= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.�������� �������� >> ����� ���� ��������� �������

����� ���� ��������� �������

����� ������ ������� �������� ��������
���������-������ ��� �������� ������ �����

�������� ����� ���������� �� ���������� ������: �� ��� ���, ���� �� �� ������ ���� ��������� �������, ���� �� �� �������� ��� ������������� ��������� ��������� - �� �� ����� �������� ����� ������ �������� ������������ ����, ���-���-�����-���������. ��� ���������� ��������� �������, ��� ������� ������� �������. ���� ��������� ������� ��� ������ � ���������������, ��� ������ ������ ������ ������� ���������, � ��� ������� ������ ������:

������ ����� ����� �����
������ ��� ����� �����
���� �����-���������
���-������� �� �������

������ � ����� ������ ���� ������ � ������ �� �������� ���� ������������� ��� ������� ���������!� (������-������). �� �����, ��� ������, ���������� �������, ��������� ���� ��������� � ���, ���� �������� ��������� ��� � ������ � ������� ������� ���������, ������� ���� ����� ����������� �������, ���������������� ���������� ��������. �������� ������� ����� ��������������� ��������� ������� ������ ����������, ��������� ������ ������������ ���������, ���������� ������ ����� � ���������� ������-������-������-��������� ���������, ��� ������������ ������� ������� � ������������ ������� ������ ������� ���� ������� ���������, ��� ������� � ������ ��������� �������, ���������� �������� ������ �����. ������, ��� ������� � ���� ���������� � ������� � ���� ������ ����� ����� ����������, ��� ������ ���� ����������� ��� ��� ���� �������� ��������� ������� ����������, ������ ������� � ������, ��� ������ ������� ����������� � ���� ���������� ����������. ������ ����� �����������, �������� � ����� ������, �� ������ �������� �� �������� ������ ��� ������ � ���������� ���������� ��������� �������.

����� ������, �� �������� ������� ����, �, ����� ����, �������� ������� ������. ��� ������ ����� �������������� � ���� ����, ��� �������� ����. ���������, ��� ���������� ���������� ����������� ���� ���������� ������, � �� ��� ���, ���� �� ������� �� ������� � ��� �������� �����������, ��� �� �������� �������� ��� ��� ���������, � �� ����� � ��� �����������, ��� ���� � ���� ������������ ���������, ��������� � ��������. ��������, ��� �� ��� � �� ������� ���� � ��������� �����, ��� �� ��� ��� �������, ��� ������� �������� ����� ����� ��� ��� ����������. ��� ���� ����� ����� ������ ������, ����� ������� ����� ������ ��������� �������; � ���� ������� �������� �� ���� ������ ����, ���� ��� �� ������, ��� ����� ����������� ����. ���� ���� ����������� � ���, ����� ��������� ���� ���� � ����� ���� ����� � ������������� ����, �� ��������� � ����������� ����������� ��� ����������� ��������� ��� ����. ��� �����, ������� ��� �������� ������� ����������������� ���� ����� ������, ���������� �������� �����������.

����� ��� ���� �������� ��� ��� ���������� � ����������� �������� �����, ����� ���������� ������� ���������� ������ ������� ������ �������. ���� �������� ��� �������� ������� ����������, � ��������� � ���� ��������� �� ���������� ������ ���� ��� �� �������������. � �� ������� ��� �������� �������, �����, ����������� ���� ��������, �� ���� � ������������ �������, ��������� ��������� ��� �� �������, ���� ������������ ����. � ��� ��, �������� �� ��������� ������������, ��������� � �������� ���������� ������, ����� ���� �������� ��������� ��������� ��������� ���� ������ ����, ��� ������� ��� �������� �������, � ����� �������� ������������� �������� �� �����. ��� ���� ������ ��������, ��� �� �����, � ��������������� ����� ���������� ���� �������� ������� ��� ����� � ����������� ������������� � � ������� ����������� ���� ����, �� � ���� ���� �������������� ������ ��������� �������.

�� ������ ������� ���� ����. ��� �� ����� �������� ���� ��������� ��������� ������ ��������� �������, ���� �� �������� � ������� ����������� ����� �������. ���� ����� �� ����� �������� ���������� ����������, ����� ��������� ����� ������ ���� ����� � ������ ��������.

����� ���� �������� ����� ����������� � ���, ��� ����������� � ����� �� ������� ����� ����������, ��������� ��� �������, ����� ����� ��� �������� �����. �� ���������: ���������� � ���������� ���� �������� �����. ���� �� ��������� � �� ���� ������������ �� �������� ���� �������� ��������� �������, �� ������� �� ������ ���������� �������� �����. ���� �� ����� ������� ����, ��� �������� ���� ���������������� � �����������������, � �� ��� ���, ���� �� �� ��������� � ���� �������� ������� �������, �� �������� �� ������ ������ ��������. ��, ��, ��� �������� � ���������� �� �������� ��������� �������, ��� ���� � ������������� � ����������� ������������� ��� ������� ����������, � ����������� �� ��������� � ���; ��, ��� �������� � ����� �������� ����, ���� �������� ������� �����, ����� � ��������� � ��� ��� ��������������� � ���������� ������� �������� � ������ ������, ��� �� �� ����� ��������� ���� ������ �� ����� ������� � �� ������� ������� ������� ����������� �����, ��������������� ��� ��������. ������, ��� �������, ��������� � �����������, ����������� � ������� ��������� � ���� ����� �������, ������, ��� ���� ������� �� ����� ����. ����� ������� ���: �����-����� ����-����� ������ �� ���� � ��� �������, �� ������� �� ��������� ���� ���������� ����� ��������!�.

�� ������ ��������� ���� ������� � ���� �����, ����� ��� ������ ����� �������, � � �����, ������ ��������� ������� �������� �������� ������ �������, �� ������ ������ � �����������. ����� �� ���� ������ ��� �����������, ��� ������� ����, ������� ����� � �����, ��� ��� ��������� �������� ��������� ������� ������� ������ ��������� �������, ����������� ��� ���� �������� �������. ���������� �� ��������� � ��������� � ��� �����, ��� ����� �� ������; � ��� �����, ����� ����, ��� �������� ������ ������ ������ �������. ���� ���� ����; �� ��������� ������ ���������� � ��� ��������-��������. � ���� ������� ���� ����� ��������� ����������� ������ ���� �������, �� ����������� ��������-�������� ���������� ����������� �� �������� � ��������, ��������� � �����������. �� ������ ��� ����������� �� �������� �� ��� ���, ���� �� �� ������� �������� � ������������� �������� � �� ������� ��� ��������������. ��� ����� ������� ��� ���� �������� ������� �� ��������� ��������-��������. � ����������������, �� ������� ��������� ����� ������� �������, ���� ������������ ��� �� ���������� ����� ������������. ���� �������� ���������: ������ ���������� ��� ����������� ���������. �� - ������� �������� ���������, ������ ���� ��������. ��� ����� ������� ���, ������� ����� ������ ��������� � �������. ������������� ������� ��������� ��� ���������� ����������� ������ ������ ����� �� ����� ���� ������� �������� ���������. ������ ����� �������� �� ����������, � ���, ��� �������� ������� �� ���� ����, ������ ��� �����, � ��������� ������� �������� ����. � ����������� ����������� ���� ������ ���� ���� ��������, ����� �����-������� ������, ���������� � ��������. � ����� �� ����������� �� ������� �� ����������� ����, �� ����� ���� ��� ������ ����, � �� ������. �� ���� ����, ��� ������������.

������ ������� ������ ����� ���� ����
������� ���� ������ ������ �������

�� ��� ���, ���� ������� �������� � ������� ����, ��� ������� �� ������� ����� � ������. ���� ��, ��� ������� ���������� ����� �� ��������. �� ������ ������� �����, ������������ ����� ����� �������� ����� � ������  ������������, � �� ��� ��� �� �� ������ ������� ��������� ������� � ������ ����� ���������� ������ �� ������. � ����������-���������(237) ����� ������� ����������: ������ �����-���������-��������� ��� ��������� - ����� ����������� ����� �������, ������ ��������� �������� ��������� ��������� ��������� �������; ��� ����� ��������� �����-���� ���� �������� �������������. ����� ����� ��������:

����� ������-����-�������
����� ������� ��������
����������� ����� ���
����� �����-���� ������

�������� ����, ���, ��������� �����, ������� ���������� ���� � ������, ��� � ������, ����� ������ ���� ����, �������� �������� ����� (����-������-������, 17.243). ������� � ������� ��������� ������� �������� ������ ��������� ��� ������� � �������� ���. ��� ����� ������������ ��������� ��������������� ����, ���� ������� ��� ������������, ���� �� ������������ �� �������� �� ������ ��� ���������? ��� ����� ����� ������� ������� ������, ������� ����� ����, ����� ���� �������. ����� ���� �������, ���� �� ������ ������, �������� � ������ ���� ��� ����� � ������, � ��������� �������-���������-������, � ����� ������� �������� ��� ��������� ������. � ��� ����� ���� �������� �������������; �� ��� ��������� �������� � ��������� ����. ��������� ��������, ������������� �������� ��������� ���������� �� ������ ����� ����� �����. � ��������� �� ��� �������, ���� �������, �� ������� � ����, ������ ������ ��� ���������. ����� ������������� ��������� ���� ����, � �����, �������� ���������� � ���� ������� ���������� �� �����, ����� �� ���. ��� ������ ������������� �����������, ����� ����������� �������� �������������, ��� ��� �������� ������ � ����� ���������� �� ������ �����, ����������� �����. �������������, ���������������� ��� ��� ��������, � ����������� ������� ���� ������ � ���������� � ����, ����� �������� ���������.

��� ����� ������� ����� �������� ������ ���, ��� ������� ������ �������� �� ������ ��������� �������, ���� ������ ��� ������� �������, � ����������� ������ ������������ �������. � ���� ���� ����, �� ��������, �� ������ �� ������ ����������� ��������� � ���������� ���, ��� ���� ��� �� �����, ������ ������ �������� ����� ��������� �������. �������� ������� � ��� ������, ��� ������������, ��� ������ � ������, � ��� ������ � ���� ������������ ���������. ���� �� �� ������� ���� ���������, ������ ���� �����, �� ��� ������� �� ������� �������� ����� � ������ � �������� ���� ������. ������ ��� � ����� ���� ��������� ��� �������� ��� ����������� ��������� �������, ������� ����� ������� �� ��������� � ���� �������. � ������ ��� �������� ���������, � ���� ��-��������, ������ ������ ���.

����� ���� �������� ��� ����������, ��� ��� ���� �������������, �� ����� ���������� ���� ���� ��� �������. ���� �������� ������� ���, ��� ��� ������ ����� ���������� ��������� ������ ��� ������-���� ������� ������ �����, �� ���� ��� � ��������. ����� ��������� ��������� ������, ����� ���������� �������� � ������, ����� ������� ��������� ������. �� ���������� ��� ���� ����������: ���� ������ ����� �� ��������, ������ ��� ���� ����� ���� ����� ���� (������������ �����), �������� �� ��� �������!� ����� � ���� ��������� ��������� ������ �� ����, ����� ���������� ���������: ���������� ���� ������� �������� ������, ����������� �������� � ���. ��� ������ �������� ������ �� ����, � �� ��� �������-�� ��������!� ��� ����� ���������� � ��������� ����������� ��� ���, �� ��� ����� ���� ����� �����, ��� �����, ������� ��������� �� ��������� ���������� ������� � ��������.

��� �� ��� ������ � ������, ��� ������ - ��������������� ��������� �������, �� � �� ��������� ��������� ���������. ����� ���������� ����� ������������ ��������� ��������� ��������� �������� � ��������� �����, ������� �� � �������� ��� ��������. ����� ��� ���� ����� ���������� � ����������� ��� ������� ��������� ��������� ������ ���� ���������, ������������ ��� ����. ��� � �� ���� ������ ����������� ������� ������ ��������� �������, ��� � ��������� ������ ���� �������� ����� ������� ������� ���������. ��� ��� ���������� ������ ��������� ��� ����� ����������� � �� ��� ����, ��� ���-�����������. ����� �� �� ������ ��� ����, �� ������ � ���� ����������, � ����� � ��� �������� ����������� ��� �������� ���� ������-������-������-���������-����������. � ����� �� ������ ���������� ������� ����������, ����� ������� �������� ����� ���� �������. ����� ������������ ���� ����� ��������� ������� ��������� � ����� � ������ �������� ������������ ���� �� ����������.

������� ������ ����� ���������� ������� �� ������������� ���� 1-��� ������ 1937 ���� � 5.30 ����. ��������� ���������� �� ��� ���������, ������������� �� ����, ��� ����� ������ ������. � ���� �� ���������� �� �������� ������ ��������� ���, �� �� ���� ��� ������� ����, ����� ��������� ����. ������� ��������� ����������� ����� ����������: �����������, ��������� ������ � �����, � ������� ����������� ���������� �������� ��� ���� � ��� ���������� ��� � �� ���� ���������. � ���������� ��� ������ ����� ����� ���������� �������� ��������� ��������� �����������, �� ��� ��� ��-�������� ������������� �������� ��� �������� ����������. � �������� ������� ������� ����� ���������� ����� ���� �� ������ �������� ���� ���. ���� ������ ����������� ��� ������� � �������, � ����� ��� �������� ������� �� �������� ����������� ����������������� ��� ������ ������ ������ ���� �������� ������� ���� ��� 22 ������ 1999 �, ��������� ����� ��� ����.

�������� ��������, � ���������, ������, ��� ��� ���������� ���������� ������ ����������� �� ������� ����� ������������ � �����. ������ �� �������� ������� �������� ��������, ������� ����� ��������� ���������� �������� ������, ������ ����� ��������, ��� ������ ��� �������� ������������� �������������� ������� ������ ����. �� ����� ���� ��� �������� �������-���������� � ������ �� ���������� ����������� ������� ���������� � �� ����������� ������������ ����������, ����� ��������� ��� ��������, ��� �����-���� ������ �����-����, � ������ ����� �� �������� �� ������ ������������ ������, ���� � �������� ������ ������������� ��������� �������.

� ����� ����������, � ����� ���� ��������! ������� ��� �� ������������ �������� �������! �������� ���� �������������� ���������, ������ �� ��� �� ���� ����� � ��� �� �� ����, ������� � ������������ ������ � ��������, ������������� �� ��������� ���������. �������� �� ���������� ���������! � �����, ��� �������� ����������, ���-�����-����, ��� ��� �������� ��������� ������ ������� �����-���� ���-�� �������� � ���������� ��������� ��� ������� ��������. ����� ��������� ����� ������ ����������� �������, �������� ��� � ������������� ����. ��� ���������� ����� ���������, ��� ������� �������� ���� ����� ����� ��� ������.

����� ����������, �� ��������: �������� ���� ���, ��� ������, ��� ������ �������� ����, ������� ������ ������� ��������� � ���������� ��������� �������. ���� ������� ����������� ��� � ���, �� ��� ����������� ������ ������������� ����������. ������ �� ����� ���������, ������������ ������� � ��� �������. ��� ������ ���� �������� ������� ��������� ����. ������ �� �����, ��� ����� ����� �������� �������������� ��������������, ������������� ������ �������� ��� ����� ��������� ������� ���������� ��������. � ����� ����������! � ���� ��������! ��� ������ ���, � � ���� ��� ������� ����� ���������� ��������� � ������ �� �� ������! ������� ��� ��������� ����-������! ��� ���� ��� ����� ��������� ������� ���������� �� �������, ������� ������� ����� ����� ������� ���, ��� ������� �����.

����� ���� ���� ������� ����� ���� ����� �����
�������� ������� �������� ���������� ����������

������ ��� ����������� ���� ��� ������� ����, ������� ������������� ����� ��� � �������, ��� � � ��������� �������, ��������� �� � ����������� �� ����. (������������ �������� 6.23). ������ ������� ������ �����:

���������� ����-���� ���� ��������
������� ���� ��� ����-���� �����
���� ������� ���� ����� ����� ����
������ ������ ���� ������ ���� ����
��� �� ����� ����� �����-������ �����

��, ��������� �������, ������� ��� ����, ������ ��������������� ������. � ������ ���� � ��������� ������������� ����. ������ ������������ ��������� �������, �� ���������� ����� ������������ �����. ���, ��� ����� � ���� ������ �������, ��� �������� ����� ���, � �� ��� ���� ������ �����. (�����-���������).

� ������-������ ���������: ������ ������� ����, ��� ������� �������� (����� �������� ��������� �������� ����� ������). �������� ������� ������������ � ��� �������, � ��� ������� ���������: �������� ��� ���� ���� � ���, ��� ������� � ��������������, � ���� � �����; ������ � ���, ���� �����, � ���� � ���������� ����� � ������; ������ � ��������� ��������� �������, � ���� � ���������� ��� �������. �������� ������� ����������� ����� ������, � �� ������ ����� ���������. ��� ���� �������� ����� �������� ����������� � ������� �������� � ��������� �������, ������� �� ������ �� ����� ����������: ��������� ������� �� ��������� �� � ��������� ����������� ������-�������, �� ����������� ������-�������. ��� ������� � ��������-���� ��� ���� � ���������� ������� ���������; � ������������ ������� �� ���������� ����� � ������; � ���������� ������ �� ���������� ������ � �������, � � ���������� ����� �� ���������� ���� ������ ������� � �������.

��� �� ����� �����, �� ���� ��� ����-���-�����. �� ����������, � ���� � ���������. ���� �� ��� �������, ���� ���� ��� �������� �������. �� �� ������� ��������, �� ����� � ����������. ��� ������� �������� ���: ����� �����, ��� ����� ����� � �������� �����. �� ���� �������, ��� �� �������� ������. ������ ��������� � ����, �� ������ ������������, ��������� �� ������ � ������� �������. ���� �� ��������, ���� ������� ������� � ��� ��������������, ��������������� �������� ������� ���������� ������ ��� ���������� �����.

��� �������� ������� ����� ������ ������ ���� ��������, �������� ������������ ������, ��������� �� ��������, �� ���������� ������� ���������. �� ����� ��������� ���� �� ����� ������ ����, ��� ������ ��������� ���� ���� � � ����� ������ � � ������������. � ��������! � ������, ���� �� ������ ������ ������ ��������������� ����� ���� ������ ���� �� ������� ���� �����������. �� ���� ���� ����������, �������� �� ���� ��������� ���� ����� ����! ���� ������������ ������� - ��� ������������ ������� �������� ����� �������.

�������: ���������� ���


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100