= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.�������� �������� >> ������ �����������...

������ ����������� � ��� �������������

���� �� ������ �������, ���������� ������ ����������� ��������, �� ������, ��� ������������� �� �������� ����������� ���������. ��� �� �����, � ���� ����� �� ����� ���������, ��� � ����������� ����������, �������� � ��� ������ ������ ������ ��������� ��������� ����������� ������ �������� � ������ �������� �������� ��� ��� �����, ��� ���������. ��� ���� �� ������ ����, ��� � ��������� ���������� ������, ��������� ����� ������� �������� ������������ ������������� ��� �������.

    .. ������ ������ ��� ������� ������������ ������� ������� ������������� ������ ��������� ������� � ����������� � ��� �� ���� �������������. ���� ������������� ���������� ������ �������: "����� �� � ������� ����� �������� ���� ����������� ���������� ������� ����� � ��������������� ����� ��������, � ������� ��������, � ��� ������ ���������, ��������� ��� ��������?" � ������ �������� ���������, ��� ������������� ��� �������� � ������ �������-��������. � ����������, ���� ������ ������ ��������� ��� ������ ������� �� ���� �����.

��������� ����� �����������, ��� �� ������ ������, ��� ������������ ������ ������ ��� �������� ������������ ����������� ������������, ���������, �������, ������� ��������� � �� ������������, ��� ���, ������� ��� ������� ������������ ��������� � ���������. ��� ���������, ��� ����� ��������� � ����� ��������� ������� ������������� ����, ����� ���: �������������, ������������ ��������, ����������� ����������� � ������������, � � ��� ��� ���������� �� ����� ����������. � ��� ������ ������� ������������ �����, ����� ���� ��� ������� ����������, ����, ��� �� �� ����� ���� ������ ����.

���������� ������: "���������� ��� ����� �������� ���� / �������� ������ ����� ��� ���" � "��� ��� ����� �������� � ������ ������ � �������, ������� � ����". ��� ������������ �����������, � ��� ��� ������������� �������� ����������� � ������ ������ ������� ���� �� ������ ������ �����������. � ���� �������� �� ���, ����������� ������� ��������� � ��������� ���������� ������������� �� ����, ��� ��������� ����������� ����������� ����������� � �� ������. ��� ���������, ��� ������ ��������������� �������� ����������, ������������� ������ ����� ������ ������ ���������, ������ ��� �������, ������������ ������ ������ ��������� � ����� ����������� ������ �������� � ������.

����� ��������� �������� ������ ���� � ���������� ������� ����� ����� ������ ��������, ��� ������������ ������� ����� �����, ������ ��� ����������. �� ������� �� ����� �������, ��� ����� ����� ����������, ��� ���������� ��-�� ����, ��� � ������ ������ ������ ��������, ��������� ��� ����������� �� ��������� � ��������� ����������� �� ���� ����� �����������. ����� ����� ���������, ��������� �� ��� �������� ��������� ������� ������ �������� � ������� ��� ������, �� ��� �����-���� ��������� ������� ��� ����������. ������ �������� ���� �������� � ���������� ���������� �� ��������� �� ���� ���������. ����� ������ ��������� ������ ������ �����-���� �������� ��� �������� � ������� ������ ��� ����������� ������ �������������. ����� ������� ����� �������� � ���� ���������.

���������� ����� ��������������� ��������� ������� ������ ������ �������, ��� �� ������ � �������� ��������� �� ��� ����, ����� ����� ����������� � ����� ���������� �������, ������ � �����. ���� ��� ��������������� �������� ������������ ����� ���������� ���������� ������� ������� � ������ ��������, �� ������ ������� � ���. �� �� ������ �������� �������������� ����� ��������� � �������� ����� ��������������� ��������� ������� ������ ����������, ����������� ����, �������� � ��� ����� �������, � ��� ������ �������� ����������!

����������� �� �� ���� ��� ����, ����� ��������� ������������ �������������� ������ �������� ������� ��������? ���� ��� ���, �� ���� �� ��������� ����� �������? ������� �� �� �� ����� ���� �� ���� ���������� �������� ��������? ��� �� �� ������ ���������� �� ������ � ������� ��� ����������� ����� ����������� ����� ���������� ������������� ��������������? ���� �� ��� ����� ��������� ����, �������� � ��� ����� �������, ���������� ������ �������������� ������������ ������ ��� ����� �������, �� � �� �� ����� ����� ��������� ������� ����� ����� ����� ��� ���������, ��������� ���������� ����?

����� ������������ ������ ���� � ����� �� ����� �������� �������-�����-���� ���������:

����� ���� ���� ���� ������� ������� ���
����� ������� ������ �������

"�� ����� � ����� ������� � ����������� � ������������ ����� � ������, �� �� ����� ���� �� ������ �� �����. �� �������� ���� ��������� ��-�� ����� �������� ������������. ������ � ��� ������ ���, ��������� ������ ����� �� ��� ������� ������������� ������".

� ������ ����� ����� �� ������� ����� ������������ ������ ������� ���������:

 �������� ������ ���� ����� �������� ���
�� ���� ������� �������
������� ������� ����� ��� ��� ����� �����
���� ���� ����� ������

"������������ ������ ������� ������� ���������� ��� ����������� ������. ����� �� ������ ��������� �������� �� ���������� ������������ � ��������� ���������� �������� ���, ����� �� ����� �������� ������� ��� ������������ ������. �������, ��������� ������ ����� ����� ����� �� ���� �������. ��� ��������� ��������� � ��������� � ����� ���������� ������, �� ������ ���������� ����� ���������� ������� ������������ ������, ������ ��� ���� ����� ����� �����, ��� ����� ����� �������� � ���, ��� ���� ������� �����, ������� ���� ������ �� ��������� � ������� ���������� ������".

���� �� ��������� ���� ����������� ������, �� ������, ��� ����� ������������ ������ ���������, ��� ��, ��� �� � ���� ����� �������� ������ (������������ �������), �� ����� ���� �������� ��������� ��� �������. ��� ������������ �������� ������� - ��� ������������ ������� ����� ������ ������ ���� ������� �������� �������� � ����� �� ����� ������, ��� ������ ��������� ������� ������� �������� �����, ������������ �� ����� ���������� ������� �����. ��� �� ��������� ����: "��� ��� �����? ����� �� �������� ��� ����� �� ���, ���� ���� � ���������� ������ ������ � ����� ������!"

����� �������� ������� ��� �� ���� ���������, ����� ��������� ��� ����, ������ ��� ��� � ����� ����� ��� �� ������ �� ������ ������� ���� ������ � ���������� ����-�� (to someone � ������ ���������� � �������� ������ ����� ������ ������ ���� ������� ��������� - ����. �����.) � ���� ������� ������� �� ��������� ������. ������ ������ �������� � �������� ������� � ������� � ����� �������? ��� �� ����� ������������ �� ��������� ������������ ������� (������), ���� ���������� ������ ���������������� ���� � ��� ������ � ������ ��������� ���� �� ����������?

�������� ������������ ����� �������� ��� �������: "����� �������� ����� �� ����� ������ �����", � ��� ��������: "�� �� ������ ���������� ������� ��� ��������� ���� ������� ������� � ��� �� �� �� ����, � ������ ���������". �� ������ ������� ��� ������� � �������, ����� ��� ����� ����������� � �����������. � ���� ��� �� ���������� � �������������� ���� ��� ���������� ������������� ������� � ���� �������� ��������� � ������� ���������������� �������, ����� �������� �� � ��� ������. ����� ����, �� ������������ ��������� �������� ����� ����������� �������� � ���������������� �����-������ ������ ���� ��� ����, ����� ������� ��, ��� �� �������� ������ ������� ����������� ���������. �� ����������, ����� ������ ��������� ����������: �� �������� ����� �������� � ����� ���������� �����, ��������, � ����������� ����, ��� �� ������ ������������ ��� ������ �� ������� ������� ������ � ��� ��������� ������, ��� �������� �������� ����������. ������� �� �� ���� ������������ �������� ��� ������� � ����������� ���������� �������?

� ���� �����, �������� �� ��, ��� �� ����������� � ����� ���������, �� ��������� ���� ����� � ����� ������������� ��������� �� ������ ������� � ���������� ������������, ����� ����� ���� ������������ ���� ��������� ����� �����������. � ������ �� ��� ��� �� ��� ������� ���������! ���� �� ��� ��������� ��������� ����������? ��� �� ����� � ����������, ������� �� �������� � ����� ���������. ����� �� ������� ������������ ���������, ������ ������ ���������������, �� ������ ��� ��� ������ � ��� ������� ��������� ���� � �����. ���� ������������ ��� ���������������, ���������� ��� �� ����� ������� � ������� � ��� ����������� �������� �������� � ���������.

�������, ����� ���������� ��������� � ����, ������ ����� ����� � ������������ ������ ���������� � ���� �� ����� ������ � �������� �������� ����� ������ ����������� � �� ������, ���������, ������ ����������, ��� ������ �� ���������� ����������� �� ������� ���������������. � �� ����� ���������� ��� ��������� � ��� ������ ��������, ��� ������ ���������� ��������������. ����� ������� ������������ ��������� ��������� � ��� ������ �������� ���������� � ��������, ������ ��� �� �������� � ����. ���������� �� ��������� �������: "����������� ����� ��������� ������� ������, ��� ������ ������ ���� ��������� ������ ���, �� �� ������ �������, ��������� ������� ���� �������. �������� ������ ����� ��������� �������, � � ������ ����� ����, �������, ��� ���� � �������� �� ����� ����, ������� ����� ������� ������ �� ������ �������? ����� ���� ����� ���� ����� ������� ������� / ����� �������� �������� �������� ����� �������."

����� ������� ���������� ������� �������, ��� ����� ��� � ���� ������� �������� ��� ������ ���. ����� ���������� ������ ��������� ����������� � ������ �����, ���������� � ��� �������� �����������:

������ ������ ����� ������ ����������
���� ��� ����� ����� ���� ����������
������� ���������� ��������������� ������
��������-������ ���� ���� �� �����

"����� ���� ���������, ����� � ���������. ��� ����� ���, ��������� ������ ����������: �������, ������������ ��������, �������������� ������ � ������������. �� ��������� � ����� �����������, ��������� ������ ���� ����� �� ����� ������� ��������, ������� ����� (������, ������� � ���� ������ � ������, ���������� �� �����, ������� ������ �� ����� - ����. �����.). ����� ����������, ������ ����� ������� ������ ��������� ��������� �����. ���� ��� ��� ����, ������� ������, ������ ��������� �� �������� �� ����� ���� �����."

�����, ��������� ������ ������������ ������� ���������� �������� ����������� ������������ � �������� ���� ����������� ���������: ��� � ��� ��������, ������ ����������, �������� � ��������. ����� ����� ������������, �������-������� (������������� � ������� ��������� � ����. �����.), � ��� ������������� ��������� �������������� ������ ����������. ����� � ���, ��� �� ����� ������� ���������� �� �������� ���� ������������� ��� ������������ �������������� �������������. �������� ��� � ����� ����������, ����� �� ��������� ��� ������������� � ����������� ������������� ������������� ���� �� ��������� � ���, ��� ��������� � ��� �� ���������, ��� � ��, �� ������ ��� � ��������.

� "������ ����������" ������� ������ ���� ���������� ��� �� ������� ������� � ��������, ��������� ��������� � ���������, ���� �������� ������ ���� ������ ���������, ��� ��������� � ������������� ������ �� �������� ������������.

������� � ������� ��������� �������� ��� ���� �������, ���� �������� ������ �� ������� ��������� �������. � ���������, ��� ������ ��� ����������� �� ���� ���������� �������, ��� ����� �� ������ ��� �����-���� ������� �������. ���� ���� ����� �������� ������� � �� ������ ����, ��������� ��������. ������ ���, ����� ������ �������, ���� ������� �������� �� ������ ����, ���� ������ �������� ����, � ���������� ��������� � ����� ��������� ��������, ������� ��� � ������. ������ �������, ��������� �������� ��������, ��������� ������ ��������.

�������, ����� ������ ����� �������, ��� ����� ��������� ������������� �������, ������ �� ��������, ������� ���� ���������� ����, ��� ������� ����� ����. ������� ������� ��������, � ��� ���� ��� ������? ������� ������� ����, ��� ��-�� ��������� ������������ ����������, ��� ���� �������� ������. ������� ��� �������, ����� ������ ��������, �� ��� ������, ��� ��� ��� ��� ������� � ������. ������� ��� ���������� �������� ������ �������� � �������� ������� ��������� ��������� ��������. ������� �� ������ ��������, ��� ����� � ��������� ��� ���� ���� ����� ������ ������, ����� �� ������ ���, �������. �� ������ � ������ ������� �� ���, ���������� ������.

��������� ������� ��� ������� ���, ��� ������� ����������� �� ����� ���, ��� ��������, ����������, ��������� � ��������� ��������� �������. ������� �������: "��� �� ������� ������ ���� �����?" ���������� ������� �������: "� - ������� � � ���� ��� �������. ����� �� ����� ���. � ������ ���� ��� ����������, ����� ���� ���� ����� ������."

������� ��� �� ��������� �����������. ����� �������, ������ �������, ��������, ��� ���� ��� �� ������� ������ ���������� ������� ��������, ����� �� ������ � ����� � ������ ���� ����.

����� ������ �����, ������� �������� �� ��������, ������ ��������, � ������ �� ���. ������� ������ � ��� ���, ����������� ����� ����� � ������ �������. �� �������� �� �������� ��������� ����� ��� ������ ����������� ������������ � ��� �������� ���� ��������, ����� ��������.

� ���������, �������, ������� ���� ������, � ��� ���� ������ ����� ������ ��-�� ����� ��������. ����� �� (�������) ���������� �������� ������ � ����� ������ ��� �������� ������ ���� � ���, �� �������� ������ "����� �����" (��������� �������� ������� ���� � ����. �����.), ������ ����, ����� ���������� ������ ������. ������� ����� �������� ���� �������� � �������������� � ��� �����, ������ ������� ��������� ������� ������. �� ��� ������ ���� �������� ����� �����������, �� ������� ����� ����, ��� ��� ����������� �� ���� �������������� �������. ������� ��� �������, ��� ��� ��������� ����� � ���� �� ������.

����� ����� ������� ���������� �� ������, ����� ����������, ���� ������� ���������� ����� ������. �� ������� ����� ����� ����, �� ��� � �� ����� �������. � ����� ������ �� ��� �������� �������� ���� ���������. �������� ������� �� ��������, ������� ��� ������ ���� �����, ������� ������ ��� ��������� ��� ����, �� ��� ���������� �������� ������� ������ � ������ �������: "����������, ������ �� ����, � � ������ ���� ���� ����������� ���� ���� ��������." ��� ��� ����������� � ����������, � ������ �������� ������������� ����� ������� ��������� ����� ��������.

���� ������������ ������� �� ������ ���������� � ���, ��� ����� �� ��������� ����������� ������, ��������� ��� �������, ��� ���� �������� ���������� �������� ������ �� ���. ���������� �� ������� ��������, ������� �������� ����������� ��������� ��������, ������� ��� ������. ��-�� ����� ����������� �� ����� � ��������, ����������, ��������� � ���������, ����� �������, �� ����� � ����� ����� � ��������. �� ����, ����� ������� ������ �������, ��� ��������, ����������, ��������� � ��������� �� ������ �������� ��� �����, ������� ����� ��������� �� ��, ��� �� �������� ������� �����������, ��� ���. ������ �� ����� ������ ������� ������� �������� ����������� �������������� ���� ���������� (�������). ������� �� ����� ������� �� �������� "����� �����" ������ ������-������. ����� �������, �������� ��������������� ������������� �����, ������������� � ������������� ������������� ��������� ������ �����������.

�� ����������� ���� �������� ���������� ����, ��� ����� �� ��������� ����������� �� ��������� � ������� � ���������, ��� ����������� ������ ��� �� �������������� ���� �������. �������� �� ��, ��� ������� ��� ����� ������� ��������� ������, ��� ����������� ��������� �������� ����, ��� �� ������ � ������������� ������������� � ������ ����� ��������� �������� � ��������, ����������, ��������� � ���������.

��������� ��������, ����������, �� ���������� ��� �����������, ������� � ��� ���������. � ����� ���� ������, ��� ��������� ��� ������. ����������, ������������ ���� �� ���������� ���������� ���� �����������. � ���� ���� ������� � ������ ������ �� ��� ����, ������� ������ ������������ �� ������ �������.

��� ��������� �����,
������ ������� �������,
��������� ��� �������� ������ �����.
23 ���� 2001. ������� ����������� �������(���) //hari-katha.org/news/

�������: ����������� ���
���������� �������� ������ >>


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100