������, ����������, ��� ��� ���� ����������. ����������, ��� ��� ���� ����������.
������� ������� ��������:
� ���� �� ���� ��� ��������� ���� �� ������ ��� �����, �� � ������ ���� ���� ����������.
��� �������� �� ��� ������?
�� �������:
� �������, ��� ������ ��� � ����� �������� ����, � � ��� � ������� ���� ������.

�� ������ �����, ��� ��� ���� ������, ����� ���� ��� ��������������� ������. �� ��� � ���� � ���� ���� �� ����� �����. �� ����� ���� ��� ���, �� �� ��������� ������ ���-���� ����. �� ������ ���� ��� ����, ����� ������� �� ��� �������� ���� �������, �� �� ����� ������� ������ ��� �������� � ������� ������� � ����������. �� ����� �������� � ����� ������� ������-������. �� ����� ������� ��� ������ � ������������� � ������������, ����� �������� ��� �������� ����������, � ����� ��� ������� ��������� � ���� �������, ������� �������� � ��� ���������. ������ �� ��� ����� �������. �� ���������: ���� ��� ������? ���� ��� ���� ���? ������ �� � �������� ������ �� �����? ������ �� � �������� ������ ���� ����������� ������ �� ���������� ����� ��� � �����? �������� �� ��� ��� �����? ���� �� ��������, ��� ��� ����?� � �� ����� �����.
�� ������� �������� ����������:
� ��� ��� ������?
���������� �������:
� ������� �� ������ ���������� ��� ���������� ������� � ����������� �����, �������� ����� �������� � ������ ������������.

����� �� ������� �� �����, �� ������, ��� ��� ����������� ����� ����� ����������, ����� �����. �� ������, ��� ����������� ����� �� � ����: ������ ���� ��� ����� �����. �� ��� �� �� �����: ���� ��� ������? � ������ �� ���-�� �����. ������� �� �������� ������� ��������� ��������, �������, ������� ������� ���������� � �. �. ����� �� ��������, ��� ������ ����� �� ������ ����������� ������ ��������. ��� ���� ������� ����, ��� ����� � ����� ������� ���� ������: �, �, �, �, �; � � ��� �����, � � ������, � � ����껅 ������, ����� �� ��� �������� ��������� ����������� � ������� � ������� ������� ��� � ������������, �� ���� ������: ���, � ���� ����� ������ ��, ��� ����� � ����� ������. � �� ����� ��������� ���� ���� �����������. ��� ����� ������ ��� �������� � ��, ���� �� ������ ����: � � ��� �����, � � �������, � � ����꓅ ����� �� ����� ���� ����-�� �������?�

�������� ��������� ��������� � ������� ������� ����� �������. �� �� ������ ��������� ���. �� ����������� ���� ������� � ����, ��� �� ����� ������ ������������ ����, �����-������. ������ �� ���� ��� �������? �� �������� ������� ���������. ����� ��� ����� ������������. ��� ��� ����������? ��� ������� ������ �������������� ����. �� �������, ��� � ��� ����-����, ������� ������� � �������� � ������� ����� ����������. ��� ����� ��� ������� � ��� ��������� ����. �� ����� ���: �������� ���� ��������. ����� ����� �� ������ �� � ��� �� ������������. �� ������ ��������� �������. ������ �� ����� ��� ���? �����, �� ������ ����. ���� �� ��� ��� ������, ������ �� �������� ���� �� ����? ���� ���-������ �� ����� ���� ������, �� ����� ����� ������� � ��������� ������ �����.

����� ����� ���������� ������� �� �����������, ����� ������ �� ����� ������. ���� �� �� ������ ��-���������, ��� ��� ��� ������� �������������, ��� ��� ������� �� ����� � ��� ��� ������������, ��� ����� �� ������������. ��� ������ �� ����� �������� �� �����������. �� ������ ���: �� ������ ��, �� � �� ���� ������� �� �����. ���� �� ������ �� ��� � ���� ��� ��� ������ � ��� �������� � ������ ��� ����� ������� ���������, ���� ��, ��� ������� ��������� �� ����, �����? ��� ��� ������? ��� �� ������. ��� �� ���� ������, ��� �� ������, � ��� �� ����� ������. ����� ��� ������? ������ � ��� ������, ������ � ��� ������, � ���, ��� ������� ��, ������� ����� ���� �������, ��� � ������. ��� ��� �������� ���������� � ����� ������. �� ������ ����� ���; �� � ������. ����� ����� ��������� ������ ������ ��������. �� ������� �������� �� ����������, �� ���� �� �� �����. ����� ��� �� �������� ������������ ������ � �����������? ��� �� ���� ��� �������������? ����� �� ���-������ �������� ������ � ������������� ������� � �������� ������ ������? ����� �� ���-������ �������� ������ � ������������� ������ � �������� ������ �������? ����� �� ���-������ �������� ���? ��� �������������� � ��������� �������.

����� ����� ����� ��������� ���� �� ����������, � ���� �������� ��������� �������, � ����� ������ ������ ��� ����������: ��� ���������. ���� ����� � ���� ������. � ����� ����� ����� ��������� ������� � �������� ����. ������ ������ �� ������ ������ ���������: �� �� ������ �������� ����. � ���� ������ ������, � ���� ������ �������� � ���������� ������. ��� ��� ������� ���. �� �������, ��� � ��� ����-�� �������, �� ����, ��� ������� ����� ����� ���������. �� �������, ��� � �� ������ ���. �� ��� ������� ������ � ����� ������.

���� ��� ������������� � ���, ����� ������� ���������� ���������� ������� ��������� ����, ������ ��� ������? ������? � ���� ���������� ������ ���, ������� ������ ���. � ���� ��� � 1946 ����. ��������� �� ��� �������� ��������� �� ���, �� ��� ��� ������? �� ��������� ������� � ��������� �������� �� ��������. ���� ��� �������� � ����� ������ ������� ������ ��������, � ��� ����� �����������; � ��������� ������ ���. �������� ������ � ��� �������� ������ ���������, � ����� ���� ������ ��������� ���� ����� ���� ����. ����� ���� �������� � ����,������� ������.

������� ������ ���������. ����� �������� �������� �� ���������-������������, ���-����, ����� ������:

���� ������-���� ��� ��������-�������
����-���� ������ ����� ����� ������-����

[���� ��������� ������� �������� � ���, ��� �������� ������� ��������� �� ������. ������� ������ � ������ ��������� ������� ������� ����� ����������.]

�����-����, ��������� �������, ������� ���� ���: ��� �� ����, �� ������������ ������� ������� � � ��������� ��� � �����-������, ������-������, � ������ ��������� ������� ������� ������-�����, ���������������� ����������� ������ ������. ��� ��� ������ ������� �����, ������ ����� ��������� ������� � ������ � ���� ���� �������.

�����-������ ��� ����� ��������-�������
���������, ������-������� � �� ��� ����

[������ �����, ��� �������� �������, ������� ���� �����������, � ��� �������� ������. ������� ������ ��������� ���� ��� ������ ���� � ��� ���������� ��������� �������.]

�� ���� ���������� ��� �����-����, �������� �������, ������� ���� �����������. ��� �������� ������-��������, �������� ������. ���� ��� ���������� ������ ��� �����-����. ���� �����-���� ������ ��������� � ����� ������. ��� ������ � ������. �� ����� ������ ���� �� ������� ���� � ������ �������� �����������, ������� � ����������� ���������. ����� ������� ������ �������� ��������� ����� �����-����, ������� ������-����, � ����� �����-����, ������� ������-�������.

����� ������� ��������. �� ������ ������ ��� �� ��������� �������. ����� �������� ������� � ��� �����-����,�����-���� � ��� ���� �����������. ������ �� �� �������, ��� �� ��� ����������� �������? ��� ����������� ����������, ��� ��������-��������, ��� ������. ��������-��������- ��� ��������-������-�������� ����� ��������� ��� ���. ���������� ���� ���� �� ���������. �������� �� �� ��� ������� ��� �������� ���������� �� ����� ����� ��������� 30 ��� �����, �� ����� ��� ��� ���� ��������-�������� � �� ���������. ����� �� ���� �� ������� ����� � �������. ������ ��������� ������� �� ����� ������. � ��������� ��� ��������-��������, ��� �� ����� ������� ������ ������ ����� ����� ���������, ��, ����� �����������, ��� ������ �������.

� ��� ����, � � ��� �����-������. �� ��� �����-����. � ������ ������� � ������� �������� �� ����� ��������, ����� �������������� ������ ������� ���������, ������, ��� ��. ��� ���������� ������� �������� � ����� �������� ������ ����� ���� � ����� ���� ��� ����� ���, ������� �� � ��� ����� � �������� ������. � ����� ������ ��������, �� ������ ���� � � ������ ���, �� �� ����� ���� �� ������� ������, ������ ��� �� �������� ���� ����� ��������. �� ��� �����-����, � ��� �� ������ ��� ��� �����-����. � ���� �� ������, � �������� � ���� ��� � �����-����. �� ������ ��������� ������, ���� �� ����� ���������. ����� �� ��� ��� �����, � ����� ��� ���� �����, ����� �����, � �� ��������� ����� ������. �� ����� �����, ��� � ���, � �� ����� �� �������� ��� ��� �����. � ��� ��� ����-��������-����, ��� ���� �������, ��� ��� �������� �������, ��� ���� �����-�����������-������ ����� ����, �������-������. ��� ������ ��������� ������� ����. �� ����� ������ ������ �� ����� ������������, ������� �� ������� � �������-����������, � �� � �������� ������� ���. � ��������� � ���� ��� � �����-����. � �� ������ ��� ���� ������. �� ����� ���: ����� � ����� ��������� � ��� ��������������� ���������, ������� ���� ���������� �� ������ ����������� [������ ���������������� ��������� ��������]�.

������ ��� ������ ������ ��� � ���� � ���������� ������ ��� � ����, �� ����� ����������� ����� �������� ������������ ������ � �����, � �� ������ ��� ��������� ��� ���. �� ��� ���� � ����������� ���� ���������, � ������� ����������� ����� ���������� ���������� �������. ��� ������� ������ � ��� ������� ������ � ��� ��� ����� ������ � ����� ������. ���� ���-���� ������ ������� ���� ��� ������, �� ������ ������ ����������� ���������� ���������� �������. ����� ���������� ���� ���, ����� �������� ��������� ���� ��������? �������. � ����, ����� ��� ���� ����� ��������, ������� �� ������. ������� �� ���������� ������ ���� � ��� ������. ��� ����� ����? ��� �������� ����������, ����� ���� �������, ����� �������� ������� � ��� ������ �������. �� �� ������ ����������� �� �� ������.

���������: ������ ��������� ��� ��������,
������� ����������-���� ����
��������: ������� ����������� ��� ��������
������� � �����������: ����-���� ���


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100